Версия за печат

00109-2015-0026

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: РП-26 от 25.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, Пл. Георги Измирлиев - Македончето № 1, За: Антония Методиева - началник-отдел ПНООП, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: ametodieva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: отдел Правно-нормативно обслужване и обшестевни поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2119/Proc-ZOP-25082015-26.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на услуга “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 24, 25 и 26 септември 2015 г. Фестивалът следва да се проведе на 24, 25 и 26 септември 2015 г. в гр. Благоевград, община Благоевград. В рамките на музикалния фестивал следва да се организират музикални спектакли. По време на фестивала да се излъчат актуални музикални хитове с френско или франкофонско съдържание. Да се осигурят необходимите технически и артистични екипи, а именно: 1. Художествена програматорка; 2. Мениджър на проект/Художествена координаторка; 3. Технически директор; 4. Сценичен мениджър; 5. Инженер по звука /връщаш се звук/; 6. Инженер по звука /фасаден/преден звук/; 7. Инженер осветление; 8. Беклйнер /техник, който да отговаря за монтаж, демонтаж, настройки на музикалните инструменти и техника на сцената, необходима на изпълнителите/; Да се осигури френско художествено оформление по време на трите дни на фестивала. Да се осигури участие на минимум двама френски изпълнители на вечер, от които единият да бъде главен изпълнител, като им се заплати съответно възнаграждение /хонорар/. Да се осигури участие на български артисти/певци, които също да участват във фестивала – минимум един изпълнител на вечер.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Дружество е носител на авторските права на марката на френския фестивал „Франкофоли“ /номер 603469/29.06.1993 г. на Националния институт за индустриална собственост, Франция/ за територията на Република България и Югоизточна Европа, организиран в целия свят, включително и проведен в гр. Благоевград, Република България през 1991 г. и с оглед намерението на община Благоевград да възстанови провеждането на френския фестивал на територията на община Благоевград и да провокира възстановяване на франкофонските отношения между Република България и Република Франция.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ОМЕГА-АБС“ ЕООД ГР. СОФИЯ 1000 РАЙОН СРЕДЕЦ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №63 ПРЕДСТ. ОТ ЙОНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО ЕИК 121287483

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност за изпълнение на услугата възлиза на 300 000.00 лв. без вкл. ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД