Версия за печат

00073-2015-0024

BG-Велико Търново: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България 2, За: Теодора Минкова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/347/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: инж. Николай Миладинов- главен експерт ТИ, инж. Ивайло Дачев-главен експерт ТИ, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 0626 19510; 0626 19513

Място/места за контакт: Община Велико Търново, стая 510,513

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Иво Лазаров - Началник на отдел ОЦУИГ, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619108

Място/места за контакт: Общински център за услуги и информация на гражданите

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново по обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Община Велико Търново
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново по обособени позиции:По Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул."Бяла Бона" №15:Жилищна сграда(конструктивна система ЕПЖС)находяща в ж.к.„Чолаковци“ул.„Бяла Бона“№15 съсзастроена площ 558,26 m2, РЗП 3854,76 m2.Жилищният блок се състои от две секции с по един вход на шест жилищни етажа всяка.Отопляема площ 3230 м2, отопляем обем 9044м3.Подмяна на ел. ин-ция в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Подмяна водопр. ин-ция от поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части.Репариране на обрушените стъпала и греда в сутерена с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им.Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация на вх.“Б“.Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.Разкриване на всички фуги между панелите за установяване наличието на хартиени отпадъци в тях и последващото им замонолитване след разработване на конструктивен работен проект за целта. Възстановяване на липсващите панели или изпълнение на рамкови конструкции на местата им и около новонаправените отвори за врати в панели(с дебелина 14см,поемащи сеизмично въздействие)след разработване на конструктивен проект за целта.По Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3: Жилищна сграда находящ се в: гр.Велико Търново ,ул.„Райчо Николов“ №3 със застроена площ 540,82 m2, РЗП 3354,18 m2 без сутерен.Конструкцията на Жилищния блок на ул. „Райчо Николов“ №3, е изпълнена по система ЕПЖС. Жилищният блок се състои от една секция, със шест надземни жилищни етажа.В сутерена се намират 70бр складови помещения(мазета),ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопр. и канализационни щрангове.Отопляема площ 3252,80 м2,отопляем обем 9433,12м3.Подмяна на ел. инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Цялостна подмяна водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби.Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански панели над тераси.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация.Осигуряване на втори евакуационни изходи от етажите на жилищната сграда.Репариране на компрометираните настилки в баните.Подмяна на всички парапети на всички балкони.По Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБ11. Жилищна сграда находяща се в: находящ се в: гр.Велико Търново ,ул.„Ниш“ №2 със застроена площ 578,30м2, РЗП 3871,85м2.Конструкцията на Жилищния блок на ул.„Ниш“ №2,е изпълнена по система ЕПЖС.Жилищният блок се състои от една секция с три входа и шест надземни жилищни етажа.В сутерена се намират 58 броя складови помещения (мазета),ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.Отопляема площ 3527,60 м2, отопляем обем 10265,30м3.Подмяна на ел. ин-ция в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Подмяна водопр. инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части.Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански панели над тераси.Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.Възстановяване на бетонното сечение на гредите в сутерена, през които преминават тръби.Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции.Подмяна на всички парапети на балконите.В предметния обхват на ОП са вкл. пакет от мерки заложени в доклада за резултатите от обследването за устан. на техн. хар-ки,доклада за ЕЕ на сградата с пакет от мерки със съответстваща информация неразделна част от документацията.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 45421000, 45261400, 71315000, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново по обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Бяла Бона" №15, с идентификатор 10447.516.114.1; Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3, с идентификатор 10447.516.45.1; Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБ11 с идентификатор 10447.503.78.5. Изготвяне на работни проекти и изпълняване на всички задължителни мерки предписани в техн. паспорт и енерг. обследване неразделна част от докум-та за участие, както и съпътстващите ги дейности,осъществяване на авторски надзор.

Прогнозна стойност без ДДС
1774303 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие или за изпълнение се представят в една от следните форми:А)депозит на парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ В.Търново:BG97SOMB91303324758001,BIC КОД:SOMBBGSF;Б)банк.гаранция в полза на Община В.Търново.Уч-кът сам избира формата на гар-ята за уч-ие,съотв. за изп-ие.Когато участ-ът или изпъл-ля е обединение,което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк.гар-ция,съответно вносител на сумата по гар-ята.Условия на гар-ята за уч-е(ГУ):Раз-рът на ГУ е определен,съобразно условията на чл.59,ал.2 от ЗОП,както следва:за ОП №1-5800 лв /пет хиляди и осемстотин лв/,за ОП№2-5900 лв./пет хиляди и деветстотин/лв.,за ОП№3-5800/пет хиляди и осемстотин/лв.Ако участникът представя банк.гаранция,то същата трябва да бъде в оригинал,безусловна и неотменима, със срок на валидност–задължително не по-малък от срока на валидност на офертата–210кал. дни,счит. от датата,определена за краен срок за получаване на оферти.След изтичане на този срок,гар-ята автоматично става невалидна, независимо дали гар-ята е върната или не.При представяне на ГУ в пл.нарежд. или в банк.гар-ция,задължително следва да бъде записан уникалния номер на поръчката,даден от АОП или номера на решението за откриване на процедурата и обособ.позиция за която се участва.Задържането,освобождаването и усвояването на ГУ става при усл-ята и по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.В-лят има право до решаване на спора да задържи ГУ на уча-к в процедура за възл. на общ.поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.В-лят има право да усвои ГУ независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи д-р за общ. поръчка. Въз-лят освобождава ГУ на отстранените участници в срок 5 раб. дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.В-лят освобождава ГУ на класираните на 1-во и 2-ро място участници–след сключване на договора за общ.поръчка, а на останалите класирани участници– в срок 5раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 раб.дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Условия на гаранцията за изпълнение(ГИ): Задължение за представяне на ГИ възниква само за участника, определен за изпълнител на общ. поръчка. ГИ е в размер на 3% от стойността на договора за изпълнение на общ. поръчка без ДДС.В случай, че участникът представя банк. гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал,безусловна и неотменима, със срок на валидност задължително с 2 месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора.След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не. Банк. гаранция за изпълнение трябва да съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на В-ля в срок от 3 раб. дни сумата в размер, представляващ ГИ, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от В-ля, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за задържане ГИ или за упражняване на правата по банк. гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.Условия на банк. гаранция за аванс:При желание за аванс изпълнителят представя банк. гаранция,безусловна и неотменима, за авансово плащане. Банк. гаранция за авансово плащане трябва да дава възможност въз-лят да упражни правата по нея ако декларира пред банката,че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпъл-ля, за упражняването на правата на възложителя по гаранцията за възстановяване на направеното от него авансово плащане.”Образ. на банк. гаранции са примерни, като ще се допускат банк. гаранции, изготвени по обр. на банката, ако съдържат изискуемите усл-я.Срокът в ІІ.3 от обявлението е максимален срок в календарни дни за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите по обществената поръчка се финансират със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.Aвансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на договора, дължимо в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора и срещу представяне на оригинална фактура за стойността на аванса и банкова гаранция за авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменяема, в размер на 35 % от цената на договора и срок на валидност 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на енергоспестяващите мерки и съпътстващите строително-монтажни работи. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено с протокол за действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор, представител на сдружението на собствениците на сградата и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор, представител на сдружението на собствениците на сградата и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, в които:- се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и документацията за участие от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Договорът трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява. - се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнението. Допуска се упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи в офертата, само при представяне на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за изпълнението на такива задачи. - да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по-малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му; че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Непредвидените разходи са разходи свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на работния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Същите следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 от всяка оферта трябва да съдържа:1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. 2. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 2, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3. Участник, за който някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП е налице, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”) и т. 2-4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49,ал.1 от ЗОП, както следва:"Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участника не е регистриран в ЦПРС, той прилага декларация, че е запознат с изискванията за регистрация в регистъра, отговаря на тях и в случай на избирането му за изпълнител ще се регистрира в едномесечен срок от датата на определянето му за изпълнител.Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта- за ОП№1–ІІІкат., Ігр.;за ОП№2-ІІІкат., І гр.; за ОП№3-ІІІкат. Ігр. или еквивалентен документ за чуждестранни участници или деклариране на изисканите обстоятелства. 3.Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. 4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 5.1. Участниците попълват по образец информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма (Образец № 7) или информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие (Образец № 8 ), според формата на гаранцията за участие.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– Образец № 11; Продължава в VІ.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват.
Минимални изисквания: Не се поставят.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на проектиране и строителство, изпълнено през последните 3 съответно 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, чрез посочване при проектирането на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, а при строителството чрез: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.Представяне на информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, вкл. на лицата, които отговарят за извършването на услугата и строителството под формата на списък по образец от документацията за участие. 3.Участникът да представи валиден Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие). 4.Участникът да представи валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие). 5. Участникът да представи валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие).
Минимални изисквания: 1.Участникът,самостоятелно или съвместно,трябва да е изпълнил през последните 3(три)години,считано от датата на подаване на оферта минимум 1 брой работен проект, който е сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – проект на нова или преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуваща сграда, в т.ч. упражняване на авторски надзор по време на строителството по чл.162 от ЗУТ и самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5(пет)години,считано от датата на подаване на оферта строителство,което е еднакво или сходно с предмета на настоящата ОП, а именно: строеж на нова или преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуваща сграда. 2. Минималният брой лица в екипа за всяка обособена позиция е: Проектантски екип- 6 експерти. Изисквания към лицата: Проектантски екип, от който всеки член на екипа да е изпълнил мин. 2 проекта сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като лицата да бъдат с образование, квалификация, правоспособност или еквивалентни на екипа, както следва: -Архитект - с валидно удостоверение за ППП; мин. 5г. проф. опит по спец-та; -Строителен инженер-магистър, с валидно удостоверение за ППП; мин. 5г. проф. опит по спец-та; -Електроинженер - висше обр., магистър с валидно удостоверение за ППП;мин. 5 г. професионален опит по спец-та; -Инженер ОВК- магистър с валидно удостоверение за ППП;мин. 5г. професионален опит по спец-та;-Инженер ВиK- магистър с валидно удостоверение за ППП; мин. 5 г. проф. опит по спец-та;-Стр. инженер-магистър с валидно удостоверение за ППП за Техн. Контрол по част „Конструктивна” от КИИП, мин. 5 г. проф. опит по специалността. -Екип за изпълнение на СМР –1 Технически р-л и 5 ключови експерти, минимум лица с образование, квалификация или еквивалентни на както следва: - Техн. ръководител -стр. инженер или стр.техник,съгл. чл.163а от ЗУТ; Общ проф. опит:мин.10 г., и мин. 5 г. като технически р-л; - Спец. по електротехника: магистър инж. "Електротехника";5г. професионален опит; - ВиК инженер: магистър5 г. професионален опит; - инж. Топлотехника – магистър, с 5г. професионален опит; - Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: стр. инженер; Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или екв.;общ професионален опит 5 год. 3. Участникът трябва да притежава сертификат по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или екв. или др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 4. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или екв. или др. доказателства за екв. мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. 5. Участникът трябва да има разработена и внедрена система за управление на здравето и без-та на труда при работа OHSAS 18001:2007 или екв. или др. доказателства за екв. мерки за здравословни и безопасни условия на труд,с предметен обхват в областта на строителството. Едно лице може да съвм. няколко от изброените по-горе функции. Съгласно чл.51а,ал.1 от ЗОП участ-ът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.В тези случаи освен док-те, определени от въз-ля за доказ. на съотв-те възмож-и, уч-кът представя доказ-ва, че при изпъл-то на поръчката ще има на разпол-е рес-те на третите лица.Тези доказ-ва могат да бъдат декл-ция /свободен текст/ за ангажиране, дог-ри и всякакви др. подходящи док-ти.За тази цел тр. лица може да бъдат посоч. подизп-ли, свърз. предп-я и др. лица,независимо от пр. връзка на участ-ка с тях.При участие на обединения, които не са ЮЛ, съотв-то с критериите за подбор се доказва от един или повече от уч-те в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател К1 – Предлагана цена-Оценява се предложената цена за поръчката в лева без ДДС. ; тежест: 40
Показател: Показател К2 - Техническа оценка включваща следните подпоказатели:Подпоказател К2А – Срок за изълнение на проектирането, като предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 т.;Подпоказател К2Б – Срок за изпълнение на СМР, като предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 т.;Подпоказател К2В= Техническо предложение се оценява по следния начин Максимален брой точки – 50. Техническото предложение представлява сбор от присъдените точки по всеки елемент и се определя по следната методика:Организация на работата с включени стратегия, условия, методи, похвати, и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката-макс. брой точки 20т., Процедури за идентифициране и оценка на времевия риск, които могат да възникнат по време на изпълнението на поръчката и предложени мерки за тяхното преодоляване и предотвратяване - макс. брой точки 10т.,Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация-макс. брой 10т.,Предложена организация за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и други лица в хода на строителството-макс. брой точки 10. ; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

От датата на публикуване на обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на профила на купувача на интернет адрес, посочен в І.1 от обявлението. Няма изискване документацията за участие да се получава на място. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. Ако участниците желаят да получат отпечатан екземпляр на документацията за участие, същата е платима в горепосоченият размер. При желание на заинтересованото лице отпечатана документация за участие в откритата процедура може да бъде получена всеки работен ден в стая 317 в сградата на Община В. Търново до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на документацията за участие от 20 /двадесет/ лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. При желание от заинтересованото лице получаване на отпечатаната документация за участие може да бъде изпратена по куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване на факс 062/ 619 251 или на и-мейл: mop_vt@abv.bg с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

210

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.10.2015 г.  Час: 14:00
Място

В административната сграда на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на Община Велико Търново.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Прод. от ІІІ.2.1.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- Образец № 12. В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица и техни обединения.С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а" и „б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т.1 букви „а" и „б" от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Плик № 2 трябва да съдържа: Плик№2-"Предложение за изпълнение на поръчката", което да съдържа обяснителна записка с методологията за изпълнение и управление на риска; Ако е приложимо към техническото предложение се прилага декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП. Техническото предложение се представя и на електронен носител. Плик №3 трябва да съдържа: попълнен образец "Предлагана цена" по информация и образци съгл. документацията. Решенията/уведомленията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронната поща или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Всички уведомления, писма, решения, заповеди и др. се смятат за получени от участника, ако възложителят ги е изпратил на посочена в офертата електронна поща. Възложителят отстранява от участие в процедурата, след прилагане на чл.68, ал.8 и 9 ЗОП участник:който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП;5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Бяла Бона" №15
1) Кратко описание

По Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Бяла Бона" №15:Жилищна сграда(конструктивна система ЕПЖС)находяща в ж.к.„Чолаковци“ул.„Бяла Бона“№15 съсзастроена площ 558,26 m2, РЗП 3854,76 m2.Жилищният блок се състои от две секции с по един вход на шест жилищни етажа всяка.Отопляема площ 3230 м2, отопляем обем 9044м3.Подмяна на ел. ин-ция в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Подмяна водопр. ин-ция от поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части.Репариране на обрушените стъпала и греда в сутерена с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им.Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация на вх.“Б“.Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.Разкриване на всички фуги между панелите за установяване наличието на хартиени отпадъци в тях и последващото им замонолитване след разработване на конструктивен работен проект за целта. Възстановяване на липсващите панели или изпълнение на рамкови конструкции на местата им и около новонаправените отвори за врати в панели(с дебелина 14см,поемащи сеизмично въздействие)след разработване на конструктивен проект за целта.В предметния обхват на ОП са вкл. пакет от мерки заложени в доклада за резултатите от обследването за устан. на техн. хар-ки,доклада за ЕЕ на сградата с пакет от мерки със съответстваща информация неразделна част от документацията.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 45421000, 45261400, 71315000, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обем

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново по обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Бяла Бона" №15, с идентификатор 10447.516.114.1;10447.516.114.2. Изготвяне на работни проекти и изпълняване на всички задължителни мерки предписани в техн. паспорт и енерг. обследване неразделна част от докум-та за участие, както и съпътстващите ги дейности,осъществяване на авторски надзор.

Прогнозна стойност, без ДДС
588549 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90
5) Допълнителна информация

Общ срок за изпълнение на позицията 90 календарни дни, от които:За проектиране - не повече от 20 (двадесет) календарни дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя;За строителство - не повече от 70 (седемдесет) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3
1) Кратко описание

По Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3: Жилищна сграда находящ се в: гр.Велико Търново ,ул.„Райчо Николов“ №3 със застроена площ 540,82 m2, РЗП 3354,18 m2 без сутерен.Конструкцията на Жилищния блок на ул. „Райчо Николов“ №3, е изпълнена по система ЕПЖС. Жилищният блок се състои от една секция, със шест надземни жилищни етажа.В сутерена се намират 70бр складови помещения(мазета),ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопр. и канализационни щрангове.Отопляема площ 3252,80 м2,отопляем обем 9433,12м3.Подмяна на ел. инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Цялостна подмяна водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби.Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански панели над тераси.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация.Осигуряване на втори евакуационни изходи от етажите на жилищната сграда.Репариране на компрометираните настилки в баните.Подмяна на всички парапети на всички балкони.В предметния обхват на ОП са вкл. пакет от мерки заложени в доклада за резултатите от обследването за устан. на техн. хар-ки,доклада за ЕЕ на сградата с пакет от мерки със съответстваща информация неразделна част от документацията.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 45421000, 45261400, 71315000, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обем

с идентификатор 10447.516.45.1. Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3; Изготвяне на работни проекти и изпълняване на всички задължителни мерки предписани в техн. паспорт и енерг. обследване неразделна част от докум-та за участие, както и съпътстващите ги дейности,осъществяване на авторски надзор.

Прогнозна стойност, без ДДС
598049 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90
5) Допълнителна информация

Общ срок за изпълнение на позицията 90 календарни дни, от които:За проектиране - не повече от 20 (двадесет) календарни дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя; За строителство - не повече от 70 (седемдесет) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБ11
1) Кратко описание

По Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБ11. Жилищна сграда находяща се в: находящ се в: гр.Велико Търново ,ул.„Ниш“ №2 със застроена площ 578,30м2, РЗП 3871,85м2.Конструкцията на Жилищния блок на ул.„Ниш“ №2,е изпълнена по система ЕПЖС.Жилищният блок се състои от една секция с три входа и шест надземни жилищни етажа.В сутерена се намират 58 броя складови помещения (мазета),ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.Отопляема площ 3527,60 м2, отопляем обем 10265,30м3.Подмяна на ел. ин-ция в общите части на сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Подмяна водопр. инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части.Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански панели над тераси.Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели.Цялостна подмяна на покривната хидроизолация. Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.Възстановяване на бетонното сечение на гредите в сутерена, през които преминават тръби.Изнасяне на водосточните тръби извън контура на междуетажните подови конструкции.Подмяна на всички парапети на балконите.В предметния обхват на ОП са вкл. пакет от мерки заложени в доклада за резултатите от обследването за устан. на техн. хар-ки,доклада за ЕЕ на сградата с пакет от мерки със съответстваща информация неразделна част от документацията.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 45421000, 45261400, 71315000, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обем

Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБ11, с идентификатор 10447.503.78.5. Изготвяне на работни проекти и изпълняване на всички задължителни мерки предписани в техн. паспорт и енерг. обследване неразделна част от докум-та за участие, както и съпътстващите ги дейности,осъществяване на авторски надзор.

Прогнозна стойност, без ДДС
587705 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90
5) Допълнителна информация

Общ срок за изпълнение на позицията 90 календарни дни, от които:За проектиране - не повече от 20 (двадесет) календарни дни от предаване на изходни данни от представител на Възложителя;За строителство - не повече от 70 (седемдесет) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.