Версия за печат

01060-2015-0005

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Добрич, бул. Трети март 59, За: Велина Трифонова-началник на отдел Договори и договорни отношения, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 655888, E-mail: info@vikdobrich.bg, Факс: 058 630003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: // vikdobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http:// vikdobrich.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на електроматериали за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД-гр. Добрич

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Добрич
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на електроматериали за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД-гр. Добрич

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31681410

Описание:

Електрически материали

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 3 000 лв. три хиляди лева без включен ДДС. Гаранцията за участие може да бъде в една от следните форми: платена в касата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич, ул. „3-ти март“ № 59 или да бъде внесена по сметката на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД при „Инвест Банк“ АД, • банкова сметка в лева: IBAN BG10 IORT 8088 1000 0011 00 , BIC: IORT BGSF; оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (Приложение № 4). Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 2.2.1. гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платена в касата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич – ул. „3-ти март” № 59 или в банка „Инвест Банк” АД, по следната банкова сметка на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД: банкова сметка в лева: IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIC: IORT BGSF; оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение № 4 към договора) и със срок на валидност, посочен в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заявената доставка се заплаща в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка, фактура и документите, посочените в т.6.3. от проекто-договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Образец на офертата, както и указание за подготовката й - Приложение - № 1. 2. Списък на документите и информацията,съдържащи се в офертата Приложение - № 2, подписан и подпечатан от участника. Документите, описани в списъка на документите и информацията,съдържащи се в офертата, трябва да са окомплектовани и подредени хронологично по реда, по който се изискват. 3. Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. от ЗОП - Приложение № 3, което включва: 3.1. Представяне чрез посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – по приложен образец. 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по приложен образец Приложение - № 4 4.1. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП – ако се изисква в обявлението. При обединение – документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 5. При участници обединения – копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. 5.1. Освен договора, участникът следва да представи декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите – по приложен образец – Приложение 5 от Документацията за участие. 6. Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или копие от документ, за внесена гаранция под формата на парична сума – Приложение № 6. и др.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Участникът да има реализирани приходи от доставки, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) минимум 100 000 лв. (сто хиляди лева), считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. Удостоверение от банка или годишните финансови отчети или някои от съставните им части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Заверено/и от участника копие/я на сертификат/и за внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент на името на производителя/производителите, издаден от акредирирана институция с обхват на приложение производство със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 4.2. Заверено/и от участника копие/я на сертификат/и за внедрена система за управление на на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент на производителя/производителите, издаден/и от акредитирана институция; Производителят/производителите на предлаганите стоки да има/т внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден/и от акредитирана институция. Производителят/производителите на предлаганите стоки да има/т внедрена система на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, издадена от акредитирана институция.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Степен на съответствие на предлаганите стоки с изискванията от техническата спецификация; тежест: 30
Показател: Срок на доставка; тежест: 5
Показател: Гаранционен срок; тежест: 5
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.09.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
20 CYP
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е безплатна и се получава от профила на купувача. Всяко лице, поискало надлежно документацията на хартиен носител, има право да я получи срещу заплащане сумата в размер на 20 /двадесет/ лева без ДДС по следната банкова сметка в лева в „Инвест Банк” АД: IBAN: BG10 IORT 8088 1000 0011 00, BIC: IORT BGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.10.2015 г.  Час: 10:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-гр. Добрич, находяща се на бул. Трити март № 59, стоя 205

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

отварянето на офертите са публични и се извършват в присъствието на участниците, техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Желаещите да присъстват при отварянето на офертите е необходимо да представят: 1.2.1. за участниците в процедурата – представляващият/ите участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език; 1.2.2. за упълномощените представители на участниците – документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език; 1.2.3. за представителите на средствата за масова информация – служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; 1.2.4. други лица - документ за самоличност, като чуждестранните лица представят посочения документ и в превод на български език; 1.2.5. когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, съответните документи (документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник в обединението и копие на договор, въз основа на който лицата са включени в обединението) се представят от присъстващия представител. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език;РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ