Версия за печат

00115-2015-0025

BG-Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: ланд. арх. Мария Ангелова - главен инспектор, отдел Екология, тел.: 082 560686, България 7000, Русе, Тел.: 082 560686, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Отдел Озеленяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/113/index.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: Ваня Попова, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635

Място/места за контакт: Информационен център, гише Обществени поръчки, търговия и транспорт

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е „Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе“. Състои се от три обособени позиции: Позиция А – обновяване на 20 бр. съществуващи детски площадки. Позиция Б – изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. Позиция В – инженеринг, обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Средна кула, Община Русе, кв. 148, УПИ-І-149150 за обществен център.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37535200, 43325000, 45212120

Описание:

Оборудване за площадки за игри
Оборудване за паркове и площадки за игри
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тематични паркове

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Позиция А – обновяване на 20 бр. съществуващи детски площадки. Позиция Б – изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. Позиция В – инженеринг, обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Средна кула, Община Русе, кв. 148, УПИ-І-149150 за обществен център.

Прогнозна стойност без ДДС
458217 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.06.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 1 от ЗОП, всеки участник представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, под формата на: - парична сума, платима по банкова сметка на Община Русе; - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя или клон на чуждестранна банка, която разполага с писмено разрешение от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на Република България, издадена в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП. Гаранциите са участие по отделните обособени позиции са както следва: за позиция А – обновяване на 20 бр. съществуващи детски площадки – в размер на 4166,67 лева (словом: четири хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.), за позиция Б – изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. – в размер на 315,50 (словом: триста и петнадесет лв. и 50 ст.);за позиция В – инженеринг, обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Средна кула Община Русе, кв. 148, УПИ-І-149150 за обществен център – 100,00 (словом: сто лева).Когато участникът избере гаранциите за участие да бъдат банкови гаранции, тогава те трябва да бъдат безусловни и неотменими банкови гаранции в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранциите за участие по банков път това следва да стане с платежни нареждания, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумите следва да бъдат внесени по банков път на името на Възложителя по банковата сметка на Община Русе в ТБ „Инвестбанк” АД, Клон Русе, BIG - IORTBGSF; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00. Банковите разходи по откриването на гаранции за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът им да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Когато кандидатът, участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция, като Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договорното споразумение при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя трябва да следва формата приложена в настоящата документация. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора за обществена поръчка, за което се представя гаранцията. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по следната сметка на Възложителя: банковата сметка на Община Русе в ТБ „Инвестбанк” АД, Клон Русе, BIG - IORTBGSF; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00 Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящия раздел. Когато изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно утвърдените средства от бюджета на Община Русе. 1. Авансово плащане – до 30% от стойността на договора в 30-дневен срок от представяне на искане за авансово плащане и фактура. 2. Окончателно плащане – разликата между общата стойност на договора и платения аванс в срок от 30 дни след получаване на положителен доклад за всяка площадка поотделно от лицензиран орган на контрол на детски площадки по реда на чл. 63 от Наредба № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра, представени технически паспорти, цифрови модели, приемо-предавателни протоколи за всяка площадка поотделно и данъчна фактура в оригинал.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че обединение бъде определено за изпълнител, не се изисква регистриране на юридическо лице преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, и ал. 5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Външни експерти, участвали в разработване на техническата спецификация от настоящата документация за участие не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която им дава предимство пред останалите участници в процедурата. Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономически и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставя: списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на участника), вкл. относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат; представяне на участника, включващо и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП; копие от договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя документ, подписан от всички участници в обединението, в който се посочва кой е представляващия; декларации, свързани с използването на подизпълнители - за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, на основание чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; декларация от подизпълнител за съгласието му да участва като такъв; декларация от участника, че ще отговаря за действията и бездействията на подизпълнителя (само в приложимите случаи); декларации за запознаване с условията на процедурата и приемане на условията в проекта на договор; гаранция за участие за съответната обособена позиция; необходимите документи и информация за доказване на съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор, посочени в раздел ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка; декларация за липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономически и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; декларация относно състоянието на обектите, които подлежат на обновяване/изграждане. Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят: техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец; линеен график на предвидените в проектите на отделните площадки ремонтни дейности, съобразен със спецификата им и технологията на извършване на дейностите; конкретните детски съоръжения, паркова мебел, оградка, които участникът предлага за всяка площадка поотделно. Детските съоръжения трябва да се съобразят с предвидените ориентировъчни технически параметри на съоръженията за осигуряване на необходимата зона за безопасност около всяко съоръжение; необходимите документи, удостоверяващи съответствието на елементите на площадката с изискванията на Наредба № 1/10.03.1993г. на МРРБ; сертификати за материалите, използвани за направата на парковите мебели, съоръженията и ударопоглъщащата настилка; инструкции от производителите на детски съоръжения и ударопоглъщащата настилка по чл. 57 от Наредба № 1/12.01.2009 на МРРБ; ; За всички елементи на оборудването – детски съоръжения и паркова мебел да бъдат придружени от цветни снимки предоставящи ясна информация за изделието. За детските съоръжения – точно размери, възрастова група деца, функция и зона за безопасна игра; конструктивни становища за начина на закрепване на съоръженията; Плик №3 - "Предлагана цена" : ценово предложение на участника по образец, съответстващо на показател „Предлагана цена“ - остойностена количествена сметка за всяка една площадка поотделно без вкл. ДДС в единичните цени; рекапитулация – обща стойност за изпълнение на площадките без ДДС и с ДДС.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изискване за минимално ниво на икономически възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За Позиция А - 1. декларация за наличие на регистрация в КСБ, съдържаща справочна информация във вр. с регистрацията; 2. информация и формалности доказващи, че през последните 5 години е изпълнявал обекти от подобен характер и мащаб - обновяване и изграждане на детски площадки, но не по-малко от 3 бр. обекти. Прилагат се: списък на строителството, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата и: а) удостоверения за добро изпълнение от възложители за не по-малко от 3 бр. изградени или обновени детски площадки за които има положителни доклади за съотв. издадени от лицензиран орган за контрол по реда на чл.63 от Наредба 01/12.01.2009 г. на МРРБ, съдържащи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя и данни за контакт, или б) посочване на публ. регистри, съдържащи информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация вкл. данни за компетентните органи, които са ги издали, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За Позиция Б : 1. декларация за наличие на регистрация в КСБ, съдържаща справочна информация във вр. с регистрацията; 2. информация и формалности доказващи, че през последните 5 г. е изпълнил поне 1 обект - обновяване и изграждане на детска площадка. Прилагат се: списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата и: а) удостоверения за добро изпълнение от възложители за поне една изградена или обновена детска площадка, за която има положителен доклад за съотв. издадени от лицензиран орган за контрол по реда на чл.63 от Наредба 01/12.01.2009 г. на МРРБ, съдържащи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя и данни за контакт, или б) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация вкл. данни за компетентните органи, които са ги издали, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За Позиция В: 1. декларация за наличие на регистрация в КСБ, съдържаща справочна информация във вр. с регистрацията; 2. информация и формалности доказващи, че през последните 5 г. е изпълнил поне 1 сходен обект - обновяване и изграждане на детска площадка. Прилагат се: списък на строителството, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата и: а) удостоверения за добро изпълнение от възложители за поне една изградена или обновена детска площадка, за която има положителен доклад за съотв. издадени от лицензиран орган за контрол по реда на чл.63 от Наредба 01/12.01.2009 г. на МРРБ, съдържащи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя и данни за контакт, или б) посочване на публ. регистри, съдържащи информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация вкл. данни за компетентните органи, които са ги издали, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 3. данни за собствени или наети тех. лица, които участникът ще използва - образование, проф. квалификация и опит на съотв. експерти, както и декларация за ангажираност на експертите.
Минимални изисквания: За Позиция А – обновяване на 20 бр. съществуващи детски площадки: 1. Участникът трябва да е регистриран в Камара на строителите в България за пета категория, първа група обекти, тъй като 6 бр. от площадките са обекти от пета категория. 2. Участникът да е изпълнил най-малко три обекта с подобен характер и мащаб (обновяване и изграждане на детски площадки през последните пет години. За Позиция Б – изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г.: 1. Участникът трябва да е регистриран в Камара на строителите в България за пета категория, първа група обекти. 2. Участникът да е изпълнил най-малко един обект с подобен характер и мащаб (обновяване и изграждане на детски площадки през последните пет години. За Позиция В – инженеринг, обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Средна кула Община Русе, кв. 148, УПИ-І-149150 за обществен център. 1. Участникът трябва да е регистриран в Камара на строителите в България за пета категория, първа група обекти. 2. Участникът да е изпълнил поне един сходен обект (обновяване и изграждане на детски площадки) през последните пет години. 3. Участникът да има на разположение екип от следните експерти за изпълнение на проектирането: проектанти с ППП /пълна проектантска правоспособност/ по съответните части: ланд. архитект; инж. геодезист за изготвяне на теренната снимка; инж. конструктор за изготвяне на конструктивно становище за закрепването на отделните съоръжения и ПБЗ /план за безопасност и здраве/.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена за изпълнение на поръчката; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: Описание на технологията на изпълнение; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.09.2015 г.  Час: 14:00
Място

Община Русе, пл. Свобода, 6, ет. 3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията,, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обновяване на 20 бр. съществуващи детски площадки
1) Кратко описание

Площадките са разположени в различни райони на града. Състоянието им не отговаря в пълна степен на изискванията за безопасни условия на игра на Наредба №1/12.01.2009 г. на МРРБ. Съществуващите детски съоръжения са стари, частично деформирани, без съвременен дизайн. Елементите на площадките не създават условия за разнообразни игрови занимания. Настилките са преобладаващо асфалтови и бетонни, а на част от площадките липсват настилки. Състоянието им е влошено, като неравностите по повърхността им са предпоставка за наранявания при игра.Част от съоръженията са монтирани на земен терен. Липсват ограждания на площадките съгласно изискванията в наредбата. Парковата мебел е недостатъчна, в по-голямата си част е деформирана.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212120, 37535200, 43325000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тематични паркове
Оборудване за площадки за игри
Оборудване за паркове и площадки за игри

3) Количество или обем

І. Централна градска част. Детска площадка при Пантеона в парка на „Възрожденците“ за деца до 3 г.; Детска площадка при бл. Тотлебен, бул. „Мидия Енос“ за деца от 3 до 12г..; ІІ. Кв. „Възраждане” Детска площадка при бл. Мара Манева- 2ра за деца от 3 до 12 г.; Детска площадка при бл. Дочо Михайлов- бл. Тулча за деца от 3 до 12 г.; Детска площадка при бл. Ахелой-1 за деца до 3 г; ІІІ. Кв. „Здравец” Детска площадка при бл. 77- бл. 79- бл. 80- бл. 81- комбинирана детска площадка за деца до 3 г. и от 3 до 12 г.; Детска площадка при бл. 27-бл.70 за деца до 3 г.; ІV. Кв. „Здравец- изток” Детска площадка при бл. Явор за деца до 3 г.; Детска площадка при бл. Марек- бл. Етър- бл. Берое- комбинирана детска площадка за деца до 3 г. и от 3 до 12 г.; Детска площадка при бл. Асен- бл. Петър- за деца от 3 до 12 г.; V. Кв. „Здравец- север” Детска площадка при бл. Потсдам1- бл. Потсдам 2- 1ва- за деца от 3 до 12 г.; VІ. Кв. „Дружба 1 Детска площадка по бул. „Гоце Делчев“ до паметника за деца от 3 до 12 г.; Детска площадка при бл. 7 за деца от 3 до 12 г.; VІІ. Кв. „Дружба 2” Детска площадка при бл. 22 за деца до 3 г.; Кв. „Дружба 3” Детска площадка при бл. 1 за деца до 3 г.; Детска площадка при бл. МНО-4 за деца от 3 до 12 г.; ІХ. Кв. „Чародейка- север” Детска площадка при бл. 305 за деца от 3 до 12 г.; Детска площадка при бл. 311-313 за деца до 3 г.; Детска площадка при бл. 103-104 – комбинирана детска площадка за деца до 3 г. и от 3 до 12 г.; Х. Кв. „Родина” Детска площадка при бл. „Огражден”- комбинирана детска площадка за деца до 3 г. и от 3 до 12 г.;

Прогнозна стойност, без ДДС
416667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 24.06.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12г.
1) Кратко описание

Жил. кв. „Дружба 2, кв. 596, разположена на юг от бл. „Бръшлян”, ул. „Мальовица”. Теренът на който е предвидено изграждането на площадката е неравен. В обсега на площадката съществуват подземни комуникации. Липсват елементи на надземната инфраструктура.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212120, 37535200, 43325000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тематични паркове
Оборудване за площадки за игри
Оборудване за паркове и площадки за игри

3) Количество или обем

Изграждане на 1 бр. детска площадка за деца от 3 до 12 г.

Прогнозна стойност, без ДДС
31550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 24.06.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Инженеринг, обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Средна кула, Община Русе, кв. 148, УПИ-І-149150 за обществен център
1) Кратко описание

Състоянието на площадката не отговаря на изискванията за безопасни условия на игра на Наредба №1/12.01.2009 г. на МРРБ. Съществуващите детски съоръжения са стари, частично деформирани, без съвременен дизайн. Елементите на площадките не създават условия за разнообразни игрови занимания.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212100, 37535200, 43325000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения
Оборудване за площадки за игри
Оборудване за паркове и площадки за игри

3) Количество или обем

Инженеринг, обновяване на съществуваща1 бр. детска площадка в кв. Средна кула, Община Русе, кв. 148, УПИ-І-149150 за обществен център

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 24.06.2016 г. , Крайна дата