Версия за печат

00243-2014-0004

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р.Димитрова, РБ 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р.Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sheynovo-ag.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sheynovo-ag.eu/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 417 от 19.06.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00243-2014-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предмет на процедурата e извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги включително профилактика и ремонти на медицинска апаратура и стопанско оборудване и извънабонаментни услуги на повикване, съгласно приложената към документацията техническа спецификация.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 68 от 03.11.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Савена БГ ЕООД, ЕИК 200826569, ж.к. Борово, бл. 12, ап. 23, РБ 1680, София, Тел.: 02 859389

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извънгааранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
9564 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

03.08.2015 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване на договора

На основание чл. 22, т.2 от договор № 68/03.11.2004 г., по взаимно съгласие и чл. 45 от ЗОП

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 74% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7119 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 286.92 BGN

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор