Версия за печат

00765-2015-0007

BG-Брацигово: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratsigovo.bg/op.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Брацигово, по обособени позиции"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр. Брацигово
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на Инженеринг- проектиране и строителство на мерки за подобряване на енергийната ефективност и обновяване на 2 отделни обекта тип многофамилни жилищни сгради в гр. Брацигово по обособени позиции: Обособена позиция №1 – Многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Ангел Попов” № 1 Обособена позиция №2 – Многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” № 25-27 Многофамилната жилищна сграда от Обособена позиция № 2 се състои от две секции: 2.1 Блок-секция от многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” № 25 2.2 Блок-секция от многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” № 27 С оглед на изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и фактът, че изпълнението на работите по всички обособени позиции, в обхвата на настоящата обществена поръчка, е предвидено да започне да се извършва едновременно, не е допустимо един и същ изпълнител да участва за изпълнението на повече от една обособена позиция. Дейностите, които Изпълнителят трябва да извърши за всяка отделна обособена позиция, включват: -Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването -Изпълнение на СМР -Осъществяване на авторски надзор При подготовката на офертата за Обособена позиция № 2 Участникът трябва да предвиди отделно остойностяване за всяка блок-секция. При изготвянето на работния проект за Обособена позиция № 2 Изпълнителят трябва да предвиди отделна количествена сметка за всяка блок-секция. Упражняването на авторски надзор и изпълнението на СМР дейностите по обновяване на сградата, трябва да бъдат отчитани и заплащани отделно за всяка блок-секция.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 45421000, 45261400, 71315000, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени от екип от правоспособни проектанти, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени сметки по приложимите части, както и с опис на видовете и количествата СМР, които спадат към всеки обобщен вид СМР, съгласно препоръките за задължителните СМР в техническите паспорти и енергийните обследвания за обектите.При изготвянето на работния проект за Обособена позиция № 2 Изпълнителят трябва да предвиди отделна количествена сметка за всяка блок-секция. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.Изпълнението на СМР дейностите по обновяване на сградата, трябва да бъде отчитано и заплащано отделно за всяка блок-секция. СМР, които трябва да бъдат изпълнени за всяка обособена позиция, са предписани в техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност, както следва:За Обос.поз.№1-1.Подмяна на покривната изолация и всички елементи на системата за отводняване на покрива и ламаринената шапка по борда на фасадите;2.Обмазване на участъците с открита корозирала армировка и свързващите елементи между колони и плочи с полимерно-модифициран разтвор с цел предпазване от корозия;3.Укрепване и измазване на разкритите зидарии по фасадите;4.Възстановяване на всички компрометирани връзки межу колони и плочи;5.Подмяна на външната дограма, която не отговаря на референтните топлотехнически характеристики на програмата за енергийно саниране;6.Топлоизолиране на сградата отвън и хармонизиране на визията на фасадите, вкл. общо решение чрез допълнителни архитектурни елементи за разполагане и скриване на външните тела на климатиците и сателитните чинии, монтирани по фасадите;7.Подмяна на всички елементи на ел. инсталацията в общите части на сградата, вкл. енергоспестяващо осветление, кабелните линии от грт до апартаментните табла, както и последните и осигуряване на вертикални и хоризонтални комуникационни трасета за последващо подобряване на ел. инсталацията;8.Подмяна на всички елементи на ВК инсталацията в общите чсти на сградата вкл. хоризонтални и вертикални;9.Укрепване на парапетите на балконите и нанасяне на антикорозионно покритие върху видимите метални елементи на сградата;10.Изпълнение на сухотръбие в стълбищната клетка;11.Доставка и монтаж на ПП врата с огнеустойчивост 90 мин за избата;12.Отделяне на Етажните коридори от стълбищната клетка с димоуплътнени самозатварящи се врати;13.Подновяване на заземителната и мълниезащитната инсталации;14.Обновяване на общите части на сградата, вкл. изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка, ремонт на стъпалата и парапетите, освежаване чрез шпакловка и боядисване; За Обос.поз.№2-предписаните СМР са общо 12 - същите като за Обос.поз.№1, без т.3,т.11 и т.12 и с нова точка-Разделяне на стълбищната клетка по вертикала с менс. 5 етажа. Предписаните СМР са последователно и подробно описани в Техническата спецификация,в Техническите паспорти и в Докладите за обследване на енергийна ефективност, неразделна част от настоящата документация.

Прогнозна стойност без ДДС
1938436 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие: за ОП1-10000 и за ОП2-9100,в една от следните форми:-депозит на парична сума по сметка на Възложителя;-банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG88SOMB91303332969601, ВIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД,клон Пещера. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат.В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части.Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение-3% от стойността на договора за изпълнение на конкретната обособена позиция.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на обособена позиция, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: IBAN:BG88SOMB91303332969601,ВIC SOMBBGSF,при Общинска банка АД,клон Пещера. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, платена по банков път, документът,удостоверяващ платената гаранция,следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Текстът на банковата гаранция за изпълнение трябва да бъде предварително съгласуван с Възложителя.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г. в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.Плащанията за всяка обособена позиция ще се извършват по следната схема:1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора – платимо в срок до 10 (десет) календарни дни, от датата на представяне от Изпълнителя на банкова гаранция за обезпечаване на аванса и предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Размерът на предоставената банкова гаранция, определя размерът на авансовото плащане с вкл. ДДС.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 %/осемдесет процента/ от общата стойност на договора,след пропорционално приспадане на авансовото плащане,платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от Изпълнителя фактури, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Междинни плащания се извършват за:2.1. Извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект- фаза Работен проект.2.2. Реално изпълнени обобщени видове* СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г.На Изпълнителя се заплаща отделно за всяка блок-секция (ако е приложимо) за завършен от него обобщен вид СМР, по предложената от него цена за всеки обобщен вид СМР, съгласно ценовата му оферта.*Под обобщен вид СМР се има предвид изпълнението на съвкупността на всички необходими видове СМР за изпълнението на дадена препоръка от задължителните СМР, посочени в техническите паспорти и енергийните обследвания за конкретния обект/блок-секция.2.3. Осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г.На Изпълнителя се заплаща отделно за всяка блок-секция (ако е приложимо) ежемесечно за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно напредъка на строителството.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от Изпълнителя фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност за конкретния обект/блок-секция. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от Възложителя суми по договора се приспаднат извършените плащания.На този етап се отчитат и непредвидените разходи, ако има такива.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено заверено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него, разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, които ще бъдат извършвани от участниците в обединението, както и лице, което ще представлява обединението за целите на поръчката. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението трябва да бъде представен и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договор (и анекс, ако е приложимо) за създаването на обединение, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника.Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.1 ЗОП или някое от посочените обстоятелства по чл.47,ал.2 ЗОП. Лицето, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи от ПЪРВА ГРУПА, четвърта категория или по-висока , или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.Обстоятелството се удостоверява с:-Посочване на публичен/и регистър/ри, в който се съдържа горепосочената информация и/или заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към КСБ. За чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено, за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.-В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава някой от документите, посочени по-горе, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител на поръчката се задължава при подписване на договора да представи изисквания по настоящата точка документ, удостоверяващ вписването му в ЦПРС.Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съответно - всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни работи, трябва да притежава изискуемата регистрация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Данните се посочват в декларация-списък на изпълнените строително-монтажни работи, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (Образец № 3), към който се прилагат следните доказателства:- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актове въвеждане на строежите в експлоатация, с данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството И/ИЛИ - удостоверения (препоръки) за добро изпълнение от възложителите, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, И/ИЛИ -копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.Документите или информацията в публичните регистри трябва по недвусмислен начин да доказва изпълнението на видовете и количества строителни работи, както и че строителните работи са изпълнени качествено и в срок. 2.Заверени копия на валидни сертификати за внедрени системи ISO 9001 „ Системи за управление на качеството” и ISO 14001 „Системи за управление на околната среда" или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда, с обхват в областта на строителството и/или реконструкция и/или ремонт на сгради. 3.Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4), с приложени декларации за разположение и ангажираност от експертите (Образец № 13). Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното, трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните пет години,считано от датата на подаване на офертата,строително-монтажни работи и/или инженеринг,с обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката на мин.2 обекта.Еднакъв или сходен с предмета на поръчката е обхват:извършване на СМР и/или инженеринг,свързани с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност,състоящи се от сл.дейности, в своята съвкупност:-подмяна на дограма;-топлоизолация и хидроизолация на покрив;-фасадна топлоизолация;-ремонт на ел. инсталация;-ремонт на ОВК инсталация и/или подмяна на абонатна станция и/или изграждане на слънчева инсталация;-ремонт на ВиК инсталация. 2.Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрени системи:-ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството или екв., или др. доказателства за еквив.мерки за осигуряване на качеството;- ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или екв., или др.доказателства за еквив.мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда;Сертификатите да са с обхват в областта на строителството и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.Когато уч-т е обединение,изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението,съответно-всеки член на обединението,който ще изпълнява строителни работи, трябва да притежава изискуемите сертификати. 3.Уч-т трябва да разполага с екип от експерти в миним.състав,както следва:За изпълнение на проектирането и авторския надзор:1.Архитект:висше образ-е спец.Архитектура,или екв.;валидно удостов-е за ППП,или екв.,опит в проектирането по специалността на мин.2 сгради;2.Строителен инженер: висше образ-е Строителен инженер,или екв.;валидно удостов-е за ППП,или екв.,опит в проектирането по специалността на мин.2 сгради;3.Електроинженер:висше образ-е спец. Електроинженер,или екв.;валидно удостов-е за ППП,или екв.,опит в проектирането по специалността на мин.2 сгради;4.Инженер ОВК:висше образ-е спец.ОВиК,или екв.;валидно удостов-е за ППП,или екв.,опит в проектирането по специалността на мин.2 сгради;5.Инженер ВиK:висше образ-е инженер ВиК,или екв.;валидно удостов-е за ППП,или екв.,опит в проектирането по специалността на мин.2 сгради; 6.Строителен инженер:висше образ-е Строителен инженер,или екв.,който ще осъществява техн.контрол по част „Конструктивна”,валидно удостов-е за ППП или екв.,валидно удостов-е за Техн.контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквив.списък или регистър,поддържан от компетентен орган в държава-членка на ЕС,или в др.държава-страна по Споразумението за ЕИП;опит в осъществяването на техн.контрол по част „Конструктивна” на мин.2 сгради. За изпълнение на СМР:1.Ръководител екип СМР: висше образ-е Строителен инженер,съгл.чл.163аЗУТ или еквив.; мин.5г.като ръководител на строителни обекти;опит като техн.ръководител по смисъла на чл.163а,ал.4 ЗУТ при изпълнение на СМР с обхват,сходен с предмета на поръчката на мин.2 сгради.2.Технически ръководител:висше образ-е Строителен инженер или строителен техник,съгл. чл.63а,ал.2 и 3 ЗУТ;опит като техн.ръководител по смисъла на чл.163а,ал.4 ЗУТ при изпълнение на СМР с обхват,сходен с предмета на поръчката на мин.2 сгради.3.Специалист по ВиК:висше образ-е инженер ВиК,опит при изпълнение на СМР по специалността на мин.2 сгради.4.Специалист по отопление и вентилация: висше образ-е инженер Топлотехника или еквив.,опит при изпълнение на СМР по специалността на мин.2 сгради;5.Отговорник за контрола на качеството:висше образ-е Строителен инженер,да притежава удостов-е за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или екв.,опит като отговорник за контрола на качеството на СМР на мин.2 сгради;6.Експерт по безопасност и здраве в строителството:да притежава Удостов-е за завършен курс на обучение по Наредба№2/22.03.2004 г за миним.изисквания за ЗБУТ,опит на позиция,свързана с безопасни условия на труд при работа на мин.2 сгради.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: РП-ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА; тежест: 50
Показател: УР-ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; тежест: 10
Показател: ФО-ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ УЧАСТНИКА ЦЕНА; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Същата е платима в размера, посочен в обявлението.Участниците могат сами да изберат реда за заплащане на екземпляр на документацията за участие - на каса при възложителя или с платежно нареждане по сметка. Сметката на възложителя за заплащане на документацията за участие е: BG27SOMB91303132969600, ВIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД , клон Пещера.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.09.2015 г.  Час: 14:00
Място

РБългария,Община Брацигово,Гр.Брацигово,сградата на Младежки дом ,ул.Христо Смирненски № 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното нотариално заверено пълномощно, а представителите на средствата за масово осведомяване и на другите лица-след удостоверяване на посоченото качество.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ-Посещение на строителните обекти се организира от Възложителя всеки вторник и четвъртък в часовете 10:00 до 12:00 ч. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя,в което посочва дата,на която има възможност да посети обектите и ЕИК/Булстат.Към своята оферта всеки участник прилага Декл-я за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка (Обр№14).Участник,който не е извършил посещение и оглед на строит.обекти,няма да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, но незапознаването с мястото,условията за изпълнение и особеностите на строителните обекти е за негов риск при изготвянето на технич. и ценовото предложение за изпълнение на конкр.обособ.позиция. Участниците задължително представят офертата за участие в настоящата процедура в 1(един) ориг.екземпляр на хартия,като съдържанието на Плик №1 и Плик №2 се сканира последователно в общ файл в PDF формат или екв.(поотделно за всеки един плик) и се представя и на електр.носител,който се поставя в съответния плик. Съдържание на офертата:Плик №1 “Документи за подбор”-1.Списък на документите и информацията,съдържащи се в офертата, подписан от участника.Представя се от участниците в свободна форма.2.Представяне на участника, изготвено по образец (Обр№ 1),което включва:а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търг.рег-р, БУЛСТАТ и/или др.идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата;б) декл-я по чл.47,ал.9 ЗОП (Обр№ 2);в) доказат-ва за упражняване на проф.дейност по чл.49,ал.1 от ЗОП;3.Декл.-списък на СМР,сходни с предм. на настоящата обществ.поръчка, изпълнени през посл.5 години (Обр№ 3),заедно с доказат-та за декларираните обстоятелства;4.Зав.копия на валидни сертификати за внедрени системи ISO9001 „Системи за управление на качеството” и ISO14001 „Системи за управление на околната среда" или екв.или др.доказателства за еквив. мерки с обхват в областта на строителството и/или реконструкция и/или ремонт на сгради;5.Декл.-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществ.поръчка (Обр№ 4);6. Декл-я за участието или неучастието на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 ЗОП (Обр№ 5);7. Декл-я за съгласие за участие като подизпълнител (Обр№ 6);8. Декл-я по чл.56,ал.1,т.12 ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (Обр№ 7);9.Декл-я по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и фин.отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Обр№ 8);10.Декл-я за липса на свързаност с друг участник по чл.55,ал.7 ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 ЗОП(Обр№ 11);11.Декл-я по чл.56,ал.1,т.11 ЗОП (Обр№ 12);12.Декларация по чл.51а ЗОП за разположение и ангажираност на експерт (Обр№ 13);13.Декл-я за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка (Обр№ 14).14.Декл-я по чл.6,ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари(Обр№ 15)15.Документ за гаранция за участие–ориг.платежно нареждане или ориг.банкова гаранция;16.Пълномощно (оригинал с нотар.заверка на подписа на упълномощителя), когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”-1.Техническо предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец (Обр№9);2.Декл-я по чл.33, ал.4 ЗОП (ако е приложимо). Плик №3 „Предлагана цена”-1.Ценово предложение на участника, изготвено съгласно приложения образец (Обр№10), заедно с приложението към него.Съдържанието на Плик №3 се представя и на електронен носител.Попълнените ценови таблици (За ОП1-Прилож.№1.1, за ОП2- Прилож.№№1.1 и1.2) се записват на електронния носител във формат Excel или екв., като се поставят в Плик № 3.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5 т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Ангел Попов” № 1А
1) Кратко описание

Многофамилна жилищна сграда на ул. „Ангел Попов” № 1А, гр. Брацигово е построена през 1982 г. Състои се от две секции /участъка/, изградени на различна кота и свързани помежду си. По своите конструктивно-експлоатационни характеристики сградата представлява една цяла конструкция със сутерен /избен етаж/ и 4 надземни етажа за живеене.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Разгънатата застроена площ на сградата е 4 320 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
1021046 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 180

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда гр. Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” № 25-27
1) Кратко описание

Многофамилна жилищна сграда ул. «Слави Дишлянов» №25-27, гр. Брацигово, представлява многофамилна жилищна сграда, състояща се от две блок-секции със сутерен /избен етаж/ и 6 надземни етажа за живеене. Сградата е построена през 1980г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Разгънатата застроена площ на Блок-секция ул. „Слави Дишлянов” № 25 е 1 734 кв.м. Разгънатата застроена площ на Блок-секция ул. „Слави Дишлянов” № 27 е 1 789 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
917390 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 180