Версия за печат

01259-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Район Красна поляна - СО, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване, учебно и мебелно обзавеждане за 75 ОУ "Тодор Каблешков" по две обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка на кухненско и учебно оборудване". Обособена позиция № 2 "Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, район Красна поляна, бул. Възкресение № 151 в сградата на 75 ОУ "Тодор Каблешков"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дейности по доставка и монтаж на кухненско оборудване, учебно и мебелно обзавеждане за 75 ОУ "Тодор Каблешков" по две обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка на кухненско и учебно оборудване". Обособена позиция № 2 "Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000, 39100000, 39220000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка
Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставката включва кухненско оборудване и обзавеждане, печки, хладилници, инвентар, посуда, учебно оборудване за класни стаи, маси, столове, телевизори и други, съгласно техническата спецификация, приложена към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
81661.11 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие за Обособена позиция №1 е сума в размер на 400 лева. Гаранцията за участие за Обособена позиция №2 е сума в размер на 360 лева. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 (два) % от стойността на обществената поръчка без ДДС за съответната обособена позиция. Паричната сума следва да бъде преведена по следната банкова сметка на район "Красна поляна"-СО: - IBAN BG81SOMB 91303319112501, BIC-SOMBBGSF при "Общинска банка"АД, клон “Люлин”. Банковата гаранция следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на възложителя за конкретния договор. Условията за внасяне и освобождаване на гаранциите за участие и изпълнение са подробно посочени в документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложител по настоящата поръчка е район "Красна поляна" на Столична община. Дейностите са финансирани по предварително дефиниран проект "Образователна интеграция, здраве и социално развитие" по Програма BG 06 "Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, съгласно Договор № РД 03-15/21.01.2015 между Министерство на образованието и науката и район "Красна поляна" на Столична община. Плащанията по договора ще се извършват с платежно нареждане по сметка на изпълнителя след представена фактура и премателно предавателен протокол в 20 дневен срок. Възложителят няма да представя авансово средстава.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всяка една от стоките, включени в предмета на поръчката за обособена позиция № 2 "Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане", е включена в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания /приет с Решение № 551/25.07.2014 г. на Министерски съвет/, и на основание чл.16а, ал.1 от ЗОП възложителят обявява, че поръчката по Обособена позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основние чл.16г, ал.5 от ЗОП: 1. Определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица; 2. В представянето на участника, което се съдържа в офертата, следва да се попълни декларацията, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър, се прилага и за посочените подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани плика: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата (Приложение № 1); 2. Оферта- (Приложение № 2);3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „e”), т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3); 4. Декларация по чл.16г, ал.5, т.2 във връзка с чл. 59, ал. 6 от ЗОП, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз (Приложение №14 за ОП №2, когато е приложимо).; 5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:-Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (Приложение № 4).; -Списък на техническите лица, отговарящи за извършването на доставката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата (Приложение № 5); 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – (Приложение № 6).8.Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участникът трябва да посочи видовете работи от предмета поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение № 7) Всеки от предвидените подизпълнители следва да попълни и подпише приложените към настоящата документация: - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 8); - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 без б. „e”, т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3). 9 .Декларация за приемане на условията в проекта на договор (оригинал) – (Приложение № 9).10. Проект на договор (Приложение №15); 11. Документ за внесена гаранция за участие;12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. ПЛИК № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” (за всяка обособена позиция за която се участва): 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - изготвя се и се подписва по приложения към настоящата документация образец (Приложение № 10 за ОП №1 и Приложение № 11 за ОП №2). ПЛИК № 3: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” (за всяка обособена позиция за която се участва): 1. Ценово предложение (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация образец (Приложение № 12).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (Приложение № 4). Важно! Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Списък на техническите лица, отговарящи за извършването на доставката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата (Приложение № 5). 3.Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да имат успешно изпълнена минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка (доставка на оборудване за офиси и/или обществени сгради: библиотеки и/или училища и/или читалища и/или центрове за настаняване и/или детски градини). 2. Участниците трябва да разполагат за целия срок на изпълнение на поръчката минимум с: за ОП № 1 – две технически лица, които ще бъдат ангажирани с монтажа и въвеждането в експлотация на доставеното оборудване; За ОП № 2 - две технически лица, които ще бъдат ангажирани с монтажа и въвеждането в експлотация на доставеното оборудване и 2 бр. Мебелист – минимум със средно специално образование или дърводелец минимум със средно специално образование, който има не по-малко от 2 години опит по специалността.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена; тежест: 90
Показател: срок на изпълнение; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Гр. София в сградата на район "Красна поляна"-СО, ул. "Освобождение" №25, ет. 2, ст. 206

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Дейностите са финансирани по предварително дефиниран проект "Образователна интеграция, здраве и социално развитие" по Програма BG 06 "Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, съгласно Договор № РД 03-15/21.01.2015 на Министерство на образованието и науката и район "Красна поляна" на Столична община.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалната интернет стрница на район "Красна поляна"-СО- www.krasnapoliana.com, раздел "Профил на купувача". Разяснения във връзка с провеждане на процедурата ще се публикуват на "Профил на купувача".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и действия и бездействия на възложителя, с които се възпрепиятства достъпът или участието на лица в процедурата, подлежат на обжалване по реда на част четвърта, глава 11 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1 "Доставка на кухненско и учебно оборудване".
1) Кратко описание

Дейностите включват доставка и монтаж на подвижно технологично оборудване и обзавеждане на кухня, включващо доставка на хладилници, кухненски електрически уреди, включително доставка и на учебно оборудване за класни стаи-телевизори, DVD-плейъри, магнитни дъски и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39710000, 39711000, 39711400, 32324100

Описание:

Електродомакински уреди
Електродомакински кухненски уреди
Скари за печене, нагревателни плочи, котлони и нагреватели
Цветни телевизионни приемници

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция №1 към документацията за участие в откритата процедура.

Прогнозна стойност, без ДДС
42661.11 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30
5) Допълнителна информация

В обявената открита процедура за Обособена позиция № 1 "Доставка на кухненско и учебно оборудване" може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2"Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане".
1) Кратко описание

Доставка на учебно обзавеждане маси, столове и шкафове и кухнеско оборудване и посуда за 75 ОУ "Тодор Каблешков".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39160000, 39100000, 39110000, 39120000, 39220000

Описание:

Училищна мебелировка
Мебелировка
Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях
Маси, шкафове, бюра и библиотеки
Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 2 към документацията за участие в откритата процедура.

Прогнозна стойност, без ДДС
39000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30
5) Допълнителна информация

ВАЖНО !!! Всяка една от стоките, включени в предмета на поръчката за Обособена позиция № 2 "Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане", е включена в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания /приет с Решение № 551/25.07.2014 г. на Министерски съвет/, и на основание чл.16а, ал.1 от ЗОП възложителят обявява, че поръчката по Обособена позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основние чл.16г, ал.5 от ЗОП: 1. определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица; 2. в представянето на участника, което се съдържа в офертата, следва да се попълни декларацията, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.