Версия за печат

00109-2015-0025

BG-Благоевград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, площад Георги Измирлиев №1, За: Ива Цветанова - Старши юрисконсулт, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: itsvetanova@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Ива Цветанова - Старши юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2099/ZOP-2015-25.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: За следните обекти: Обект № 1: “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В; Обект № 2 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В; Обект № 3 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 112, бл. 113, бл. 114; Обект № 4 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 56 и бл. 57; Обект № 5 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 40; Обособена позиция № 2: За следните обекти: Обект № 1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №44, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №43, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №21, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обект № 4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №24, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Броди”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, и за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. Строителният надзор, предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка ще се осъществява спрямо строително-монтажните и ремонтни работи, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград както е посочено по-долу, а именно: - По Обособена позиция № 1 за следните обекти: Обект № 1: “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В; Обект № 2 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В; Обект № 3 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 112, бл. 113, бл. 114; Обект № 4 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 56 и бл. 57; Обект № 5 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 40; - По Обособена позиция № 2 за следните обекти: Обект № 1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №44, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №43, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №21, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обект № 4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №24, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Броди”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, и за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. Строителният надзор, предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка ще се осъществява спрямо строително-монтажните и ремонтни работи, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград както е посочено по-долу, а именно: - По Обособена позиция № 1 за следните обекти: Обект № 1: “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В; Обект № 2 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В; Обект № 3 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 112, бл. 113, бл. 114; Обект № 4 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 56 и бл. 57; Обект № 5 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 40; - По Обособена позиция № 2 за следните обекти: Обект № 1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №44, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №43, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №21, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обект № 4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №24, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Броди”.

Прогнозна стойност без ДДС
200461.92 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

55


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие – По Обособена позиция № 1:Размер на гаранцията за участие – 1200.00 (хиляда и двеста) лева По Обособена позиция № 2:Размер на гаранцията за участие – 700.00 (седемстотин) лева. Гаранцията се представя в една от следните форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF . Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочена поръчката, за която участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, като условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2015 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти всички български или чуждестранни лица, имащи качеството „търговец“ по смисъла на Търговския закон (ТЗ) или лице, регистрирано в търговски или друг публичен регистър в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (съобразно изискванията на чл. 167, ал. 1, във връзка с чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл.1, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящата обществена поръчка.1.1.2. Участниците могат да подават оферти за едната или и за двете обособени позиции. Всеки участник може да представи само по една оферта за всяка от обособените позиции.1.1.3. Не се допуска представянето на варианти на оферта. 1.1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта. 2. Условия за допустимост на участниците. 2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;2.1.2. е обявен в несъстоятелност; 2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1.1., 2.1.6. се прилагат както следва:1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; Продължава в Доп. информ.V.I.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Копие на валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката да е съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с оглед категорията на обекта – ІII категория; 2.Копие от валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; 3.Списък – Декларация на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4 *** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 4.Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5;
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката да е съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с оглед категорията на обекта – ІII категория. Забележка: За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горното изискване. 2. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. *** Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/ за срока на изпълнение на поръчката. 3. Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, не по-малко от 2 (две) услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга. Под услуги „сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира услуги, свързани с извършване на строителен надзор на строителни работи за изграждане и ремонт на обекти от I-ва група, III-та кат-ия и извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти 4. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети) на трудов или граждански договор, притежаващи съответната професионална квалификация: Общи изисквания към инж.-техническия персонал Ключовите специалисти на участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл.166,ал.1,т.1 и ал.2 от ЗУТ.Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, както следва:Ключов експерт 1: Ръководител екип: Квалификация и умения: Образование-строителен инженер (магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент; У-ние за Техн. к-л, издадено от КИИП,валидно за 2015 г.;Поле Доп. инфо
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.09.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.09.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.09.2015 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на Общинска администрация -Благоевград, зала 101

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от поле III.2.1 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице:2.1.7. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;2.1.8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;2.1.9. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие;2.1.10. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;2.1.11. е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите2.2. Посочените в т. 2.1.1.-2.1.11. изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. 2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то посочениете в т.2.1.1.-2.1.8. обстоятелства не трябва да са налице за тях в държавата, в която са установени.2.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за тях се прилагат изискванията посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.2.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако неотговаря на някое от гореизброените изисквания. Продължава от поле II.2.3. Технически възможности: Ключов експерт 2 по част „Архитектура”, Квалификация и умения: Образование – Архитект, специалност „Архитектура”;Ключов експерт 3 по част „Конструкции”,Квалификация и умения: Образование - строителен инженер специалност ПГС /ССС/ или еквивалент ;Ключов експерт 4 по част „ВиК”Квалификация и умения:Образование - строителен инженер (степен магистър), специалност „ВиК” или еквивалент;Ключов експерт 5 по част „Електроинсталации” Квалификация и умения:Образование – техническо (степен магистър), електроинженер или еквивалент; Ключов експерт 6 по част „Отопление и вентилация” Квалификация и умения:Образование – техническо (степен магистър), инженер по топлотехника или еквивалент; Ключов експерт 7 Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:а) да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалент;б) има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.!!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав).** При участие и по двете обособени позиции участникът следва да предложи ръководен инженерно-техническия състав за изпълнение на поръчката за всяка една от позициите поотделно. Един и същ експерт не може да съвместява изпълнение и по двете обособени позиции.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1: За следните обекти:Обект № 1: “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В;Обект № 2 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В;Обект № 3 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 112, бл. 113, бл. 114;Обект № 4 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 56 и бл. 57; Обект № 5 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 40;
1) Кратко описание

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:Обособена позиция № 1: За следните обекти:Обект № 1: “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В;Обект № 2 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В;Обект № 3 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 112, бл. 113, бл. 114;Обект № 4 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 56 и бл. 57; Обект № 5 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 40;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1: За следните обекти:Обект № 1: “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В;Обект № 2 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В;Обект № 3 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 112, бл. 113, бл. 114;Обект № 4 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 56 и бл. 57; Обект № 5 “Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 40;

Прогнозна стойност, без ДДС
120765.82 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 55

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2 за следните обекти: Обект № 1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №44, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №43, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №21, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обект № 4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №24, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Броди”.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, и за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. - По Обособена позиция № 2 за следните обекти: Обект № 1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №44, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №43, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №21, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обект № 4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №24, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Броди”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

- По Обособена позиция № 2 за следните обекти: Обект № 1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №44, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №43, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово”; Обект № 3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №21, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обект № 4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №24, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, жк. „Струмско”, ул. „Броди”.

Прогнозна стойност, без ДДС
79696.1 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 55