Версия за печат

00109-2015-0024

BG-Благоевград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов - ст.юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2098/ZOP-2015-24.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции за Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 112, бл. 113, бл. 114” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 56 и бл. 57 с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 40 с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 6: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 44, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 7: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 43, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 8: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 21, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обособена позиция № 9: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 24, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр.Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции за Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 112, бл. 113, бл. 114” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 56 и бл. 57 с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 40 с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 6: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 44, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 7: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 43, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово” Обособена позиция № 8: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 21, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обособена позиция № 9: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 24, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”; Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, ВиК, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ще се изготвят работни проекти и изпълнят всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване неразделна част от документацията за участие, както и съпътстващите ги дейности.

Прогнозна стойност без ДДС
5727483.35 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

65


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие Размер на гаранцията за участие: За Обособена позиция № 1 – 6 000,00(шест хиляди) лева. за Обособена позиция № 2– 7 000.00 (седем хиляди) лева. за Обособена позиция № 3 – 7 000.00 (седем хиляди) лева. за Обособена позиция № 4 – 5 000,00 (пет хиляди) лева. за Обособена позиция № 5 – 7 000.00 (седем хиляди) лева. за Обособена позиция № 6 -5 000,00 (пет хиляди) лева. за Обособена позиция № 7- 5 500,00 (пет хиляди и петстотин) лева. за Обособена позиция № 8 -5 000,00 (пет хиляди) лева. за Обособена позиция № 9 -6 000,00 (шест хиляди) лева. Задължително се изписва наименованието на обособената позиция, за която участникът участва. Форма на гаранцията за участие: Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочена обособената позиция, за която участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на съответната обособена позиция. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение е съгласно договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2015 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта. 1.1.2. Всеки участник може да представи една оферта. 1.1.3. Не се допуска представянето на варианти на оферта. 1.1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; 1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума; 1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 1.2.6. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта. 2. Условия за допустимост на участниците. 2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: Продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят икономически и финансови изисквания
Минимални изисквания: Не се поставят икономически и финансови изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4; 2. Списък на предложения от участника инженерно-технически състав и екип от проектанти /Образец № 17/ 3. Декларация /Образец № 16/ за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. 4. Списък на техническите лица включително и на тези отговарящи за контрол по качеството (Образец № 5) 5. Копие от застраховка за проф. отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ съгласно изискванията на Възложителя. 6. Копие от сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1 Участникът следва да представи списък на строителството, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата За обособена позиция от № 1 до № 9 включително - минимум 2 обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката; За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възлож. ще приема: СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради. 2. Участникът трябва да предложи за обособени позиции от №1 до обособена позиция №9 включително,инженерно–технически състав и екип от проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях, както следва: 1. Ръководител на екипа - Архитект, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на арх. и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 2. Конструктор отговарящ на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 3.Проектант по част „В и К” - строителен инженер – „В и К”, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; Забележка: Изискванетоза проектант по част „В и К” се отнася само за обособена позиция №1! 4.Проектант по част „Енергийна ефективност”, притежаващ пълна проектантска правоспособност и лиценз за изпълнение на този вид дейност; 5.Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 6. Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 7.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност; 8.Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 9.Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците – инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; 3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: 1. Заваръчен апарат – 2 бр. 2. Оградни пана – 200 м.л. 3. Тръбно скеле - 2000 м2, 4. Пробивна техника - 5 бр., 5. Лекотоварни автомобили - 2 бр. Изискването е приложимо за об. позиции от №1 до обособена позиция №9 включително. 4. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва: 1. Ръководно – експертен екип: 1.1. Строителен инженер с професионален опит минимум 5 г. или строителен техник с професионален опит минимум 7г. - 1 бр. 1.2. Контрол по качеството - 1 бр. 2. Квалифицирани работници: 2.1. Работници топлоизолация - 10 бр. 2.2. Работници хидроизолация –3 бр. 2.3. Ел. работници – 2 бр. 2.4. Работници за настилки– 2 бр. 2.5. Работници монтаж дограма - 5 бр. 2.6 Бояджии - 3 бр, 3. Общи работници - 7 бр. Изискването е приложимо за обособени позиции от №1 до обособена позиция №9 включително. Продължа в раздел VI. 3
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС); тежест: 10
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ); тежест: 20
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП); тежест: 60
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Община Благоевград зала 101

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от Раздел III.2.1) 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 2.1.2. е обявен в несъстоятелност; 2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците; Продължава от Раздел III.2.3. Технически възможности - 5.5.5.Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането. Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите по отделнно. В този случай участникът представя Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност строителство. Изискването е приложимо за обособени позиции от №1 до обособена позиция №9 включително. 6.Всеки участник за обособена позиция от №1 до обособена позиция №9 включително трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда - бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, ВиК, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
631539.95 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда - бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция №2 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
734966.22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда - бл. 112, бл. 113, бл. 114” с административен адрес ж.к. „Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция №3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 112, бл. 113, бл. 114” с административен адрес ж.к. „Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
745077.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда - бл. 56 и бл. 57 с административен адрес ж.к. „Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция №4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 56 и бл. 57 с административен адрес ж.к. „Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
590401.39 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда - бл. 40 с административен адрес ж.к. „Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция №5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 40 с административен адрес ж.к. „Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма,Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
748466.59 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда – блок № 44, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция №6 “Многофамилна жилищна сграда – блок № 44, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
553265.9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда – блок № 43, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция №7 “Многофамилна жилищна сграда – блок № 43, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
588308.04 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда – блок № 21, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция №8 “Многофамилна жилищна сграда – блок № 21, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
527378.59 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция “Многофамилна жилищна сграда – блок № 24, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция №9 “Многофамилна жилищна сграда – блок № 24, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
608078.84 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65