Версия за печат

00525-2015-0002

BG-Нови пазар:

РЕШЕНИЕ

Номер: 406 от 12.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Д-р Добри Беров ЕООД, ул.Христо Ботев №22, За: Цветелина Богданова, РБългария 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 22092, E-mail: mbalnp@abv.bg, Факс: 0537 22208

Място/места за контакт: гр.Нови пазар, ул.Христо Ботев №22

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.mbalnp.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalnp.com/pages/orders/procedures.htm.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Скючване на борсов договор за доставка на горива, както следва: 1. На дизелово гориво - около 10 000 литра - за нуждите на автомобилите на МБАЛ "Д-р Д.Беров" ЕООД, гр.Нови пазар; и 2. Гориво за отопление - около 5 000л. за отоплителен сезон 2015/2016год , със срок на договора 12 месеца, считано от 05.09.2015год.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обектите на настоящата поръчка за доставка на горива са включени в приложението по чл.38, ал.1 от ППЗОП. Борсовата сделка по реда на чл.90, ал.1,т.11 от ЗОП, е предпочитана за реализиране на обществената поръчка, предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявяване, провеждане и приключване на процедурата в кратки срокове, отчитайки и факта, че с избора на тази процедура се дава възможност за участие на всички потенциални изпълнители, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Йорданка Господинова Маринова
Длъжност: Управител МБАЛ