Версия за печат

00774-2015-0051

BG-Стара Загора: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107, За: Мария Боянова, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813; 042 614806, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132; 042 601540

Място/места за контакт: Общинска администрация Стара Загора, стая № 306 , ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/stroitelni-i-montazhni-raboti-v-ramkite-na-proekt-zelena-i-dost-pna-gradska-sreda-za-zhitelite-na-stara-zagora-po-shest-obosobeni-pozitsii.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013г. по шест обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. по шест обособени позиции ” Обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на строително ремонтни работи на обект Междублоков пространство зад комплекс „Орбита“-УПИ II, кв.10, гр. Стара Загора“ Обособена позиция 2: „Извършване на строително ремонтни работи на обект : Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство м/у улици "Генерал Гурко", "Христо Ботев", Любен Каравелов", "П. Славейков", гр.Стара Загора, Община Стара Загора“ Обособена позиция 3: „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Облагородяване и озеленяване на разделителната ивица по бул. „Патриарх Евтимий “, в участъка от „Бисер олива “до разклона за гр. Раднево в кв. „Кольо Ганчев “-булевард „Патриарх Евтимий “в участъка от осова точка (ОТ) 84, минаващ през ОТ 86, ОТ 87, ОТ 147, ОТ 127 г, ОТ 126, ОТ 127, ОТ 127а, ОТ 129, ОТ 3010а, ОТ 212, ОТ 211, ОТ 210-ОТ 209, ОТ 208, ОТ 207, ОТ 227, ОТ 226, ОТ 247, ОТ 248, ОТ 269, ОТ 367 до ОТ 301“ Обособена позиция 4: „Извършване на строително ремонтни работи на обект №23: Междублоково пространство кв. „Казански“, между бл.14, 17 и 22 – УПИ I жил.стр-во, КОО и ППГ, кв.329“ Обособена позиция 5: „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Междублоково пространство в квартал „Зора“, ул. „Волна песен“№1 и улица „Единство“№25-УПИ VIII жил. стр-во, КОО и трафопост, кв.4; Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ V-418, кв.39 по плана на гр. Стара Загора; Благоустрояване на междублоково пространство в кв.3901 по плана на гр. Стара Загора“ Обособена позиция 6: „Извършване на строително ремонтни работи на обект : Благоустрояване и подобряване на физическата среда, изграждане на детски и на спортни площадки в кв.607 северно от бл.77, западно от бл.78 и бл.79, кв. Три чучура – север, гр. Стара Загора“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112500, 45112710, 45233253, 45236210, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Земни работи
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Точните количества и обем работи за всяка позиция са съгласно одобрените количествени сметки, неразделна част от техническите спецификации.

Прогнозна стойност без ДДС
2639499.83 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

25.11.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие може да бъде внесена като парична сума или под формата на банкова гаранция. Вида и формата на гаранцията се избира от участника: а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на Община Стара Загора, IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в БАНКА „УниКредит Булбанк“АД б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Стара Загора съгласно образец (Приложение № 11) към документацията за участие. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер, както следва: Обособена позиция 1: 4200.00 лв.; Обособена позиция 2:5900.00 лв.; Обособена позиция 3: 5100.00 лв.; Обособена позиция 4: 2800.00 лв.; Обособена позиция 5: 3000.00 лв.; Обособена позиция 6: 5000.00 лв. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат, когато е приложимо. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност, най – малко срока на валидност на офертата. !!! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, представя доказателства за внесена гаранция за участие за всяка една обособена позиция поотделно. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – внася се по горепосочената набирателната сметка на Община Стара Загора или банкова гаранция. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да е не по-кратък от 60 дни след крайния срок на договора. Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка. Банкова гаранция за авансово плащане покриваща размера на авансовото плащане с ДДС, със срок на валидност не по-малък от 60 дни след крайният срок на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената по договора. Авансът се изплаща в 20-дневен срок след подписване на настоящия договор, представяне на фактура и банкова гаранция в размер на плащането с включен ДДС, със срок на валидност не по-кратък от 60 дни след крайния срок на договора. и се приспада от окончателната цена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в 30 (тридесет)-дневен срок след приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на разрешение за ползване.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Е определен представляващия обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Ако в споразумението представляващия не е определен като упълномощено лице, което да представлява обединението, то участника представя подписан от лицата в обединението документ /оригинал или нотариално заверено копие/, в който се посочва представляващия; Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Е направено разпределение на дейностите, които всеки от членовете на обедението ще извършват. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка след прилагане на чл.68,ал.8 и ал.9 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

На осн. чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът от 40 дни за получаване на офертите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП се намалява с 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по ел. път и с още 5 дни, т.к. от датата на публ. на обявлението е предоставен пълен достъп до документацията, ведно с техническите проекти, представляващи неразделна част от нея, на http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/stroitelni-i-montazhni-raboti-v-ramkite-na-proekt-zelena-i-dost-pna-gradska-sreda-za-zhitelite-na-stara-zagora-po-shest-obosobeni-pozitsii Срокът на договора започва да тече след съставяне на протокол обр. 2 и/или 2а за откриване на строителната площадка и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Изпълнението на работите по обществената поръчка за всяка обособена позиция е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, но не повече от 60 дни и не по късно от 25.11.2015г. Важно: Договорите с избрания изпълнител/избраните изпълнители по отделните обособени позиции ще бъдат сключени, в съответствие с Решението за избор на изпълнител, но ще влязат в сила при осигуряване на съответното синансиране. При невъзможност да се осигури финансиране, същите ще бъдат прекратени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (с изключение на о-вото по т.1, б. "е") и ал. 5 от ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; 3. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник и в следните случаи: 1. Когато участникът не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП или документите, предвидени в настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия; 2. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания; 3. Когато участникът е представил офертата в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 4. Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 5. Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация. 6. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 7. Който е представил оферта, надхвърляща обявената прогнозна стойност за съответната обособена позиция. Офертата се представя в общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, съдържащ следните пликове: ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“, включващ: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – в свободна форма и оферта по Приложение №1; 2. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане условията на договора - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 2); 3. Представяне на участника в което се посочва ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана и подпечатана (за лицата които по закон са длъжни да притежават печат) от участника (Приложение № 3); 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47. ал. 1, ал.2, т.1, 2а и 5 и ал. 5, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. (Приложение № 4); 5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.; Продължава в раздел VI.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изисква
Минимални изисквания: Не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на строителството (Приложение № 6), което е еднакво или сходно с предмета на обособената/ите позиция/и, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършеното СМР. Доказателството за извършеното строителство се предоставя под формата на - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2.Заверено копие на валиден сертификат за Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват на сертификация аналогичен с предмета на поръчката, а именно строителство. 3.Заверено копие от валиден сертификат по ISO 14001:2004 за внедерена система за управление на околната среда в строителството или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за опазване на околната среда. 4.Списък и данни на инженерно - техническия състав, който ще осъществява изпълнението на поръчката - Образец № 13, придружен с автобиографии по образец № 14 с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на СМР; 5.Декларация - списък на собствена и наета строителна техника, необходима за изпълнението на обекта, с която разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (Приложение №17), придружена от документи за собстеност или наем/лизинг. Участника може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1.Независимо дали участва за една или повече обособени позиции участникът следва да е изпълнил еднакво или сходно с предмета на обособената/ите позиция/и строителство /едно или повече/ през последните 5 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти. *** Сходно с предмета на обособената/ите позиция/и е строителство свързано с изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на улична мрежа и/или изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на зелени площи, паркове, градини места за отдих, пешеходни зони и/или алеи, спортни и детски площадки за игра. Съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 2.Участникът следва да притежава сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват на сертификация аналогичен с предмета на поръчката, а именно строителство. 3.Участникът следва да притежава сертификат по ISO 14001:2004 за внедерена система за управление на околната среда в строителството или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за опазване на околната среда. Когато участникът е обединение/консорциум, всеки един от членовете в обединението/консорциума, който според направеното разпределение ще осъществява дейности свързани със строителство трябва да отговаря на посочените в т.2 и т. 3 изисквания. 4.Участникът следва да разполага със следния инженерно - техническия състав: - Ръководител на обекта: образователна степен магистър инженер в строителството. Трудов стаж по специалността - минимум 5 години; -Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/Технически ръководител: минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или аналогична. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години; -Пътен инженер: образователна степен магистър, специалност „Пътно строителство” или аналогична. Трудов стаж по специалността - минимум 3 години; -Отговорник по контрола на качеството – Да има усоешно завършен курс по контрол на качеството. -Координатор по безопасност и здраве: Да има успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ и удостоверение за Координатор по безопастност и здраве в строителството За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на две позиции. В случай че участникът подава оферта за повече от една позиция, не е задължително представянето на екип, съставен от различни физически лица за всяка от обособените позиции, за които подава оферта. Съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 5.Участникът следва да има възможност да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на всяка от обособените позиции, минимум както следва: - Комбиниран багер с хидрочук – 1бр. -Мини челен товарач – 1бр. - Самосвал – 1бр. - Валяк до 5 т. – 1бр. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция изискването за наличие на собствена и/или наета строителна техника е сборът на изискваните машини и оборудване за съответните обособени позиции. Съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1.Показател Т Техническо предложение - до 60 т.Т = Т1 + Т2 + Т3, където Т1 е „Организация и изпълнение на строителните работи. Съответствие на предложените дейности и технологията на извършването им с организацията на предложените човешки и технически ресурси. Съответствие на времетраенето на отделните видове работи с предложената технология за извършване на строителните дейности и съответствие на времето за изпълнение на видовете работи с предложените човешки и технически ресурси” и е с максимален възможен брой точки 30; Т2 е „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР” и е с максимален възможен брой точки 15; Т3 е „Управление на риска” и е с максимален възможен брой точки 15; тежест: 60
Показател: Показател Ц Предлагана цена ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.09.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.09.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, сградата на общинска администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.1) 6. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от II група, минимум IV (четвърта) категория придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС за Обособени позиции 1, 2, 4, 5 и II група, минимум III (трета) категория придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС за Обособени позиции № 3 и № 6, или съответния валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията на участника в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение №7); 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - (Приложение № 8). 9Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по Приложение № 5; 10. Документ за внесена гаранция за участие за съответната/ите обособена/и позиция/и в процедурата в размер съгласно раздел «ГАРАНЦИИ» (оригинал). 11. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по приложение № 15.Информация за задълженията, свързани с декларираните обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 11, може да бъде получена от Националния осигурителен институт, Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда”.;12. Декларация за извършен оглед по Приложение № 16, 13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС по Приложения № 18, както и документите посочени в раздел III.2.3). В плик/ове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № ................. се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката - Техническо предложение – Приложение № 9 и № 9.1, както и Срок за изпълнение на поръчката – Приложение № 9.2 за съответната обособена позиция; Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката за конкретна обособената позиция не следва да надвишава, срока за изпълнение, посочен в Приложение Б „Информация относно обособени позиции“ от Обявлението за обществената поръчка. Ако участник не представи Техническото предложение или представеното от него Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Плик/ове № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособена позиция № ................. следва да съдържа ценовото предложение на участника за съответната обособена позиция– Приложение № 10, Приложение №10.1 и Приложение 10.2. Приложение № 10.1 и 10.2 се подават и на електронен носител, като файловете са в Excel формат. Извън плик №3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на строително ремонтни работи на обект Междублоков пространство зад комплекс „Орбита“-УПИ II, кв.10, гр. Стара Загора“
1) Кратко описание

„Извършване на строително ремонтни работи на обект Междублоков пространство зад комплекс „Орбита“-УПИ II, кв.10, гр. Стара Загора“ Настоящите СМР имат за цел да оформят обемно - пространствено терена и да допринесат за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписване на благоустройствените работи, в общия рисунък.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112500, 45112710, 45233253, 45236210, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Земни работи
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Предвиждат се СМР по следните части: Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство Част Пътна Част ПБЗ

Прогнозна стойност, без ДДС
421352.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 25.11.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Срокът започва да тече след съставяне на протокол образец 2 и 2а за откриване на строителната площадка и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнението на работите по обществената поръчка за всяка обособена позиция е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, но не повече от 60 дни и не по късно от 25.11.2015г.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на строително ремонтни работи на обект : Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство м/у улици "Генерал Гурко", "Христо Ботев", Любен Каравелов", "П. Славейков", гр.Стара Загора, Община Стара Загора“
1) Кратко описание

„Извършване на строително ремонтни работи на обект : Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство м/у улици "Генерал Гурко", "Христо Ботев", Любен Каравелов", "П. Славейков", гр.Стара Загора, Община Стара Загора“ Междублоковото пространство се намира между улици: „Генерал Гурко” на север, ул. „Любен Каравелов” на изток, ул. „Христо Ботев” на юг и „П. Славейов” на запад, на територията на гр. Стара Загора.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112500, 45112710, 45233253, 45236210, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Земни работи
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Предвиждат се СМР по следните части: Част Пътна Част Паркоустройство и благоустройство Част Отводняване Част Електро Част План за безопасност и здраве

Прогнозна стойност, без ДДС
599146.71 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 25.11.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Срокът започва да тече след съставяне на протокол образец 2 и 2а за откриване на строителната площадка и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Изпълнението на работите по обществената поръчка за всяка обособена позиция е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, но не повече от 60 дни и не по късно от 25.11.2015г.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Облагородяване и озеленяване на разделителната ивица по бул. „Патриарх Евтимий “, в участъка от „Бисер олива “до разклона за гр. Раднево в кв. „Кольо Ганчев “-булевард „Патриарх Евтимий “в участъка от осова точка (ОТ) 84, минаващ през ОТ 86, ОТ 87, ОТ 147, ОТ 127 г, ОТ 126, ОТ 127, ОТ 127а, ОТ 129, ОТ 3010а, ОТ 212, ОТ 211, ОТ 210-ОТ 209, ОТ 208, ОТ 207, ОТ 227, ОТ 226, ОТ 247, ОТ 248, ОТ 269, ОТ 367 до ОТ 301“
1) Кратко описание

„Извършване на строително ремонтни работи на обект: Облагородяване и озеленяване на разделителната ивица по бул. „Патриарх Евтимий “, в участъка от „Бисер олива “до разклона за гр. Раднево в кв. „Кольо Ганчев “-булевард „Патриарх Евтимий “в участъка от осова точка (ОТ) 84, минаващ през ОТ 86, ОТ 87, ОТ 147, ОТ 127 г, ОТ 126, ОТ 127, ОТ 127а, ОТ 129, ОТ 3010а, ОТ 212, ОТ 211, ОТ 210-ОТ 209, ОТ 208, ОТ 207, ОТ 227, ОТ 226, ОТ 247, ОТ 248, ОТ 269, ОТ 367 до ОТ 301“ Предмет на настоящият обект е реконструкция и благоустрояване на паркови и площадни пространства на територията на гр. СТАРА ЗАГОРА . СМР на обекта цел да оформи архитектурно-планировъчно и обемно -пространствено терена на средната разделителна ивица по бул. "Патриарх Евтимий" в участъка от "Бисер олива" до разклона за гр. Раднево в кв. "Кольо Ганчев", в участъка от осова точка (ОТ) 84, минаващ през ОТ 86, ОТ 87, ОТ 147, ОТ 127г, ОТ 126, ОТ 127, ОТ 127а, ОТ 129, ОТ 3010а, ОТ 212, ОТ 211, ОТ 210, ОТ 209, ОТ 208, ОТ 207, ОТ 227, ОТ 226, ОТ 247, ОТ 248, ОТ 269, ОТ 367 до ОТ 301.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112500, 45112710, 45233253, 45236210, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Земни работи
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Предвиждат се СМР по следните части: Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство Част Пътна Част ВиК Част Електро Част ПБЗ

Прогнозна стойност, без ДДС
516888.97 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 25.11.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Срокът започва да тече след съставяне на протокол образец 2 и 2а за откриване на строителната площадка и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Изпълнението на работите по обществената поръчка за всяка обособена позиция е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, но не повече от 60 дни и не по късно от 25.11.2015г.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на строително ремонтни работи на обект №23: Междублоково пространство кв. „Казански“, между бл.14, 17 и 22 – УПИ I жил.стр-во, КОО и ППГ, кв.329“
1) Кратко описание

„Извършване на строително ремонтни работи на обект №23: Междублоково пространство кв. „Казански“, между бл.14, 17 и 22 – УПИ I жил.стр-во, КОО и ППГ, кв.329“ Предвижда се изграждане на кътове за отдих, детски площадки, площадки за игра, зони паркоместа, улици.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112500, 45112710, 45233253, 45236210, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Земни работи
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Предвиждат се СМР по следните части: Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство Част Геодезия Част Пътна Част ПБЗ Част Конструкции

Прогнозна стойност, без ДДС
289429.71 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 25.11.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Срокът започва да тече след съставяне на протокол образец 2 и 2а за откриване на строителната площадка и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Изпълнението на работите по обществената поръчка за всяка обособена позиция е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, но не повече от 60 дни и не по късно от 25.11.2015г.


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Междублоково пространство в квартал „Зора“, ул. „Волна песен“№1 и улица „Единство“№25-УПИ VIII жил. стр-во, КОО и трафопост, кв.4; Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ V-418, кв.39 по плана на гр. Стара Загора; Благоустрояване на междублоково пространство в кв.3901 по плана на гр. Стара Загора“
1) Кратко описание

„Извършване на строително ремонтни работи на обект: Междублоково пространство в квартал „Зора“, ул. „Волна песен“№1 и улица „Единство“№25-УПИ VIII жил. стр-во, КОО и трафопост, кв.4; Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ V-418, кв.39 по плана на гр. Стара Загора; Благоустрояване на междублоково пространство в кв.3901 по плана на гр. Стара Загора“ Подобект 1: Междублоково пространство в квартал „Зора“, ул. „Волна песен“№1 и улица „Единство“№25-УПИ VIII жил. стр-во, КОО и трафопост, кв.4 Междублоково пространство в квартал „Зора“, ул. „Волна песен“№1 и улица „Единство“№25-УПИ VIII жил. стр-во, КОО и трафопост, кв.4- предвижда се изграждането на кътове за отдих, детски площадки, площадки за игра, зони с паркоместа, улици. За да се оформи архитектурно-планировъчно и обемно -пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписване на благоустройствените работи, в общия рисунък. Подобект 2: Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ V-418, кв.39 по плана на гр. Стара Загора Общата площ на УПИ V-418, кв.39 е 890,3 кв.м. Предвижда се изграждане на комбинирана площадка за игра на открито за деца до 3 г. възраст и за деца от 3-12 години с обща площ 552 кв.м. и озеленяване -445 кв.м. Подобект 3: Благоустрояване на междублоково пространство в кв.3901 по плана на гр. Стара Загора“ Площадката на обекта се намира в централната градска част на гр. Стара Загора. Настоящият обект представлява благоустрояване на междублоково пространство в кв.3901 по плана на гр. Стара Загора, включващ изграждане на нов паркинг за леки автомобили.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112500, 45112710, 45233253, 45236210, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Земни работи
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Предвиждат се СМР по следните части: Подобект 1: Междублоково пространство в квартал „Зора“, ул. „Волна песен“№1 и улица „Единство“№25-УПИ VIII жил. стр-во, КОО и трафопост, кв.4 Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство Част Геодезия Част Пътна Част ПБЗ Подобект 2: Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ V-418, кв.39 по плана на гр. Стара Загора Част Архитекура и Паркоустройство и благоустройство Част Геодезия Част ПБЗ Подобект 3: Благоустрояване на междублоково пространство в кв.3901 по плана на гр. Стара Загора“ Част Пътна Част ВиК

Прогнозна стойност, без ДДС
307711.86 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 25.11.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Срокът започва да тече след съставяне на протокол образец 2 и 2а за откриване на строителната площадка и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Изпълнението на работите по обществената поръчка за всяка обособена позиция е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, но не повече от 60 дни и не по късно от 25.11.2015г.


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на строително ремонтни работи на обект : Благоустрояване и подобряване на физическата среда, изграждане на детски и на спортни площадки в кв.607 северно от бл.77, западно от бл.78 и бл.79, кв. Три чучура – север, гр. Стара Загора“
1) Кратко описание

„Извършване на строително ремонтни работи на обект : Благоустрояване и подобряване на физическата среда, изграждане на детски и на спортни площадки в кв.607 северно от бл.77, западно от бл.78 и бл.79, кв. Три чучура – север, гр. Стара Загора“ Обектът се намира в западната част на кв. „Три чучура-север“ и включва изграждането на детска площадка за деца от 0 до 12 год., площадка с фитнес уреди и две площадки с маси за тенис.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45112500, 45112710, 45233253, 45236210, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Земни работи
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Предвиждат се СМР по следните части Част Архитектура и Паркоустройство и благоустройство Част Конструктивна Част ВиК Част ВиК захранване на поливни системи Част Електротехническа: Част Поливна система

Прогнозна стойност, без ДДС
504970.08 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 25.11.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Срокът започва да тече след съставяне на протокол образец 2 и 2а за откриване на строителната площадка и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Изпълнението на работите по обществената поръчка за всяка обособена позиция е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, но не повече от 60 дни и не по късно от 25.11.2015г.