Версия за печат

00418-2015-0015

BG-Дупница: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Дупница, пл. Свобода № 1, За: ин.Иван Бельов-началник отдел Строителство, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59285, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Място/места за контакт: Община Дупница

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dupnitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Строително монтажни работи за подобряване и изграждане на детски площадки, спортна площадка и реконструкция на площадно пространство на територията на Община Дупница със 6 (шест) обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Дупница
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Строително монтажни работи за подобряване и изграждане на детски площадки, спортна площадка и реконструкция на площадно пространство на територията на Община Дупница със 6 (шест) обособени позиции". Предметът на обществената поръчка е разделен на обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Изграждане на детска площадка в площадно пространство с. Бистрица УПИ VII- CHC, кв.22” Обособена позиция 2: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв. 68,76, 70,77 и улици с ос.т. 189, 186, 187 - село Червен Брег” Обособена позиция 3: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в с.Крайници УПИ - I, кв.32” Обособена позиция 4: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на спортна площадка в с.Самораново УПИ V, кв. 20”. Обособена позиция 5: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в между кв. 15 и кв. 16 и ул. с ос.т.31-32 с. Самораново” Обособена позиция 6: „Реконструкция на площадно пространство с. Яхиново, УПИ I, кв.17а” Обектите са IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ Видовете СМР, които подлежат на извършване и техните количества са подробно описани в „Техническа спецификация” и Количествени сметки, представляващи неразделна част от настоящата документация за участие. ВАЖНО: Предметът на обособени позиции № 1, 2, 3 и 5 е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210, 45236100, 45000000

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на възлагане на настоящата поръчка “Строително монтажни работи за подобряване и изграждане на детски площадки, спортна площадка и реконструкция на площадно пространство на територията на Община Дупница със 6 (шест) обособени позиции”. Предметът на обществената поръчка е разделен на обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Изграждане на детска площадка в площадно пространство с. Бистрица УПИ VII- CHC, кв.22” Обособена позиция 2: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв. 68,76, 70,77 и улици с ос.т. 189, 186, 187 - село Червен Брег” Обособена позиция 3: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в с.Крайници УПИ - I, кв.32” Обособена позиция 4: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на спортна площадка в с.Самораново УПИ V, кв. 20”. Обособена позиция 5: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в между кв. 15 и кв. 16 и ул. с ос.т.31-32 с. Самораново” Обособена позиция 6: „Реконструкция на площадно пространство с. Яхиново, УПИ I, кв.17а” Обектите са IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ

Прогнозна стойност без ДДС
155644 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие. Гаранция за изпълнение Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Община Дупница УниКредит Булбанк, клон Дупница, IBAN BG 39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF Ако участникът избере да представи гаранцията под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде в копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът подава оферта. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Гаранцията за участие е За обособена позиция 1: 375 (триста седемдесет и пет лева) лв. За обособена позиция 2: 248 (двеста четиридесет и осем лева) лв. За обособена позиция 3: 165 (сто шестдесет и пет лева) лв. За обособена позиция 4: 244 (двеста четиридесет и четири лева) лв. За обособена позиция 5: 129 (сто двадесет и девет лева) лв. За обособена позиция 6: 392 (триста деветдесет и два лева) лв. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Дупница или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранция за изпълнение - Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец, след датата на получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. За обособени позиции 1, 2, 3 и 5: Когато участник, съответно определените изпълнители са специализирано предприятия или кооперация на хора с увреждания, гаранция за участие и за изпълнение НЕ се изисква.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената се изплаща за количеството на действително извършените и приети работи, въз основа на договорените единични цени, с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протоколи за действително извършвани СМР, в рамките на средствата, отпуснати от Община Дупница за изпълнение на настоящия договор. Договорените цени на видовете работи по Количествено-стойностна сметка (Приложение към Ценовата оферта на Изпълнителя) са окончателни и няма да бъдат променяни за целия период на действие на договора. Плащанията за извършени СМР по договора се извършват въз основа на подписани Протоколи за действително извършени СМР. В 5 (пет) дневен срок от подписването на протокола, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава фактура, съгласно чл.113, ал.3 от Закона за ДДС. В 10 (десет) дневен срок от подписване на Протокол обр. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 на сто от Цената за изпълнение на Договора, без ДДС. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура, придружена от протоколи за действително извършени СМР и съответната техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изисквания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. Оферта може да се подава само за една обособена позиция. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Само за обособени позиции 1, 2, 3 и 5 : Предметът на обособените позиции е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и участникът или всеки от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и ал. 5 от ЗОП, а именно Възложителят ще отстрани от участие участник: а). Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) който е обявен в несъстоятелност; в) който е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; д) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; е) е лишен от правото да упражнява определена професия (строител) или дейност (строителство) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; ж) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; з) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; и) при който които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Плик № 1 „Документи за подбор” 1. Списък на документите, 2. Представяне на участника 2.1. Копие на документ, удостоверяващ вписването в ЦПРС или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и ал. 5 от ЗОП, 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, ако е приложимо 4. Документ - договор или споразумение (в случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ) Продължава в раздел VI. 3)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказва се с Декларация – справка, в която се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за въвеждането на строежите в експлоатация, данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, ИЛИ Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, ИЛИ Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Копие на документ, удостоверяващ вписването в ЦПРС или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено (съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС) или представяне на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. ВАЖНО: Не се отнася за участници по обособени позиции 1, 2, 3 и 5, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения, в които участват само такива лица; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. посочването на ЕИК и документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по т. 7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има изпълнени поне 1 (едно) сходно с предмета на поръчката строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира строителство: изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на площадки за игра вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване и/или на спортни площадки и/или на площадни пространства. (Важи за всички обособени позиции) 2. Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) за строежи от четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство за регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за изпълнение на строителство. Забележки:1. Определените от Възложителя критерии за подбор НЕ се прилагат за участници по обособени позиции 1, 2, 3 и 5, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Изискването за вписване в регистъра се отнася за подизпълнителите и за всички членове на обединението. 2. Ако за обособени позиции 1, 2, 3 и 5 участват лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения, в които не участват само такива лица, за тях се прилагат изискваните от Възложителя критерии за подбор. 3. Изброените критерии за подбор се прилагат и по обособени позиции 4 и 6. 4. Критериите се прилагат за всяка обособена позиция по-отделно. 5. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се доказват от един или повече от участниците в обединението. 6. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В този случай освен описаните по-горе документи, участникът представя и доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

в сградата на община Дупница

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП - Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Дупница.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III. 2.1. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, 6. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР, 7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно раздел III. 2.3. Не се отнася за участници по обособени позиции 1, 2, 3 и 5, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения, в които участват само такива лица; 8. Документ за внесена гаранция за участие Не се отнася за участници по обособени позиции 1, 2, 3 и 5, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения, в които участват само такива лица; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 2 Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащо: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП Плик № 3 „Предлагана цена” – ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Изграждане на детска площадка в площадно пространство с. Бистрица УПИ VII- CHC, кв.22”
1) Кратко описание

Изграждане на детска площадка в площадно пространство с. Бистрица УПИ VII- CHC, кв.22

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

В обхвата на проекта е ситуиран паметник на борците за национално освобождение, който е в недобро естетическо състояние. Проектът предвижда премахване и замяната му с паметна плоча върху камък. Ще се реконстуира изцяло алейната мрежа с цел да се осигурят площи за места за отдих и изграждане на детска площадка. Подменят се тротоарните настилки. Подбраните материали ще премахнат възможността от плъзгане при мокри настилки и ще създадат безопасно и същевременно по лесно предвижване на майки с колички и хора с увреждания. За целта са избрани следните материали: - за тротоарна настилка и пешеходни алеи се използват сиви бетонови павета 10х20х6см издържани по европейски стандарти и БДС EN 1338:2005. - бетонови ивици 10х25х50см за кантиране на алеите от бетон отговарящ на БДС стандартите и всички европейски изисквания. Те следва да бъдат с висок коефициент на хигроскопичност и дълготрайност. - пътни бордюри 18х35х50см – бетон, отговарящ на БДС стандартите и всички европейски изисквания, оразмерен спрямо кривите и прави линии от трасировъчните чертежи. Проектирана е детска площадка за деца от 0 до 3г., разработена в съответствие с Наредба No.1/12.01.2009г за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра. С подбраните съоръжения (двойна люлка, пързалка и пясъчник) са създадени условия за следните видове игри и занимания: люлеене, пързаляне, катерене, общуване и колективни игри и пълзене, експериментиране. Съоръженията са подбрани така, че да се повиши разнообразието и игровата култура на децата. Заниманията са достъпни и за ползване от деца с увреждания, като е осигурен достъпен маршрут за посетители с инвалидни колички и други помощни средства. Детската площадка е планирана съобразно пешеходните връзки така, че да се създадат условия за детска игра в безопасна среда. Цялата площ заета от детски съоръжения и необходимите зони за безопасност са покрити с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 40х40х3см. Указани са местата за разполагане на пейки и местата за поставяне на кошчета за отпадъци. Площадката е обозначена с информационна табела, съдържаща информация съгласно Наредба No.1/12.01.2009г за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра. Проектът предлага засаждане на двуредов жив плет за изолация на детската площадка от съседните територии и улици, широколистни дървета за засенчване и едроразмерно иглолистно дърво, което да служи за украса по коледните празници.

Прогнозна стойност, без ДДС
37558 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2
5) Допълнителна информация

Предметът на обособена позиция № 1 е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв. 68,76, 70,77 и улици с ос.т. 189, 186, 187 - село Червен Брег
1) Кратко описание

В обхвата на настоящата разработка е включена детска площадка между кв. 68,76,70,77 и улици с ос.т. 189, 186, 187 – с. Червен брег; Състоянието на обекта в обхвата на заданието за проектиране са в изключително незадоволително състояние, което не гарантира постигане на необходимото качество на живот и социална интеграция и е в дисбаланс със съвременните тенденции и развитие на европейските селищни територии. Всички настилки и съоръжения са амортизирани и не добре поддържани. Пешеходния достъп е силно затруднен вземайки под внимание разрушените настилки на местата където съществуват и липсата им в отделни обекти. В териториалния обхват на зоната растителността е слабо застъпена и се състои от тревни площи и дървесни видове. Достъпът на хора в неравностойно положение в зоните на разработки е невъзможен. Цели и задачи Основна цел при подготовката на решението е свързано с: - подобряване качеството на живот чрез осигуряване на подходяща среда за ежедневен и ежеседмичен, пасивен и активен отдих на жителите на района. - да се създаде по добра екологична и естетическа среда за обитаване; За постигане на целта е предвидено изпълнението на някой по-важни задачи в разработката, а именно: - създаване на условия за почивка, отдих и беседи съобразени с възможностите на територията. - Ограничения бюджет за строително изпълнение до голяма степен определя и липсата на съществена намеса при проектиране на по смели решения в територията. - реконструкция на съществуващи спортни площадки и изграждане на нови, където е възможно; - реконструкция на зелените площи. - в проекта не е залегнало и не се предвижда промяна на осветителната инсталация, ВиК мрежите и съоръженията, а само подмяна на съществуваща настилка и изграждане на нова такава ако е необходимо. - осигурява се достъпна среда на хората с увреждания и майки с колички;. - създаване на идентичен облик и усещане за принадлежност, чрез прилагане на интегриран подход, като обектите на интервенция са решени чрез използване на еднакви материали и сходни пространствени оформления. Въз основа на гореизложеното и на базата на всички изследвания, които авторският колектив направи , философията на представената концепция беше формулирана по следния начин: Предлага се решение на териториите, което предполага балансирано съотношение между градоустройствени, рекреационни, средообразуващи и защитни функции и стимулиране на интерес към естетиката и съдържанието на решението съобразени изцяло с изискванията на общината. Проектно решение Проектът се изработва въз основа на подадената от възложителя изходна информация и съществуващата нормативна уредба на страната, извършените огледи и проучвания и анализа на резултатите от тях. Запазени и доразвити са положителните моменти по отношение композиция, материали и елементи на градското обзавеждане. Новото решение неименуемо ще допринесе за подобряване на качеството на живот. Подмяната на разрушените настилки ще намали отделянето на вредните прахови частици. Увеличените зелени площи ще допринесат за подобряване на микроклимата в разработваните обекти и ще направи средата благоприятна за отдих и почивка. Засаждането на допълнителни дървесни видове и оформянето по периферията на обектите с фонова растителност цели да отдели отделните обекти от заобикалящата ги урбанизирана среда и да осигури необходимите нормативни изисквания. Проектното решение предвижда етапно изграждане. В първи етап включва изграждането на детската площадка и вътрешните алеи. Във втори етап се предвижда изграждането на тротоар около парковата територия. Продължава в №)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

Продължава от 1) Проектното решение предвижда изграждане на нова детската площадка за деца от 0г до 3г и от 3г до 12г в центъра на с.Червен брег. Съоръженията са избрани съобразно възрастовата група на ползватеилите. Предвидени са люлки, клатушки, пързалки, пясъчник, маса за игра с пясък. Комбинираните съоръжения позволяват на ползвателите както за ролеви игри, така и за много различни занимания. Съоръженията ще са разположени върху ударопоглъщата настилка. Предвидени са и места за сядане, кошчета за отпадъци, както и ограждане на площадката с метална ограда с височина 1м. За всички зелени площи се предписва задължително почистване на строителните отпадъци преди започване на работа. Задължително условие след изпълнението на обекта е и спазването на необходимите следпосадъчни грижи и укрепване на растителността .

Прогнозна стойност, без ДДС
24892 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2
5) Допълнителна информация

Предметът на обособена позиция № 2 е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в с.Крайници УПИ - I, кв.32
1) Кратко описание

Предметът на обособена позиция № 3 е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Основна цел при подготовката на решението е свързано с: - подобряване качеството на живот чрез осигуряване на подходяща среда за ежедневен и ежеседмичен, пасивен и активен отдих на жителите на района. - да се създаде възможност за игра на деца от 0-3г.;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

Композиционно решение Необходимостта от създаване на условия за привлекателна и достъпна среда налага създаването на алейна мрежа. Пешеходните направления се диктуват от главните подходи, които осигуряват удобни и логични връзки между детската площадка и връзката и с прилежащите територии. Алеите обвързват различните елементи и осигуряват подходящ достъп до тях. На места където има голяма денивелация са търсени алтернативни подходи. Освен направленията на пешеходните потоци, при решаване на алейната мрежа и местата за отдих в територията, първостепенно значение има и осигуряването на достъп за хора с увреждания. Средообразуващ фактор при изграждането на основните връзки в обекта са архитектурните обеми, площадните пространства и растителността. Предвижда се изграждането на детска площадка за деца от 0-3г. възраст в определената от възложителя зелена площ. При нея има оформени три входа/изхода и осигурени детски игрови занимания и пясъчник за игра на децата. В близост до входовете са ситуирани информационна табела и кошчета за отпадъци. Осигурена е и ударопоглъщаща настилка в зоните за безопасност около съоръженията. Комуникации Алейна мрежа - Техническото решение се съобразява и с действащия регулационен план и с околните застроявания. За новопроектираните алеи ще се използва настилка от бетонени павета и ударопоглъщаща настилка. Те ще бъдат повдигнати или понижени с цел достигане на проектни коти, а там където липсват ще бъдат изградени такива. Навсякъде, където има разположени пешеходни пътеки се предвижда понижаването на бетонените бордюри с цел осигуряване на достъпна среда. Озеленяване Дървесно-храстовата растителност е важен композиционен елемент в зоната и изпълнява редица функции – екологични, инженерни и естетически. При използването на растителните видове са взети предвид особенностите на терена и същността на поставената задача, а именно минималното им изпозване което да отговаря на изискванията на детските площадки . Основният стремеж при разполагането на дървесната и храстова растителност е : - изолация на местата за отдих от съседните терени ; - използване на живи плетове за оформяне на пространствата или отделянето им от уличната мрежа. Поддържането на новозасадените дървесни и храстови видове, както и на тревните площи, е необходимо да се осъществява чрез : - ежедневно поливане с помощта на водоноски; - задължителни мероприятия по поддържане след изпълнението на обекта - коситби, резитби, прекопаване, плевене, подхранване с минерални и естествени торове и борба с болести и вредители по растенията. В дейностите по озеленяването на обекта се предвижда и насипване на хумусен слой както по цялата паркова територия, така и върху съществуващите реконструирани тоалетни, чиито покривни конструкции технологично ще осигурят въможности за изграждане на покривно озеленяване. За всички зелени площи се предписва задължително почистване на строителните отпадъци преди започване на работа. Задължително условие след изпълнението на обекта е и спазването на необходимите следпосадъчни грижи и укрепване на растителността . Проект е изцяло съобразен с особеностите на архитектурната среда, съществуващата растителност и планировъчното решение на алейните връзки. Препоръчва се пълно премахване на издънковата растителност, извън свлачищните терени. Проектното решение е съобразено както с предварителните анализи, така и с изискванията на възложителя за създаване на среда, която да е благоприятна за посещения и да отговаря на климатичните условия в района на града. Използването на сравнително ограничен брой дървета в проекта се дължи на изискванията на възложителя за постигане на максимален ефект върху хората съобразен с ограничените бюджетни средства. Посочените растителни видове са характерни за района и подходящи за използване в градски условия - издържат на атмосферно и почвено замърсяване, студоустойчиви са и невзискателни към почвения субстрат . Продължава в 5)

Прогнозна стойност, без ДДС
16508 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2
5) Допълнителна информация

Продължава от 3) Използвани материали При проектирането на алейните настилки са взети под внимание всички условия поставени от възложителя, както и елементите на околната среда. Подбраните материали ще премахнат възможността от плъзгане при мокри настилки и ще създадат безопасно и същевременно по лесно придвижване на майки с колички и хора с увреждания. За оформянето на терените и зелените площи около разработваните площадки се предвижда доставка на хумусна почва, която ще се усвоява пряко от растенията, а при минерализирането й ще се освобождават редица необходими за храненето на растенията вещества. Необходимо е почвата да притежава добри агрофизични свойства — рохкав строеж и по-слаба пластичност. Така ще се обезпечи лесна обработка и предпазване от напукване на почвата при изсъхване. Основание за ползване на този тип материали и модули на растера в настилките е желанието на възложителя, материалите да бъдат налични на българския пазар и отговарящи на ниският бюджет с който разполагат, както и с екологосъобразния подход при оформяне на такива пространства и създадат еднородна среда за ползване. Направа на изкоп на места където това е необходимо, за оформяне на легло от добре трамбован и уплътнен трошен несортиран камък(баластра) отговаряща по качество и зърнометриен състав на изискванията в БДС 8991 и полагане на армиран циментов разтвор (земновлажен разтвор) с дебелина на армировъчната мрежа Ф6.5мм. За основен тип настилки са избрани бетонени павета с дебелина мин. 6см за пешеходни зони детските площадки се превиждат с основа от бетон с дебелина 10см и армировъчна мрежа Ф6,5; За изграждането на декоративни укрепвания , ще се използват бетонови блокове. Бетонените бордюри и материали трябва да отговарят на изискванията в БДС 624. За тяхното полагане задължително трябва да се премахне съществуващия бордюр и да се запази неговата цялост , да се направи изкоп с ширина 30-40см , да се извърши върху основа от бетон а фугите между тях да бъдат запълнени с цименто-пясъчен разтвор. Използват се бетонови ивици 10х25х50см за кантиране на алеите от бетон отговарящ на БДС стандартите и всички европейски изисквания. Те следва да бъдат с висок коефициент на хигроскопичност и дълготрайност. Преди завършването на леглото на изкопа е необходимо да бъдат изградени предварително всички отводнителни и водоснабдителни съоръжения – канали, шахти и др. подземни комуникации. Изпълнителя е длъжен да предостави гаранция за качество на изпълнение в срок от 5г., както и гаранция за ползваните материали за настилки и облицовки за не по малко от 10г. след предаване на обекта. В детските зони, като основен тип се ползва ударопоглъщаща каучукова настилка от плочи с размери 40/40/3см, както и отговаряща на Наредба 1 за Условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Монтажа да се извърши върху гладък бетон с два основни пласта при полагане: Отговаря на EN1177 стандарт за безопасност. Предвидени са уширени места за инвалиди, както и рампи, чрез които се олеснява достъпа им до градската среда. Всички рампи се изпълняват от бетонени павета . Изпълнението на всички настилки да стават съобразно изискванията на «Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания“ Градско обзавеждане и дизайн Във връзка със заданието за проектиране са осигурени места за достъп на инвалиди, както и места за отдих. Разположението на пейките е ориентирано спрямо растера на новопроектираната настилка и алейна мрежа. Освен това, за задоволяване на нуждите на посетителите и съобразявайки се с нормативните документи в зоната са предвидени : кошчета за смет и огради където това е необходимо. Осигурени са кошчета за отпадъци в близост до входове и места за отдих, оформени са така че да имат лесно обслужване и предпазване от дъждовна вода която да навлиза във вътрешността им.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Подобряване на публични площи за обществено ползване на спортна площадка в с.Самораново УПИ V, кв. 20
1) Кратко описание

Основна цел при подготовката на решението е свързано с: - подобряване качеството на живот чрез осигуряване на подходяща среда за ежедневен и ежеседмичен, пасивен и активен отдих на жителите на района. - да се създаде по добра екологична и естетическа среда за обитаване; За постигане на целта е предвидено изпълнението на някой по-важни задачи в разработката, а именно: - създаване на условия за почивка, отдих и беседи съобразени с възможностите на територията. - Ограничения бюджет за строително изпълнение до голяма степен определя и липсата на съществена намеса при проектиране на по смели решения в територията. - реконструкция на съществуващи спортни площадки и изграждане на нови, където е възможно; - реконструкция на зелените площи. - в проекта не е залегнало и не се предвижда промяна на осветителната инсталация, ВиК мрежите и съоръженията, а само подмяна на съществуваща настилка и изграждане на нова такава ако е необходимо. - осигурява се достъпна среда на хората с увреждания и майки с колички;. - създаване на идентичен облик и усещане за принадлежност, чрез прилагане на интегриран подход, като обектите на интервенция са решени чрез използване на еднакви материали и сходни пространствени оформления. Въз основа на гореизложеното и на базата на всички изследвания, които авторският колектив направи , философията на представената концепция беше формулирана по следния начин: Предлага се решение на териториите, което предполага балансирано съотношение между градоустройствени, рекреационни, средообразуващи и защитни функции и стимулиране на интерес към естетиката и съдържанието на решението съобразени изцяло с изискванията на общината.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236100

Описание:

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки

3) Количество или обем

Проектът се изработва въз основа на подадената от възложителя изходна информация и съществуващата нормативна уредба на страната, извършените огледи и проучвания и анализа на резултатите от тях. Запазени и доразвити са положителните моменти по отношение композиция, материали и елементи на градското обзавеждане. Предложени са съвременни решения и нови идеи за развитието на обектите. Новопроектираните решения неименуемо ще допринесат за подобряване на качеството на живот. Подмяната на разрушените настилки ще намали отделянето на вредните прахови частици. Увеличените зелени площи ще допринесат за подобряване на микроклимата в разработваните обекти и ще направи средата благоприятна за отдих и почивка. Засаждането на допълнителни дървесни видове и оформянето по периферията на обектите с фонова растителност цели да отдели отделните обекти от заобикалящата ги урбанизирана среда и да осигури необходимите нормативни изисквания. Проектното решение предвижда реконструкцията на част от спортния комплекс в с.Самораново. Ще се обновят част от спортните съоръжения и ще се допълни с нови, за да се предостави възможност за спортуване на повече видове спорт на открито и разнообразни занимания за активен отдих. Предвидени са площадки с тенис маси и за фитнес и кондиция, като ще са поместени съоръжения с цел да осигурят необходимите упражнения за тренировка на основните физически качества: сила; издръжливост; координация; бързина. Тъй като проекта предвижда засаждане на средноразмерни дървесни видове, дълбочината на обратните хумусни насипи следва да бъде не по-малка от 0,5 м в под балата и около почвената бала на съответното растение. За всички зелени площи се предписва задължително почистване на строителните отпадъци преди започване на работа. Задължително условие след изпълнението на обекта е и спазването на необходимите следпосадъчни грижи и укрепване на растителността .

Прогнозна стойност, без ДДС
24494 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в между кв.15 и кв16 и ул. с ос.т.31-32 с. Самораново
1) Кратко описание

Основна цел при подготовката на решението е свързано с: - подобряване качеството на живот чрез осигуряване на подходяща среда за ежедневен и ежеседмичен, пасивен и активен отдих на жителите на района. - да се създаде по добра екологична и естетическа среда за обитаване; За постигане на целта е предвидено изпълнението на някой по-важни задачи в разработката, а именно: - създаване на условия за почивка, отдих и беседи съобразени с възможностите на територията. - Ограничения бюджет за строително изпълнение до голяма степен определя и липсата на съществена намеса при проектиране на по смели решения в територията. - реконструкция на съществуващи спортни площадки и изграждане на нови, където е възможно; - реконструкция на зелените площи. - в проекта не е залегнало и не се предвижда промяна на осветителната инсталация, ВиК мрежите и съоръженията, а само подмяна на съществуваща настилка и изграждане на нова такава ако е необходимо. - осигурява се достъпна среда на хората с увреждания и майки с колички;. - създаване на идентичен облик и усещане за принадлежност, чрез прилагане на интегриран подход, като обектите на интервенция са решени чрез използване на еднакви материали и сходни пространствени оформления. Въз основа на гореизложеното и на базата на всички изследвания, които авторският колектив направи , философията на представената концепция беше формулирана по следния начин: Предлага се решение на териториите, което предполага балансирано съотношение между градоустройствени, рекреационни, средообразуващи и защитни функции и стимулиране на интерес към естетиката и съдържанието на решението съобразени изцяло с изискванията на общината.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

Проектът се изработва въз основа на подадената от възложителя изходна информация и съществуващата нормативна уредба на страната, извършените огледи и проучвания и анализа на резултатите от тях. Запазени и доразвити са положителните моменти по отношение композиция, материали и елементи на градското обзавеждане. Новото решение неименуемо ще допринесе за подобряване на качеството на живот. Подмяната на разрушените настилки ще намали отделянето на вредните прахови частици. Увеличените зелени площи ще допринесат за подобряване на микроклимата в разработваните обекти и ще направи средата благоприятна за отдих и почивка. Засаждането на допълнителни дървесни видове и оформянето по периферията на обектите с фонова растителност цели да отдели отделните обекти от заобикалящата ги урбанизирана среда и да осигури необходимите нормативни изисквания. Предвижда се изграждането на детска площадка за деца от 0-3г. възраст в определената от възложителя зелена площ. При нея има оформени два входа/изхода и осигурени детски игрови занимания и пясъчник за игра на децата. В близост до входовете са ситуирани информационна табела и кошчета за отпадъци. Осигурена е и ударопоглъщаща настилка в зоните за безопасност около съоръженията. За всички зелени площи се предписва задължително почистване на строителните отпадъци преди започване на работа. Задължително условие след изпълнението на обекта е и спазването на необходимите следпосадъчни грижи и укрепване на растителността .

Прогнозна стойност, без ДДС
12987 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2
5) Допълнителна информация

Предметът на обособена позиция № 5 е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на площадно пространство с. Яхиново, УПИ I, кв.17а
1) Кратко описание

Реконструкция на площадно пространство с. Яхиново, УПИ I, кв.17а

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Настоящият проект представлява реконструкция на площадно пространство в с.Яхиново в УПИ I, кв.17а. Проектът предвижда премахване на съществуващата настилка от бетонови и плочи и бетонови бордюри. Новата планова и обемно-пространствена композиция осигурява необходимото свободно площадно пространство, места за отдих и озеленени площи. Подбраните нови материали ще премахнат възможността от плъзгане при мокри настилки и ще създадат безопасно и същевременно по лесно предвижване на майки с колички и хора с увреждания. За целта са избрани следните материали: - за настилка на площадното пространство се използват сиви бетонови павета 10х20х6см отговарящи на европейските стандарти и БДС EN 1338:2005. - бетонови ивици 10х25х50см за кантиране на алеите от бетон отговарящ на БДС стандартите и всички европейски изисквания. Те следва да бъдат с висок коефициент на хигроскопичност и дълготрайност. - пътни бордюри 18х35х50см – бетон, отговарящ на БДС стандартите и всички европейски изисквания, оразмерен спрямо кривите и прави линии от трасировъчните чертежи. Указани са местата за разполагане на пейки и местата за поставяне на кошчета за отпадъци. Проектът запазва всички съществуващи дървета и предлага засаждане на храсти за изолация на площада от главната улица, и едроразмерно иглолистно дърво, което да служи за украса по коледните празници.

Прогнозна стойност, без ДДС
39205 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2