Версия за печат

00396-2015-0004

BG-Борово: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/125/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет” и Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Борово, област Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изготвянето на технически проекти, предмет на възлагане в настоящата процедура са предвидени за изпълнение е съгласно Решение № 548 по Протокол №44/27.05.2015г. на Общински съвет Борово и създава техническа и проектна готовност за кандидатстване при отваряне на мярката по ПРСР за периода 2014-2020г. В рамките на настоящата поръчка следва да бъдат разработени работни проекти: 1. „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с. Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет“, за участъкът от началото с връзката на републиканския път, през с. Обретеник до края на с. Горно Абланово и 2. „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Борово” за следните улици: Ул. „6-ти септември” – от прелеза до края- за преасфалтиране; Ул. „Горазд” – две платна със зелената площ в средата до ул. ”Тодор Самодумов” и едно платно до ул. ”Бенковска”; Ул. „Милю Радев” – от ул. ”6-ти септември” до ул.”Кооперативна”; Ул. „Любен Каравелов” – от ул.”Милю Радев” до края; Ул. „Отец Паисий” – от ул. ”Гео Милев” до детската градина (ул. ”Димитър Благоев”); Ул. „Иван Рилски” – от ул. „6-ти септември” до края; Ул. „Петър Берон” – от ул. „Патриарх Евтимий” 170 м към Търговския дом; Ул. „Патриарх Евтимий” – от улица „6-ти септември” до ул. ”Петър Берон” (пазара – от двете страни). Съгласно изискванията на ЗУТ, проектантът следва за упражнява авторски надзор по време на строителството, за което е необходимо същият да предвиди необходимите средства в офертната цена. Изборът на обектите е в съответствие с решението на Общинския съвет за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектирането на обектите да се извърши съгласно Техническите задания, неразделна част от документацията за участие и Техническите спецификации, при спазване изискванията на Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, Закона за устройство на територията и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изработването на инвестиционните проекти да се извърши от проектанти с пълна проектантска правоспособност обединени в юридическо лице съгласно разпоредбите на чл. 229 от ЗУТ, като дейностите следва да са в обхвата на квалификацията им при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. В състава им да бъдат включени експерти по всички необходими специалности Проектите следва да съдържат следните части: Конструктивна; ВиК; Електро; Пътна; Геодезия; ПБЗ; Пожарна безопасност; ВОД.

Прогнозна стойност без ДДС
146000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: 1400 (хиляда и четиристотин) лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ЦКБ АД, клон Русе, IBAN BG60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC CECBBGSF. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочена процедурата, за която участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от кмета на Община Борово или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение:Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция (по образец) Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: ЦКБ АД, клон Русе, IBAN BG60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC CECBBGSF. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност не по-малко от два месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извършва в съответствие с проекта на договор и съобразно условията за финансиране на проектите от финансиращия орган.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение от лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник който: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; е осъден за престъпление по чл.108; - е обявен в несъстоятелност;- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;- е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение.- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците. *Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т.2. Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице: - при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; - които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; - е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие; - е представил оферта, която не отговаря на изискванията на е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите; - е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. *Посочените изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.* Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то посочениете обстоятелства не трябва да са налице за тях в държавата, в която са установени. *Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за тях се прилагат изискванията посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от гореизброените изисквания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа: ПЛИК №1 със следните документи: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне, попълнено по обр.№1; Документ за регистрация или ЕИК съгл. чл.23 ЗТР - Делкарация по обр.№2; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако е приложимо); Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите; Декларация по чл.47 ал.9 ЗОП по обр.№3; Списък-Декларация за услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от последните 3 години - по обр.№4, придружена с удостоверения от получатели или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите; Списък-Декларация на лицата, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Обр.№5, придружена с декларации за ангажираност от всеки експерт, включен в списъка (обр. №15), придружена от на удостоверенията им за ППП; Декларация по чл.56, ал.1, т.8 ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - обр.№6; Декларация за съгласие от подизпълнител/и- Обр.№7 (ако е приложима); Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция по Обр.№8; Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП за приемане на условията в проекта на договора - Обр.№9; Декларация по чл. 3 и чл.5, т.3 от ЗИФОДР...- Обр.№10; Подписан от участника Проект на Договор - Обр.№13; Декларация по чл.55, ал.7 ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 ЗОП- Обр.№14; Валидни сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2005) с обхват всички части на работните проекти или еквивалентни; ПЛИК №2, който съдържа Техническо предложение съгл. чл.56, ал. 1, т.7 ЗОП - Обр. №11; Декларация по чл.33, ал.4 ЗОП, ако е необходимо; ПЛИК №3, който съдържа Ценово предложение, попълнено по обр.№12.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи за доказване на икономически възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя икономически изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък за услугите, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 4. Предоставят се и доказателства под формата на референция/удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък-Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката – Образец 5, придружена от Декларации за ангажираност от всеки експерт, включен в списъка (обр.№15) и с копия от удостоверения за правоспособност на всеки експерт. 3. Валидни сертификати: ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2005) или еквивалентни, с обхват всички части на техническите проекти - заверени копия.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години или в зависимост от датата на учредяването му, не по-малко от 4 (четири) услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга. *Под услуги, „сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира услуги свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа или работна – за ремонт или рехабилитация на републиканска пътна мрежа, общинска пътна мрежа или улична мрежа и прилежащите им площи. 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети) на трудов или граждански договор, притежаващи съответната професионална квалификация, включващ специалист проектант по съответната част, което се доказва с копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност: - Проектант част „Конструктивна“; - Проектант част „ВиК“ ; - Проектант част „Електро“ ; - Проектант част „Пътна“; - Проектант част „Геодезия“; - Проектант части „ПБЗ “; - Проектант части „Пожарна безопасност “; - Проектант части „ ВОД“ . • Един проектант може да участва в екип само за една обособена позиция; Минимални изисквания за всеки проектант: Квалификации и умения - Висше образование степен „магистър“ в съответната област или еквивалентна; - Пълна проектантска правоспособност съгласно чл.230 от ЗУТ; Специфичен професионален опит - опит в проектирането на минимум 1 (един) обект сходен с предмета на поръчката; Ръководител екип: Квалификации и умения - Висше образование степен „магистър“ инженер „Пътно строителство“ или еквивалентна с минимален трудов стаж по специалността 8/осем/ години. - Валидна пълна проектантска правоспособност съгласно чл.230 от ЗУТ; * Един проектант може да участва в екип само за една обособена позиция. 3. Участникът следва да разполага с валиден сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2005) или еквивалентни, с обхват всички части на техническите проекти. !Участник, който не отговаря на изискванията, посочени в този раздел, се отстранява от участие в процедурата.! Забележки: * При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него съгласно чл.25, ал. 8 от ЗОП, като документи, доказващи, съответствие с поставените минимални изисквания се представят само от участника в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критерия за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. *При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документи се представят за всички подизпълнители. *Когато участникът е установен/регистриран извън Република България се представя списък на експертите и съответните им специалности, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод на български език.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Проектанти по съответните специалности с пълна проектантска правоспособност съгласно изискванията на чл.230 от ЗУТ, а за чуждестранните лица еквивалентен документ съгласно тяхното законодателство.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Срок на изпълнение в календарни дни (СИ) за позиция 1 + позиция 2; тежест: 50%
Показател: Предлагана цена (Ц) за позиция 1 + позиция 2; тежест: 50%

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ид.№ 00396-2015-0004

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.09.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.09.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на община Борово - гр.Борово, ул."Н.Вапцаров" №1а, ет.2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителната им власт. Упълномощен представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално заверено пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони за периода 204-2020г. след одобрено финансиране на проектите "Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет” и „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово”.

VI.3) Допълнителна информация

Място и срок за подаване на оферти: Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Борово, с адрес - гр.Борово, ул.“Никола Вапцаров“ №1А, всеки работен ден, в рамките на работното време, най-късно до крайния срок за подаване на оферти, посочени в обявлението за обществената поръчка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик.Върху същия плик и/или кутия и/или кашона трябва да бъде написано ИМЕТО, ЕИК, АДРЕСА НА УЧАСТНИКА, АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ, ТЕЛЕФОН, ФАКС И ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци. Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл.57 ал.2 ЗОП се ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 І ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата. Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице, включитeлно и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по проект „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет”
1) Кратко описание

Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор на проект: „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Проектът да се изготви с обхват и съдържание съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласно изискванията на Наредба №1 за проектиране на пътища, Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии и друга нормативна уредба подробно описана в техническото задание и съгласно Техническото задание за об.п.1 на Възложителя .

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90
5) Допълнителна информация

Изготвянето на техническия проект, предмет на възлагане на об.п.1 в настоящата процедура са предвидени за изпълнение е съгласно Решение № 548 по Протокол №44/27.05.2015г. на Общински съвет Борово и създава техническа и проектна готовност за кандидатстване при отваряне на мярката по ПРСР 2014-2012г.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово”
1) Кратко описание

Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Проектът да се изготви с обхват и съдържание съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласно изискванията на Наредба №1 за проектиране на пътища, Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии и друга нормативна уредба подробно описана в техническото задание и съгласно Техническото задание за об.п.2 на Възложителя .

Прогнозна стойност, без ДДС
46000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90
5) Допълнителна информация

Изготвянето на техническия проект, предмет на възлагане на об.п.2 в настоящата процедура са предвидени за изпълнение е съгласно Решение № 548 по Протокол №44/27.05.2015г. на Общински съвет Борово и създава техническа и проектна готовност за кандидатстване при отваряне на мярката по ПРСР 2014-2020г.