00396-2015-0004

BG-Борово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 411 от 03.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/125/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет”; Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово”. Изготвянето на технически проекти, предмет на възлагане в настоящата процедура са предвидени за изпълнение е съгласно Решение № 548 по Протокол №44/27.05.2015г. на Общински съвет Борово и създава техническа и проектна готовност за кандидатстване при отваряне на мярката по ПРСР за периода 2014-2020г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно решението на Общински съвет Борово за кандидатстване с проект: „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, и предвид прогнозната стойност на настоящата процедура, за извършване на услуга, която е 146 000 (сто четиридесет и шест хиляди лева) лева без ДДС, безспорно са налице възможност и условия, обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Провеждането на открита процедура по реда на ЗОП гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проектите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113; 02 9356190; 02 9356136, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ ......................
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО Изготвил Г.Янакиева, юрисконсулт в общината ...........