Версия за печат

02711-2015-0144

BG-гр. Шумен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

Североизточно държавно предприятие ДП-гр. Шумен, ур. Петра № 1, За: Динко Илчев, инж. Петър Ганев и адв. Евгени Гандев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП-гр. Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg и Хипервръзка към обществената поръчка:http://op.dpshumen.bg/?p=844.

Електронен достъп до информация: http://op.dpshumen.bg и Хипервръзка към обществената поръчка:http://op.dpshumen.bg/?p=844.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на канцеларски материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС, за срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на договор за изпълнение, по две обособени позиции, както следва: ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен; ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен.“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен и седалището и адрес на упрвление на неговите ТП "ДЛС/ДГС", съгласно процедурната документация.
Код NUTS: BG33
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на канцеларски материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС, за срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на договор за изпълнение, по две обособени позиции, както следва: ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен; ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен.“

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30192131, 30192121, 30192123, 30192125, 30197100, 30192160, 30197620, 22816300, 30197321, 30237380, 39241200, 30234300, 30194100, 30197640, 24911200, 30192100, 30192130, 44424200, 39525800, 30192127, 30192930, 30197320, 30237320, 30197130, 30234400, 30192132, 30199120, 22600000, 30197644, 30192126, 30191130, 30197600, 37823200, 30199780, 30197330, 39240000, 30197630, 30192200, 35123400, 19521100, 30199110, 44831200, 30199760, 30192133, 30192154, 30199731, 30141200, 03431000, 30234600, 37822300, 30125100, 30199792, 30196100, 22817000, 39254000, 22851000, 30197200, 22852000, 22830000, 30193700, 30199230, 44617100, 22852100, 30197210

Описание:

Пиромоливи
Химикалки
Флумастери
Маркери
Телчета за телбод, карфици, кабърчета
Коректори
Хартия за писане
Бележници с лепящи се листчета
Антителбод
CD-ROM дискове
Ножици
Компактдискове (CD)
Чертожни линии (шаблони)
Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Лепилни вещества
Гуми за триене
Моливи
Леплива лента
Почистващи кърпи
Поставки за химикалки
Коригиращи маркери
Телбод машинки
Дискети
Кабърчета
Универсални цифрови дискове (DVD)
Резервни графити (мини) за автоматични моливи
Самокопирна хартия
Мастило
Ксерографска хартия
Маркери за чертане (рапидографи)
Клипбордове (твърди поставки за листове с клипс)
Третирана хартия и картон
Паус
Подложка за писане (от кожа или попивателна хартия)
Перфоратори
Ножарски изделия
Хартия за печатане
Рулетки
Идентификационни знаци (баджове)
Фолио от полистирен
Индиго
Пълнители
Етикети
Острилки за моливи
Резервни тампони за печати
Визитници
Настолни калкулатори
Естествен корк
Флашпамети
Тебешири
Касети с тонер
Календари
Тефтери за планиране на заседания
Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета
Часовникарски изделия
Класьори
Папки с пръстени за захващане на страниците и кламери
Папки за сортиране
Тетрадки за упражнения
Кутия за папки с документи
Пощенски пликове
Кашони
Папки за досиета
Папки с пръстени за захващане на страниците

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозният максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката за срока на договора е 360 000,00 лева (триста и шестдесет хиляди лева и нула стотинки), без включен ДДС, като същият е разпределен за всяка от позициите, както следва: - За позиция № 1 – 350 000,00 лева (триста и петдесет хиляди лева и нула стотинки), без включен ДДС; - За позиция № 2 – 10 000,00 лева (десет хиляди лева и нула стотинки), без включен ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
360000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, съгласно чл. 59, ал. 2 и ал. 6 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата, за съответната позиция, както следва: - За позиция № 1 – 3 500,00 лева (три хиляди и петстотин лева и нула стотинки); - За позиция № 2 – 100,00 лева (сто лева и нула стотинки); Гаранцията за участие, във формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, трябва да бъде безусловна и неотменяема учредена в полза на възложителя се представя в оригинал към плик № 1. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато в процедурата за обособена позиция № 2, участват специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз и/или техни обединения за тях гаранция за участие не се изисква. Гаранция за изпълнение, съгласно чл. 59, ал.3 и ал. 6 и чл. 60 от ЗОП, е парична сума или банкова гаранция, по избор на кандидата, в размер на 5 % от стойността на договора за позиция № 2 и 3 % за Позиция № 1, която се внася, респ. се представа, след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато за обособена позиция 2, е избран за изпълнител, участник специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, което е вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз и/или техни обединения за тях гаранция за изпълнение не се изисква. Гаранцията, във формата на парична сума, се внася по банков път по сметка на възложителя – IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр. Шумен, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва със срок на валидност: » за гаранцията за участие – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на офертата; » за гаранцията за изпълнение – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка: А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; Б/ обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора; В/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок; Г/ в други случаи, посочени в ЗОП. Гаранциите за участие се освобождават на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител за съответната позиция; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка за съответната позиция, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител за съответната позиция. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ЦУ и всяко едно ТП „ДЛС/ДГС“ ще извършват самостоятелна заявка, според своите нужди в размера на прогнозния финансов ресурс за продуктите от съответната позиция, като плащането ще се осъществява от всяко ТП по начин и ред, съгласно процедурните условия и проекта на договора. ЦУ и ТП извършват плащане, по банкова сметка на изпълнителя, в срок, съгласно Техническото предложение на изпълнителя, въз основа на оригинална фактура и двустранно подписан предавателно-приемателен протокол, отразяващ извършената доставка. Финансирането е от стопанската дейност.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди подписването на договора, обединението-участник в процедурата следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението.Кандидатите подават оферти за всяка позиция отделно, като един кандидат може да подаде оферта и за двете позиции. Офертите на кандидатите се комплктуват, съгласно процедурната документация, която е публикувана на профила на купувача на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен.Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията на всички заинтересувани лица на Профила на купувача на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно посочените в документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно посочените в документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно посочените в документацията.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ФО – финансова оценка ; тежест: 60
Показател: ТО – техническа оценка ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.09.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на следния адрес на профил на купувача http://op.dpshumen.bg Документацията за участие може да се получи от всяко заинтересовано лице по негово искане и на хартиен носител и от деловодството на предприятието, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в периода до 10.09.2015 г включително, като в този случай се дължи такса в размер на 10 (десет) лева без ДДС(12лв с вкл. ДДС) - невъзстановима сума, внесена по банков път, по сметката на Възложителя:IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр.Шумен. При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице и след представен документ за заплатена такса, възложителят изпраща документацията за участие, за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.09.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.09.2015 г.  Час: 11:00
Място

В заседателната зала на администартивната сграда на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен-ул. "Петра" № 1, гр. Шумен.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Представители на кандидатите или техни надлежно упълномощени представители.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен;
1) Кратко описание

ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30192131, 30192121, 30192123, 30192125, 30197100, 30192160, 30197620, 22816300, 30197321, 39241200, 24910000, 39525800

Описание:

Пиромоливи
Химикалки
Флумастери
Маркери
Телчета за телбод, карфици, кабърчета
Коректори
Хартия за писане
Бележници с лепящи се листчета
Антителбод
Ножици
Лепила
Почистващи кърпи

3) Количество или обем

Прогнозният максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката за срока на договора е За позиция № 1 – 350 000,00 лева (триста и петдесет хиляди лева и нула стотинки), без включен ДДС;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
350000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди подписването на договора, обединението-участник в процедурата следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението.Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията на всички заинтересувани лица на Профила на купувача на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен.Кандидатите подават оферти за всяка позиция отделно, като един кандидат може да подаде оферта и за двете позиции.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен.“
1) Кратко описание

ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен.“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

22851000, 30197220, 30197200, 22852000, 22830000, 30193700, 30199230, 44617100, 22852100, 30197210

Описание:

Класьори
Кламери
Папки с пръстени за захващане на страниците и кламери
Папки за сортиране
Тетрадки за упражнения
Кутия за папки с документи
Пощенски пликове
Кашони
Папки за досиета
Папки с пръстени за захващане на страниците

3) Количество или обем

Прогнозният максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката за срока на договора е За позиция № 2 – 10 000,00 лева (десет хиляди лева и нула стотинки), без включен ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди подписването на договора, обединението-участник в процедурата следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението.Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията на всички заинтересувани лица на Профила на купувача на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен.Кандидатите подават оферти за всяка позиция отделно, като един кандидат може да подаде оферта и за двете позиции.