Версия за печат

00031-2015-0005

BG-Малко Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, За: Деян Йотов, Република България 8162, Малко Търново, Тел.: 0876 078020, E-mail: diotov@malkotarnovo.org, Факс: 05952 3128

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.malkotarnovo.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.malkotarnovo.org/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на детска градина и медицински център в с. Звездец, Община Малко Търново “ по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново. Обособена позиция № 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко Търново“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Звездец, Община Малко Търново
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция №1: С проекта се предвижда извършване на основен ремонт на ЦДГ “Ален мак”, находяща се в ПИ №001604, местност “Край село”, землище на с.Звездец, ЕКАТТЕ 30483, Община Малко Търново. Обектът попада в V-та (пета) категория строежи - сграда за обществено обслужване (детска градина) съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква а) от ЗУТ. Начина на застрояване на сградата е “свободно” в ПИ №001604, а характера на застрояване е нискоетажно - сграда на един етаж, с височина на кота било +6.65 м. от нивото на прилежащия терен. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с квадратура според акта за публична общинска собственост - 327 м2. Използва се по предназначение - за целодневна детска градина и обслужва 30 деца на възраст от 3 до 6 години и персонал 3 - 5 души. Ситуирана е в югоизточната част на ПИ №001604. Имотът е ограден по всички граници с ограда, в по голямата си част от телена мрежа със бетонни колове, а на места ажурни метални пана със стоманобетонна основа. Влизането в имота се извършва от югозапад от съществуваща улица, посредством двойна врата (300 х 200 см.) и единична (100 х 200 см.). Съществуващата ограда в имота ще бъде изцяло подменена с нова. За новата ограда е изготвен отделен проект по част - архитектура (с конструктивно становище). В двора на детската градина има овехтели, ръждясали и опасни детски съоръжения. Всички ще бъдат демонтирани и подменени с нови, отговарящи на актуалните нормативни изисквания. Съществуващите бетонни плочки ще бъдат подменени с нова настилка. Ще бъдат изградени детски площадки, а дворът ще бъде изцяло озеленен. Подробна разработка на двора на поземления имот е направена в част ландшафтна и паркова архитектура. Обособена позиция №2: Дейностите по обекта предвиждат, ремонт на 2 /две/ помещения плюс санитарен възел на първия етаж в сградата на кметството в с. Звездец и привеждането им в състояние да изпълняват функция на медицински пункт. Същите включват ремонт и обновяване на санитарен възел, медицински кабинет и манипулационна, стълбищна клетка и стълбищна площадка, реновиране на ел.инсталация и осветление и ВиК инсталация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново с прогнозната стойност 237 151 (двеста тридесет и седем хиляди сто петдесет и един) лева без ДДС. Обособена позиция № 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко Търново“ с прогнозната стойност 24 857 (двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и седем) лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
262008 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в размер на 1 % от прогнозната стойност, както следва за всяка от обособените позиции – За обособена позиция № 1 е в размер на 2371,51 (две хиляди триста седемдесет и една хиляди лева и 51 ст.) без ДДС. – За обособена позиция № 2 е в размер на 248, 57 (двеста четиридесет и осем лева и 57 ст.) без ДДС. Гаранцията за участие може да се представи в една от следните форми: - Парична сума; - Банкова гаранция; Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата определена за краен срок за подаване на оферти. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие като парична сума по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG10UNCR76303300000394 BIC: UNCRBGSF при Банка: „Уникредит Булбанк” АД, клон Малко Търново При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи копие на документа за внесена гаранция под формата на парична сума или за учредена банкова гаранция в оригинал. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Малко Търново, че е със срок на валидност 180 дни от крайната дата за представяне на оферти, и че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка ще се изчисли, като процент върху стойността на договора без ДДС в размер на 5% ( пет процента) за всяка от обособените позиции. Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: - Парична сума; - Банкова гаранция Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или копие на документа за внесена под формата на парична сума (внесена по упоменатата по-горе банкова сметка) гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато класираният на първо място участник избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Малко Търново, и че е със срок на валидност не по-малък от гаранционния срок съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.20 и чл.21 на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.). При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията и обособената позиция/и. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира по проект „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ И ДРУГИТЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ" в рамките на споразумение за „Тематичен фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи" по „Програмата за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими групи" между швейцарската страна и Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителя не поставя такова изискване.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя и да имат издадено удостоверение от Камарата на строителите за извършване на вида ремонтни дейности, предмет на настоящата обществена, като това бъде съобразено с предмета на обособената позиция, за което се подава офертата от участника. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл.49 от ЗОП, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка (чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите). В случай, че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. Участникът, които ще бъде пряко ангажиран в изпълнението на строително-ремонтните работи следва да притежава внедрени системи в областта на строителството: - ISO 9001:2008 – система за управление на качеството, по-нов или еквивалент; - ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда, по-нов или еквивалент; Сертификатите да са с обхват съответстващ на обекта на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от Изпълнителна Агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е орган на Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Изпълнителят трябва да представи: Заверено копие на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЯМА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТАКЪВ ВИД ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва успешно да е извършил строителство, сходно или същото с предмета на поръчката за период от 5 /пет/ години, считано до датата определена като краен срок за подаване на офертата за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка за всяка обособена позиция както следва: За обособена позиция № 1: За предмет сходен или същия се приема извършването на основен ремонт на сгради на образователната структура – детски градини, училища, учебни центрове или еквивалент. Изискванията към възложителя за броя извършени основни ремонти е минимум 1 (един). Като доказателство се прилагат договори или референции. За обособена позиция № 2: За предмет сходен или същия се приема извършването на текущ ремонт на сгради и заведения предназначени за обществено обслужване – медицински центрове, заведения предоставящи медицински услуги, еквивалент. Изискванията към възложителя за броя извършени основни ремонти е минимум 1 (един). Като доказателство се прилагат договори или референции.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката (инженерно-технически персонал), който трябва да отговаря на следните изисквания: -Технически ръководител на строително-монтажните работи (СМР): отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ с квалификация ПГС (промишлено и градско строителство) / ССС (строителство на сгради и съоръжения) или еквивалентна и минимум три години стаж като технически ръководител. -Координатор по безопасност и здраве: отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл.5 ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и опит на подобна позиция минимум 2 години, а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство. -Специалист по контрола върху качеството на изпълнение на строителството: отговарящ за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност - минимум 2 /две/ години опит като контрольор върху качеството на изпълнение на строителството на строителни обекти Забележка: В случай, че техническият ръководител притежава удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството не е необходим допълнителен експерт за изпълняване на дейността. И двете дейности могат да бъдат осъществявани едновременно от техническия ръководител.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническа оценка – Т ; тежест: 40
Показател: Финансова оценка – Ф; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение – С ; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.08.2015 г.  Час: 11:30
Място

гр. Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, ет. 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

всички заинтересовани лица сгласно ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново
1) Кратко описание

С проекта се предвижда извършване на основен ремонт на ЦДГ “Ален мак”, находяща се в ПИ №001604, местност “Край село”, землище на с.Звездец, ЕКАТТЕ 30483, Община Малко Търново. Обектът попада в V-та (пета) категория строежи - сграда за обществено обслужване (детска градина) съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква а) от ЗУТ. Начина на застрояване на сградата е “свободно” в ПИ №001604, а характера на застрояване е нискоетажно - сграда на един етаж, с височина на кота било +6.65 м. от нивото на прилежащия терен. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с квадратура според акта за публична общинска собственост - 327 м2. Използва се по предназначение - за целодневна детска градина и обслужва 30 деца на възраст от 3 до 6 години и персонал 3 - 5 души. Ситуирана е в югоизточната част на ПИ №001604. Имотът е ограден по всички граници с ограда, в по голямата си част от телена мрежа със бетонни колове, а на места ажурни метални пана със стоманобетонна основа. Влизането в имота се извършва от югозапад от съществуваща улица, посредством двойна врата (300 х 200 см.) и единична (100 х 200 см.). Съществуващата ограда в имота ще бъде изцяло подменена с нова. За новата ограда е изготвен отделен проект по част - архитектура (с конструктивно становище). В двора на детската градина има овехтели, ръждясали и опасни детски съоръжения. Всички ще бъдат демонтирани и подменени с нови, отговарящи на актуалните нормативни изисквания. Съществуващите бетонни плочки ще бъдат подменени с нова настилка. Ще бъдат изградени детски площадки, а дворът ще бъде изцяло озеленен. Подробна разработка на двора на поземления имот е направена в част ландшафтна и паркова архитектура.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45214100, 45410000, 45420000, 45431000, 45432100, 45442100, 45443000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини
Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки
Други работи по полагане на подови настилки
Работи по боядисване
Работи по фасади

3) Количество или обем

Обследването установи компрометирани елементи в подпокривната конструкция на сградата. Покривът ще бъде изцяло демонтиран. Ще бъде изградена нова дървена покривна конструкция, върху стоманобетонен пояс 25/25, на височина +295 от кота +0.00, армиран с 4N10 (стремена N8 през 20 см.). Върху пояса ще бъдат изградени нови биндерни греди, попове, столици и други конструктивни елементи, част от покрива. При изграждането на новия покрив ще се използва част от демонтираните ребра от старата покривна конструкция (само тези, който са в добро състояние), както и по голямата част от керемидите (подменяни са преди около 5-6 години). В подпокривното пространство ще положи 8 см. топлоизолация - вата. Отвън сградата е с олющена мазилка по външните стени и цокъла. Предвижда се изкърпване на компрометираните места. Сградата ще се изолира изцяло с външна топлоизолация - 10 см., включително видимата част на цокъла. Ще бъде измазана с цветна силикатна мазилка. Не се предвижда премахване на съществуващия външен цокъл. Всички нови стрехи ще бъдат обшити с дъсчена обшивка и измазани с мин. 2.5 см. мазилка върху рабицова мрежа. Предвижда се частично разширение на стълбищната площадка и входните стъпала, за да отговаря на изискванията на Наредба №4 за достъпна среда на хора с увреждания. Вътре в сградата ще бъдат демонтирани всички съществуващи цокли. В санитарните и кухненските помещения ще бъдат подменени всички фаянсови плочки по стени с теракотни. Останалите помещения ще бъдат измазани с латекс. Подовите настилки на всички помещения ще бъдат подменени. В коридорите се предвижда гранитогрес, а в санитарните и кухненските помещения - теракот. В останалите помещения ще се положи линолеум. Изграждането с нови материали ще се осъществи директно върху съществуващата мозайка (там където има съществуваща стоманобетонна плоча) или върху циментова замазка (там където се изгражда нова армирана бетонна настилка и нова стоманобетонна плоча). В помещението на директора и здравния кабинет ще се демонтират съществуващите дървени прегради, и ще бъдат монтирани нови от гипсокартон. Между склада и подготовките ще бъде избит отвор в стената за изграждане на врата между помещенията, за да отговаря на нормативните изисквания на РЗИ. Частичния сутерен е разделен на две части. В едната се влиза през вътрешно стълбище, а в другата - от външно. В частта на сутерена откъм вътрешно стълбище, ще се изгради преграда от гипсокартон за да обособи ново помещение - склад бельо, а в останалите помещения ще бъде извършен козметичен ремонт - боядисване с латекс по стени и тавани и изграждане на теракотени плочки по подове. В помещението за ВиК инсталация не се предвиждат дейности. В другата част от сутерена предвидена основно за складове ще се смени предназначението на помещенията. Ще бъде монтиран котел на дърва и пелети и бойлер. Ще бъде изградена изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. В помещенията на тази част от сутерена, ще се извърши козметичен ремонт - боядисване по стени с латекс. В дневната и спалнята старите прозорци са подменени с нови - от ПВЦ профил. Във всички останали помещения, включително и в сутерена прозорците са стари и захабени и е необходима подмяна. Те ще бъдат демонтирани и заменени с нови от ПВЦ профили. Един от прозорците в сутерена по западната фасада ще бъде зазидан. Всички врати в сградата ще бъдат подменени с нови - от ПВЦ профили. По северната фасада има външно стълбище с парапет с височина 80 см., който ще бъде демонтиран и заменен с нов метален парапет с височина 105 см.

Прогнозна стойност, без ДДС
237151 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко Търново“
1) Кратко описание

Дейностите по обекта предвиждат, ремонт на 2 /две/ помещения плюс санитарен възел на първия етаж в сградата на кметството в с. Звездец и привеждането им в състояние да изпълняват функция на медицински пункт. Същите включват ремонт и обновяване на санитарен възел, медицински кабинет и манипулационна, стълбищна клетка и стълбищна площадка, реновиране на ел.инсталация и осветление и ВиК инсталация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45410000, 45420000, 45431000, 45432100, 45442100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки
Други работи по полагане на подови настилки
Работи по боядисване

3) Количество или обем

Подробните количества и видове работи за описани в количествените сметки, неразделна част от документацията. Някой от основните видове работа са: Прозорци и врати – демонтаж на дървени и метални стари и доставка и монтаж на нови от PVC; Доставка и монтаж на гипсокартон по стени и тавани и шпакловка; ламинат, балатум - доставка и монтаж; первази за ламинат доставка и монтаж; теракот доставка и монтаж; фаянс доставка и монтаж; латекс - боядисване на стени и тавани и др.

Прогнозна стойност, без ДДС
24857 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4