Версия за печат

00243-2015-0002

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н.Бозаджиева, Р.Димитрова, Р.България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н.Бозаджиева, Р.Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu..

Адрес на профила на купувача: http://www.sheynovo-ag.eu/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: София, ул. Шейново № 19, Втора САГБАЛ Шейново ЕАД
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на медицински и превързочни консумативи по две обособени позиции: 1. Доставка на медицински консумативи. 2. Доставка на превързочни консумативи. Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински и превързочни консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Видовете медицински консумативи са обособени в отделна обособена позиция І, в рамките на която са разпределени в пет групи с оглед на предназначението им и са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Видовете превързочни консумативи са обособени в отделна обособена позиция ІІ, в рамките на която са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Обособяването на позиции не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените медицински и/или превързочни консумативи в рамките на обособената позиция.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000, 33141100

Описание:

Медицински консумативи
Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
280528.43 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател 1 ЦО – предлагана единична цена ; тежест: 50
Показател: Показател 2 Качество; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00243-2015-0002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Опростено обявление за динамична система за доставки(ДСД)
Номер на обявлението в ДВ 651402 от 27.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 49 / Обособена позиция №: / Заглавие:“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ” поз. 1 Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Софинформпродукт – Грозданов ЕООД, ЕИК 121146714, седалище и адрес на управление: гр.София 1407, бул.“Черни връх“ № 38, бл.45, п.к. 164, Р.България 1407, София, Тел.: 02 9625278, E-mail: sofinformproduct@abv.bg, Факс: 02 9625948

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5760 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 50 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БИКОМЕД ООД ЕИК 130421337, седалище и адрес на управление: гр.София-1330, ж.к. Красна поляна, ул. “Румяна“ бл.24, вх.Г, ап.85, адрес за кореспонденция: гр. София -1618, бул.“Цар Борис III“ № 201А, Р.България 1330, София, Тел.: 02 9553695, E-mail: office@bikomed.net

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3175.48 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 51 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на превързочни консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД, ЕИК 103506445,, Гр.Варна 9002, ул. “Иван Богоров“ № 12, ет.2, Р.България 9002, Варна, Тел.: 052 602360, E-mail: elpak@elpak.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 804.25 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 52 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Аквахим АД, ЕИК 200984964, гр.София 1582, ж.к. „Дружба-2“ , бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 83, Р.България 1582, София, Тел.: 02 8075000, E-mail: aquachim@aquachim.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3080 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 53 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АГАРТА – ЦМ ЕООД, ЕИК 121096923, ж.к. Младост – 3“, бл.304, ет.1, офис 1, Р.България 1712, София, Тел.: 02 8765542, E-mail: agartacm@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7747.3 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 54 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на превързочни консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БУЛМАР МЛ ООД, EИК 131148628, ул.“Пирин“ № 32, Р.България 1618, София, Тел.: 02 8558345, E-mail: office@bulmarml.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 15300 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 55 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на превързочни консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕКОС МЕДИКА ООД, ЕИК 831029075, ж.к. Павлово, ул.“Голям Братан“ № 8, Р.България 1618, София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 664.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 56 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на превързочни консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕКОМЕT-90 ЕООД, ЕИК 130139003, ж.к. Овча купел, ул. “Крушовски връх“ № 40, адрес за кореспонденция: гр.София -1618, ж.к. „Бъкстон“ ул.“Тодор Каблешков“ № 16, Р.България 1618, София, Тел.: 02 9581211, E-mail: ekomet90@mail.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 634 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 57 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СЕРВИЗМЕД ООД, ЕИК 831546368, ж.к. „Красна поляна“, ул. “Добротич“, бл.329А, ет.1, Р.България 1330, София, Тел.: 02 8105959

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 213.45 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 58 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РСР ЕООД, ЕИК 121706547, ул.“Виктор Григорович“ № 3, вх.1, партер, ап.1, Р.България 1606, София, Тел.: 02 9515976

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9672.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 59 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
14.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Ливеда Мед 2000 ООД, ЕИК 130153202, ул.“Луи Айер“ № 79Б, Р.България 1404, София, Тел.: 02 8625451

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1256 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 60 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
14.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Соломед ООД, ЕИК 832018046, жк.“Бъкстон“, ул.“Казбек“ № 49, Р.България 1618, София, Тел.: 02 9555600

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 157582.17 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 61 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на превързочни консумативи
V.1) Дата на сключване договора
14.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 103267194, ул.“Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, Р.България 1756, София, Тел.: 02 8133660

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 31734.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 62 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
15.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДИАМЕД ООД, ЕИК 121062052, ул.“Жолио Кюри“ № 48, Р.България 1113, София, Тел.: 02 9621766

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12501 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 63 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
15.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИНФОМЕД ЕООД,, ЕИК 121155656, бул.“Витоша“ 81, ет.4, Р.България 1463, софия, Тел.: 02 4891700

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6796.2 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 64 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински и превързочни консумативи
V.1) Дата на сключване договора
15.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ХЕЛМЕД България ЕООД, ЕИК 130477290, ул.“Цар Симеон“, бл.20, вх.1, ет.1, ап.3, Р.България 1309, София, Тел.: 02 0200456

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9635.76 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 65 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
15.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИСТЛИНК България ЕООД, ЕИК 115573932, ул.“Ясен“,№ 2А, Р.България 1225, София, Тел.: 02 9833139

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 510.12 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 66 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи
V.1) Дата на сключване договора
15.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медицинска техника инженеринг“ ООД, ЕИК 831641528, ж.к.Младост1, бл.28Б, Р.България 1750, София, Тел.: 02 4627118

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13461.2 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.„СЕРВИЗМЕД“ ООД, вх.№ 28/26.03.2015, ЕИК 831546368, гр. София- 1330, ж.к. „Красна поляна“, ул. “Добротич“, бл.329А, ет.1, 2.„АГАРТА – ЦМ“ ЕООД, вх.№ 29/26.03.2015 г., ЕИК 121096923, гр. София 1712, ж.к. Младост – 3“, бл.304, ет.1, офис 1, 3.„БИКОМЕД“ ООД, вх.№ 30/26.03.2015 г., ЕИК 130421337, гр.София-1330, ж.к. Красна поляна, ул. “Румяна“ бл.24, вх.Г, ап.85, адрес за кореспонденция: гр. София -1618, бул.“Цар Борис III“ № 201А, 4.„ЕКОМЕT-90“ ЕООД, вх.№ 31/30.03.2015 г., ЕИК 130139003, гр. София 1618, ж.к. Овча купел, ул. “Крушовски връх“ № 40, адрес за кореспонденция: гр.София -1618, ж.к. „Бъкстон“ ул.“Тодор Каблешков“ № 16, 5.“ДИАМЕД“ ООД, вх. № 32/30.03.2015 г., ЕИК 121062052, гр.София 1113 ул.“Жолио Кюри“ № 48, адрес за кореспонденция: гр.София 1407, ул.“Христо Ценов“ № 4, представлявано от Димитър Маринов Маринчев, Марио Тръпков Танев – управителри /заедно и поотделно/, тел. 0892 27 35 79; 02/9621766, 02/9621755 Факс 02/9621753, e-mail: office@diamed.bg 6.„ИНФОМЕД“ ЕООД, вх.№ 33/01.04.2015г., ЕИК 121155656, гр.София 1463, бул.“Витоша“ 81, ет.4; София 1330, бул.“Акад.Иван Гешов“ №2Е, БЦ“Сердика“, сгр.1, ет.3, офис 307-309, представлявано от Калин Атанасов Киряков - управител, тел. 02/4891 700; 02/4891 719, Факс 02/4918 818, е-mail: office@ infomed.bg 7.„ЕКОС МЕДИКА“ ООД, вх.№ 34/01.04.2015 г., ЕИК 831029075, гр.София 1618, ж.к. Павлово, ул.“Голям Братан“ № 8, представлявано от Елка Алексиева Илиева-Петрова – управител, тел/факс 02/491 40 88, e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com 8.„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, вх.№ 35/02.04.2015 г., ЕИК 103267194, 1756 гр.София, ул.“Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – изп.директор , тел.02/ 81 33 660,факс 02/81 33 666, e-mail: office@sopharmatrading.bg 9.„БУЛМАР МЛ“ ООД, вх.№ 36/02.04.2015 г., EИК 131148628, 1618 гр.София, ул.“Пирин“ № 32, представлявано от Мариела Спасова Гачевска – управител, тел.02/ 855 83 45, факс 02/ 855 85 43, e-mail: office@bulmarml.bg 10.“Медицинска техника инженеринг“ ООД, вх.№ 37/02.04.2015 г., ЕИК 831641528, София 1750, ж.к.Младост1, бл.28Б, ул.Димитър Моллов; Йонка Христова Гетова –Христанова- управител и Димитър Георгиев Конов – прокурист /заедно/, 02/4627118, факс 02/4627128, 02/971 24 10, е-mail: info@mte-bg.com 11.„Ливеда Мед 2000“ ООД, вх.№ 38/02.04.2015 г., ЕИК 130153202, гр.София 1404, ул.“Луи Айер“ № 79Б, представлявано от Даниела Динкова Попова – управител, тел. 02/862 5451, факс 02/862 5462, e-mail: med2000@abv.bg 12.“Соломед“ ООД, вх.№ 39/02.04.2015 г., ЕИК 832018046, гара Лакатник 2272, ул.“Хр.Ботев“ № 44, адрес за кореспонденция: гр.София -1618, жк.“Бъкстон“, ул.“Казбек“ № 49, представлявано от Георги Иванов Панов – управител, тел. 02/9 555 600, факс 02/9 559 300, e-mail: avelcheva@solomed.eu 13.„Софинформпродукт – Грозданов“ ЕООД, вх.№ 40/02.04.2015 г. ЕИК 121146714, гр.София 1407, бул.“Черни връх“ № 38, бл.45, п.к. 164, представлявано от Димитър Борисов Грозданов - управител, теп. 02/962 52 78, факс 02/962 59 48, e-mail:sofinformproduct@abv.bg 14.„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, вх.№ 41/02.04.2015 г., ЕИК 103506445, Гр.Варна 9002, ул. “Иван Богоров“ № 12, ет.2, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев – управител, тел.052/602360, факс 052/699060, e-mail: elpak@elpak.bg 15.„ИСТЛИНК България“ ЕООД, вх.№ 42/02.04.2015 г., ЕИК 115573932, гр.Пловдив, ул.“Йордан Йовков“ № 9, и адрес 1225 гр.София, ул.“Ясен“,№ 2А, ХЕЛМЕД България“ ЕООД, вх.№ 43/02.04.2015 г., ЕИК 130477290, гр.София 1309, ул.“Цар Симеон“, бл.20, вх.1, ет.1, ап.3, представлявано от Валентин Христов Кръстев - управител, тел.02/920 04 56, факс 02/929 14 11,e-mail: helmedsf@yahoo.com 17.„РСР“ ЕООД, вх.№ 44/02.04.2015 г., ЕИК 121706547, гр.София 1606, ул.“Виктор Григорович“ № 3, вх.1, партер, ап.1, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител, тел.02/951 59 76, факс 02/951 59 32, e-mail: office@rsr.bg 18.„АКВАХИМ“ АД, вх.№ 45/02.04.2015 г., ЕИК 200984964, гр.София 1582,


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор