Версия за печат

00137-2015-0008

BG-Лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Лясковец, пл. Възраждане № 1, За: Виолета Янкова, РБългария 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, E-mail: obshtina@lyaskovets.net, Факс: 0619 22045

Място/места за контакт: Община Лясковец - администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lyaskovets.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.lyaskovets.net/cgi-bin/d4_adm_buyerprofile.cgi.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: - по обособена позиция І обекти за изпълнение са части от улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница; - по обособена позиция ІI обекти за изпълнение са части от улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”; - по обособена позиция ІII обекти за изпълнение са тротоари в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя; - по обособена позиция ІV обекти за изпълнение са улици в населените места на територията на Община Лясковец; - по обособена позиция V обектите за изпълнение са в промишлената зона на град Лясковец”; - по обособена позиция VІ обектите за изпълнение са в урегулиран поземлен имот ХХ – за спортна площадка в кв. 82 по подробния устройствен план на гр. Лясковец.
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция I. „Ремонтно-възстановителни работи на улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница”; Обособена позиция ІI. „Ремонтно-възстановителни работи по улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”; Обособена позиция ІII. „Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари”; Обособена позиция ІV. „Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец”; Обособена позиция V. „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец”; Обособена позиция VІ. „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233161, 45233252, 45212200, 45316000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общият обем на СРР/СМР е описан в Техническа спецификация (Приложение № 2), а количествата са определени в количествено-стойностна сметка за всяка обособена позиция (Образец № 13.1А-13.6А) от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
1338373.02 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие – Общият размер на гаранцията за участие в процедурата е 13 360 лв. (тринадесет хиляди триста и шестдесет лева), разпределена по обособени позиции, както следва: - по Обособена позиция I. Ремонтно-възстановителни на улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница – 1090 лв. - по Обособена позиция ІI. Ремонтно-възстановителни на улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с.Драгижево – 2380 лв. - по Обособена позиция ІII. Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари – 3730 лв. - по Обособена позиция ІV. Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец – 1660 лв. - по Обособена позиция V. „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец” - 2040 лв. - по Обособена позиция VІ. „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания” – 2460 лв. Гаранцията за участие се представя в една от формите съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. - парична сума, преведена по банкова сметка на Община Лясковец: BIC: STSABGSF, IBAN: BG63STSA93003300180001, „Банка ДСК” ЕАД. Забележка: Когато участникът участва за повече обособени позиции, към представеният документ (едно платежно нареждане със сборна сума по обособени позиции или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция), се прилага списък – описателен документ на гаранциите по обособени позиции и съответната сума, в свободен текст. Гаранцията за участие се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закон за обществени поръчки. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 (два) % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на общината: BIC: STSABGSF, IBAN: BG63STSA93003300180001, „Банка ДСК” ЕАД, или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец. В случай, че изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да има срок на валидност, изчислен по следния начин: 270 календарни дни + предложения (в техническото предложение) срок за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Условията и сроковете за задържане и освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 63 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Финансов ресурс: Финансовият ресурс на възложителя, предназначен за заплащане на строително-ремонтните работи ще се осигурява от републиканския бюджет на Република България. Към настоящата поръчка липсва осигурено финансиране. При постъпване на финансови средства в бюджета на общината, изпълнителят ще бъде уведомен писмено за осигуреното финансиране и видовете и количества СМР/СРР, които ще се изпълняват, т.е. изпълнението на поръчката ще се извършва според осигуреният финансов ресурс. 2. Начин на плащане: Плащането се извършва в български левове по банков път по начин, определен в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка. Заплащането на строителните и ремонтни работи, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършва въз основа на протокол за действително извършени и приети строително-ремонтни работи. Протоколът следва да е комплектован с подробна ведомост, анализи, Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали и др. и подписан от представител на възложителя, осъществяващ инвеститорски контрол и консултанта по строителен надзор /при необходимост/.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срокът за изпълнение на обществената поръчка се определя от всеки участник в Техническо предложение (Образец № 12.1-12.6 от документацията за участие) по всяка обособена позиция, за която се участва. Срокът за изпълнение на СРР, включени в предмета на обществена поръчка по обособени позиции започва да тече от датата на влизане в сила на договора за изпълнение. С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично и правилно изпълнение по отделните обособени позиции, възложителят определя следните срокове: По Обособена позиция I - 30 (тридесет) календарни дни като реален минимален срок за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни; По Обособена позиция ІI - 30 (тридесет) календарни дни като реален минимален срок за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 70 (седемдесет) календарни дни; По Обособена позиция ІII - 60 (шестдесет) календарни дни като реален минимален срок за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 90 (деветдесет) календарни дни; По Обособена позиция ІV - 40 (четиридесет) календарни дни като реален минимален срок за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 80 (осемдесет) календарни дни; По Обособена позиция V - 50 (петдесет) календарни дни като реален минимален срок за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 80 (осемдесет) календарни дни; По Обособена позиция VІ - 60 (шестдесет) календарни дни като реален минимален срок за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 90 (деветдесет) календарни дни. Ако възложителят в рамките на период от 8 месеца, считано от датата на сключване на договора не осигури финансиране по договора, същият се прекратява по право без страните да си дължат неустойки. При осигуряване на финансиране по договора в периода от осем месеца, възложителят уведомява писмено изпълнителя и договора влиза в сила и поражда действие от момента на достигане на писменото уведомление до изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор по обособена/-и позиция/-и ...”: 1.1.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан от участника; 1.2.Представяне на участника (Образец № 1); 1.3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 2); 1.4. При участници - обединения – представя се договор за обединение (оригинал или нотариално заварено копие на договора), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 1.5.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие), ако участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 1.6.Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите (заверено от участника копие) или декларация, че участникът не е регистриран по ЗДДС; 1.7.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; 1.8.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица. 1.9.-1.13. Доказателства за технически възможности; 1.14.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Образец № 7); 1.15.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 8); 1.16.Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП от подизпълнител (Образец № 3)- когато е приложима. 1.17.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 9)-когато е приложима; 1.18.Декларация при участие на обединение (Образец № 10)-когато е приложима; 2.Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена/-и позиция/-и ...” - в него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката и Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 11), когато е приложима: 2.1. Техническо предложение (Образец № 12.1-12.6); 2.2. Обяснителна записка по съответната обособена позиция; 2.3. Календарен план – график (оригинал) по обособената позиция; 3. Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена по обособена/-и позиция/-и ...”: 3.1. Ценово предложение (Образец № 13.1-13.6) за изпълнение на обществената поръчка. 3.2. Количествено – стойностна сметка (КСС) - попълнената КСС (Образец № 13.1А-13.6А) се представя на хартиен и електронен носител. 3.3. Анализи на единични цени - към Количествено - стойностната сметка (Образец 13.1А-13.6А) задължително се представят пълен комплект анализи за формиране на единичните цени по всички позиции от КСС.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква представянето на документи и информация относно икономическите и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.9.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ), придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено от участника копие. 1.10.Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП на строителството, изпълнено през последните пет години считано до датата на подаване на офертата (Образец № 4), а за строителните дейности, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, и: а). посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, включваща данни за компетентните органи, които са издали актовете, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б). удостоверения за добро изпълнение, съдържащи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в). копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Забележка: Под „строителство с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира: • по Обособена позиция І, ІІ и ІV - строителство с предмет изграждане, реконструкция, ремонт или рехабилитация на улична и пътна мрежа. • по Обособена позиция ІІІ - строителни дейности по изграждане и/или рехабилитация на тротоари, в т.ч. изграждане на алеи. • по Обособена позиция V - строителни дейности по изграждане и/или рехабилитация, на система за изкуствено улично или парково осветление, тротоари и алеи. • по Обособена позиция VІ - строителни дейности по изграждане и/или рехабилитация на спортни площадки и съораженията към тях, на сградни водопроводни и канализационни инсталации; вътрешно-сградни ремонтни дейности свързани с шпакловане, боядисване, ремонт или изграждане на подови настилки, изработка и монтаж на дограма, кабелни мрежи СрН и НН. 1.11. Списък - декларация по чл. 51 ал. 1, т. 3 и т. 9 от ЗОП на наличната техника, оборудване и механизация (Образец № 5). В декларацията се посочва необходимото техническо оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка по съответната позиция. Оборудването, предназначена за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание, съответно - доказано с документ за собственост или договор за наем, лизинг или др. за период, не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката, като се прилагат доказателства за наличието на същите (документи за собственост или договори). 1.12. Списък – декларация на ръководните служители / техническите лица, вкл. тези които ще отговарят за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 6). Използвани съкращения при минималните изисквания: ОП - обособена позиция СМР - строително-монтажни работи; АВУ - акредитирано висше училище; УКБС - удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството ЗУТ - Закона за устройство на територията; ЗБУТ - здравословни и безопасни условия на труд; НМИЗБУТИСМР - Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; МТСП - Министерството на труда и социалната политика; МРРБ - Министерството на регионалното развитие и благоустройството 1.13. Сертификати за внедрена Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни сертификати, с обхват предмета на поръчката.
Минимални изисквания: Всеки участник трябва: 1. да е вписан в ЦПРС към КСБ, на основание чл. 3, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на предвидените в поръчката СМР, или минимум: • по Обособени позиции І, ІІ, ІІІ, ІV и V - за изпълнение на строежи от втора група, ІV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗУТ, с обхват съобразно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи. •по Обособена позиция VІ – за изпълнение на строежи от първа група, ІV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ, с обхват съобразно чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи. 2. да е изпълнил през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, поне на 1 обект строителство с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция. 3. да разполага със собствена или наета механизация и оборудване за изпълнение на обществената поръчка, подробно описана в Приложение № 4 от документацията за участие за всяка ОП. 4. да разполага със инженерно-технически и ръководен персонал и квалифицирани работници:•по ОП І, ІІ, ІІІ и ІV: а). не по-малко от 1 строителен инженер или строителен техник, за извършване на техн. ръководство на строежа, отговарящо на условията по чл.163а от ЗУТ притежаващ: диплома от АВУ с квалификация „строителен инженер”, или да е лице със средно образование с 4 г. курс на обучение и придобита професионална квалификация в област „Пътно строителство”;- мин. 2 г. професионален опит в областта на изграждането и/или реконструкцията на строителни обекти;б). не по-малко от 1 правоспособен инспектор по ЗБУТ притежаващ:- УКБС, съгласно НМИЗБУТИСМР, издадена от МТСП и МРРБ, или еквивалентно;- мин. 1 г. професионален опит като координатор или инспектор по безопасност и здраве.• по ОП V: а). не по-малко от 1 строителен инженер или строителен техник, за да извършва техническото ръководство на строежа, отговарящ на условията по чл. 163а от ЗУТ, притежаващ:- диплома от АВУ с квалификация „строителен инженер”, или да е лице със средно образование с 4 г. курс на обучение и придобита професионална квалификация в област „Пътно строителство”;- мин. 2 г. професионален опит в областта на изграждането и/или реконструкцията на строителни обекти; б) не по-малко от 1 строителен инженер или строителен техник, за да извършва техническото ръководство на строежа, отговарящ на условията по чл. 163а от ЗУТ, и притежаващ:- диплома от АВУ с квалификация „ел. инженер”, или да е лице със средно образование с 4 г. курс на обучение и придобита професионална квалификация в област „Техника”;- мин. 2 г. професионален опит в областта на изграждането и/или реконструкцията на строителни обекти; в). не по-малко от1 правоспособен инспектор по ЗБУТ, притежаващ: - УКБС, съгласно НМИЗБУТИСМР, издадена от МТСП И МРРБ.•по ОП VІ:а). не по-малко от 1 строителен инженер или строителен техник, за да извършва техническото ръководство на строежа, отговарящ на условията по чл. 163а ЗУТ, и притежаващ:- диплома от АВУ с квалификация „строителен инженер”, или да е лице със средно образование с 4 г. курс на обучение и придобита професионална квалификация в област „Архитектура и строителство”;- мин.2 г. професионален опит в областта на изгр. и/или реконструкцията на строителни обекти; б). не по-малко от 1 правоспособен инспекторпо ЗБУТ, , притежаващ: - УКБС, съгласно НМИЗБУТИСМР, издадена от МТСП И МРРБ;- минимум 1 г. професионален опит като координатор или инспектор по безопасност и здраве. 5.Всеки участник трябва да притежава Сертификати за внедрена Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни сертификати, с обхват предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Оценка на Ценово предложение (ОЦП); тежест: 55
Показател: Оценка на Техническо предложение (ОТП), в т. ч. Срок за изпълнение (СИ) - 5% относителна тежест в комплексната оценка (КО), Управление на строителството (УС) - 30 % относителна тежест в КО и Управление на риска (УР) - 10% относителна тежест в КО; тежест: 45

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ОП-2015-010/30.07.2015 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 13 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде предоставена за закупуване при поискване от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 13.00 лв. (тринадесет лева) с вкл. ДДС или по пощата / куриер за сметка на заинтересованото лице. В случай, че документацията се заявява чрез куриер, е необходимо да се изпрати заявление писмено по факс или електронна поща, в което да се посочат данни за фактура (по избор), копие от платежно нареждане, адрес на който да се изпрати документацията, телефон за контакт. Банкова сметка за постъпване на сумата за закупена документация за участие: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF IBAN: BG 54 STSA 9300 8400 1900 00 Код за вид плащане: 447000* Титуляр: Община Лясковец * В основанието на платежното нареждане следва да се посочи и код за вид плащане - 447000.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Ремонтно-възстановителни работи на улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница”
1) Кратко описание

Ремонтно-възстановителните работи на улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница”, включващат: - възстановяване на улични настилки на части от улици „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Обемът на обособената позиция е подробно описан в Техническа спецификация (Приложение № 2) от документацията за участие, а количеството е съгласно количествено - стойността сметка (КСС) Образец 13.1А от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
109013.18 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Ремонтно-възстановителни работи по улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”
1) Кратко описание

Ремонтно-възстановителните работи по улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево”, включват: възстановяване на улични настилки на части от улици „Мизия”, „Янтра” и „Панайот Хитов” в с. Драгижево.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Обемът на обособената позиция е подробно описан в Техническа спецификация (Приложение № 2) от документацията за участие, а количеството е съгласно КСС Образец 13.2А от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
238862.41 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари”
1) Кратко описание

Рехабилитацията на пешеходни алеи и тротоари, включва: рехабилитация на тротоари в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Обемът на обособената позиция е подробно описан в Техническа спецификация (Приложение № 2) от документацията за участие, а количеството е съгласно КСС Образец 13.3А от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
373116.91 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец”
1) Кратко описание

Ремонтът на улици в населените места на територията на Община Лясковец, включва следните населени места: - гр. Лясковец - с. Джулюница - с. Козаревец - с. Драгижево - с. Добри дял - с. Мерданя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Обемът на обособената позиция е подробно описан в Техническа спецификация (Приложение № 2) от документацията за участие, а количеството е съгласно КСС Образец 13.4А от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
166666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 80

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец”
1) Кратко описание

Възстановяването на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец, включва: -Изграждане на нова улична осветителна уредба на промишлена зона на гр.Лясковец -Ремонт на тротоар разположен по ул.”Максим Райкович”, от кръстовище с ул.”Бузлуджа” (о.т. 2168-2169) – кръстовище с ул. ”Оборище” (о.т. 16-17) – до о.т. 688, по Подробен устройствен план – план за регулация на гр.Лясковец

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45316000

Описание:

Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

3) Количество или обем

Обемът на обособената позиция е подробно описан в Техническа спецификация (Приложение № 2) от документацията за участие, а количеството е съгласно КСС Образец 13.5А от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
204404.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 80

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания”
1) Кратко описание

Реконструкцията на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания, включва: -Реконструкция спортно игрище с площ 1484 кв.м. и игрище бадминтон с площ 260 кв.м.; -Ремонт обслужваща сграда.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения

3) Количество или обем

Обемът на обособената позиция е подробно описан в Техническа спецификация (Приложение № 2) от документацията за участие, а количеството е съгласно КСС Образец 13.6А от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
246309.68 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90