Версия за печат

00243-2015-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова, Р. България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2015-0005_July.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: На територията на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, София, ул. Шейново № 19
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД съгласно приложената техническа спецификация Приложения № 1А, 1Б, 1В и 1Г с цел избор на доставчик/ци и сключване на договор/и за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки по четири обособени позиции. В обособените позиции са включени подпозиции и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33698100

Описание:

Лабораторни реактиви
Микробиологични култури

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

ДА

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД съгласно приложената техническа спецификация Приложения № 1А, 1Б, 1В и 1Г с цел избор на доставчик/ци и сключване на договор/и за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки по четири обособени позиции, включващи подпозиции и номенклатури, за които подробно описание е изложено в документацията за участие в предмет на поръчката. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на болницата на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнението на поръчката.

Прогнозна стойност без ДДС
160000 BGN
ІІ.2.2) Опции

Възложителят си запазва правото, срокът на действие на договорите, сключени в резултат на настоящата процедура да бъде удължен до приключване на новата процедура за възлагане на обществена поръчка, със същия предмет, при спазване на общата договорена стойност.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие за обществената поръчка е в размер на общо 1200 (хиляда и двеста) лева разпределена по обособени позиции както следва: За обособена позиция № 1 – 700 (седемстотин) лева За обособена позиция № 2 – 450 (четиристотин и петдесет) лева За обособена позиция № 3 - 20 (двадесет) лева За обособена позиция № 4 - 30 (тридесет) лева Размерът на гаранцията за участие се определя с оглед заявеното участие по обособени позиции. Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за представяне на офертата и осигуряваща участието в настоящата процедура. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по сметка на „Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД 7 “Общинска банка” - АД – клон „Врабча” IBAN BG 27 SOMB 9130 1027 5231 02, BIC SOMBBGSF При представяне на гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция, в която да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД и със срок на валидност не по-малко от 60 шестдесет дни от датата на изтичане на договора. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина за плащане са разписани в проекта на договор. Възложителят заплаща доставените продукти с банков превод до 60 (шестдесет) дни след доставка на съответното количество лабораторни консумативи, въз основа на издадена фактура и двустранно подписан предавателно- приемателен протокол за всяка една доставка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 1.Поръчката е за периодични доставки на лабораторни консумативи съгласно техническата спецификация. 2.Лабораторните консумативи се доставят в склада на възложителя с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени на стоките. Транспортните средства за доставка на стоките да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания . 3.Оферираните лабораторни консумативи да са разрешени за употреба на територията на Република България и да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия, включително на въведените с него разпоредби на относимите Директиви на Европейския парламент и Съвета относно ин витро диагностичните медицински изделия, на Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия и на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция в приложимите случаи. 4. Реактивите и консумативите следва да са подходящи и съвместими с анализаторите в съответната лаборатория на възложителя, съгласно техническата спецификация, без допълнително софтуерно и хардурно адаптиране. 5.Предлаганите медицински изделия следва да бъдат опаковани със съответната „СЕ“ маркировка /съгл. чл.15 от ЗМИ/, за производител и партидни номера, (дата на производство, производител и срок на годност). Медицинските консумативи и реактиви следва да бъдат доставяни опаковани в оригинална опаковка на производителя, като тя не трябва да е с нарушена цялост или мокра, както и да позволява разчитане на данните и информацията върху опаковката. Доставяните изделия трябва да са опаковани по начин, който ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт. 6. Медицинските консумативи и реактиви следва да бъдат придружени със сертификат за качество и произход съгласно изискванията на българските и съответните международните норми и стандарти, както и с инструкция за употреба. В случай, че медицинските изделия, които са внесени от трети държави спрямо ЕС и Европейското икономическо пространство, върху опаковките и в инструкциите за употреба трябва да бъде допълнително изписано името и адресът на упълномощения представител и на вносителя, съгласно чл.16, ал.2 от ЗМИ. 7.Количествата на отделните номенклатури ще бъдат възлагани за изпълнение с писмена заявка в рамките на договореното прогнозно количество по спецификацията към договора . 8.Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да осигури и да поддържа складова наличност от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка, гарантиращ изпълнението на доставката в срок. 9.Участниците задължително доставят разрешени за употреба продукти на територията на Република България, с остатъчен срок на годност, указан на опаковката не по-малък от 75 % към датата на доставката. 10.Всяка доставка се извършва в съответствие със специалните изискванията на българското законодателство. 11.Заявените лабораторните консумативи следва да се доставят в склада на болницата в петдневен срок от получаване на писмената заявка, а за спешни заявки за малки количества – в рамките на следващия работен ден.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за производител или търговец на едро за оферираните медицински изделия по предмета на съответната позиция. За доказване се представят: валиден документ на разрешение за производсто на продукта от предмета на поръчката, което разрешение да е валидно за срока на изпълнение на доставката на медицинските изделия /в случай когато участникът е производител; или разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата по реда на ЗМИ; или пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или друг документ, от който по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия; или документ за писмено упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, когато производителят на МИ не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от европейското икономическо пространство - представя се заверено копие. Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за производител или търговец на едро за оферираните медицински изделия по предмета на съответната позиция. За доказване се представят: валиден документ на разрешение за производсто на продукта от предмета на поръчката, което разрешение да е валидно за срока на изпълнение на доставката на медицинските изделия /в случай когато участникът е производител; или разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата по реда на ЗМИ; или пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или друг документ, от който по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия; или документ за писмено упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, когато производителят на МИ не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от европейското икономическо пространство - представя се заверено копие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура, не се изискват документи и информация, удостоверяващи финансовото и икономическото състояние на участниците.
Минимални изисквания: В настоящата процедура, не се поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация - списък по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП на доставките по предмета на поръчката, изпълнени през последните три години до датата на подаване на заявлението в настоящата процедура или в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът следва да е придружен с доказателства за минимум 3 извършени доставки по предмета на поръчката, издадени от лечебни заведения. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката, съдържащо информация за стойността, датата на доставките и подробно описание на лабораторните реактиви и консумативи, в оригинал или заверено копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията, посочена по-горе. 2.Сертификат, удостоверяващ въведена система за управлениена качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент за производителя и/или за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на камчеството по ISO 13485:2003 или еквивалент, с предметен обхват проектиране, разработване и производство на медицински изделия, издаден на името на производителя от акредитирана институция или агенция за управление на качеството Ако се представя еквивалент, то участникът следва да докаже тази еквивалентност – представя се заверено от кандидата копие на сертификата. 3.Сертификати за качество и произход на производителя или еквивалент: декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните медицински изделия или негов упълномощен представител съгл. чл.14, ал.2 от ЗМИ; или сертификат по чл.76 ЗМИ от нотифициран орган, удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието; или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия, или еквивалентен документ, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП.
Минимални изисквания: -Участникът следва да е изпълнил успешно, общо за трите последни години или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 /три/ доставки, еднакви или сходни с предмета на обособената позиция/подпозиция или номенклатура от обществената поръчка. -Участникът в обществената поръчка трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент за производителя и/или за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на камчеството по ISO 13485:2003 или еквивалент, с предметен обхват проектиране, разработване и производство на медицински изделия, издаден на името на производителя от акредитирана институция или агенция за управление на качеството Ако се представя еквивалент, то участникът следва да докаже тази еквивалентност – представя се заверено от кандидата копие на сертификата. -Участникът в обществената поръчка трябва да притежава сертификати за качество и произход на производителя или еквивалент: декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните медицински изделия или негов упълномощен представител съгл. чл.14, ал.2 от ЗМИ; или сертификат по чл.76 ЗМИ от нотифициран орган, удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието; или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия, или еквивалентен документ, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател 1 ЦО – предлагана стойност/единична цена; тежест: 50
Показател: Показател 2 К – Качество и надеждност ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 644882 от 26.01.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.08.2015 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.08.2015 г.  Час: 11:00
Място

В Сградата на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. Шейново № 19, София

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ
1) Кратко описание

Периодични доставки на ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
92800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ,
1) Кратко описание

Периодични доставки на ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ, по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33698100

Описание:

Лабораторни реактиви
Микробиологични култури

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
60000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕМИНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ
1) Кратко описание

Периодични доставки на ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕМИНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
3200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ПАТОХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ
1) Кратко описание

Периодични доставки на ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ПАТОХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ, по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
4000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12