Версия за печат

03401-2015-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Военно-географска служба - МО, бул. Тотлебен № 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http:mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали, офсетови плаки и печатарски мастила за нуждите на ВГС

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ВФ 24430 гр Троян ул. "Хр. Цонковски"№1
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали, офсетови плаки и печатарски мастила за нуждите на Военно-географска служба- МО.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22610000, 22510000, 22500000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатарско мастило
Офсетови плаки
Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Мастила и други печатарски материали заявени в шестдесет и една обособени позиции с различни номенклатури и разфасовки материали свързани с дейностите по предпечатна подготовка и отпечатване на материали 1100 kg , 60 рула и др.

Прогнозна стойност без ДДС
85149 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие съгласно чл.59, ал.1 и 2 от ЗОП не се изисква. Гаранция за изпълнение на договора съгласно чл.59, ал.3 от ЗОП - при подписване на договор за доставката избраният участник да представи документ за внесена парична сума или банкова гаранция в размер на 4% от стойността на поръчката без ДДС с валидност 30 дни след крайния срок за изпълнение на договор, набирателна сметката на Военно-географска служба в банка УниКредит Булбанк IBAN BG52VNCR70003320731763 или банкова гаранция. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията се уреждат в договора. При представяне на гаранцията за изпълнение изрично се посочва договорът за които се отнася. Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неоменима, с възможностда се усвои изцяло или отчасти от Военно-геограска служба, в зависимост от претендираното обещетение. С нея банката гарант се задължава да извърши безусложно плащане при първо писмено искане от ВГС, в случай че изпълнителят не изпълни коетои да е от задълженията си по договора. Срокът за валидност на гаранцията - най-малкот 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнението на договора. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията се уреждат в договора. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на участника.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане може да бъде: 1.По банков път чрез платежно нареждане в срок до 30 (тридесет) календарни дни след доставката срещу представянето на следните документи: 1.1.фактура. 1.2. Приемо-предавателен протокол, подписан от представители на военно формирование 24430 гр. Троян и изпълнителя; 2. Окончателното уточняване на начина на плащане е изключително право на Възложителя и се определя в зависимост от финансовите му възможности при сключването на договора. В случай на недостиг на финансовите средства необходими за изпълнение на поръчката възложителят си запазва правото да промени количествата посочените позиции. Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка, когато отпаднат основанията за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране на изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди или да предизвика.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата трябва да бъде представена в писмена форма, в запечатан непрозрачен/не прозиращ плик с надпис "Оферта за доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали, офсетови плаки и печатарско мастило за нуждите на Военно-географската служба , като се изброяват обособените позиции за които се участва, наименование на участника с неговият пълен адрес. АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Министерство на отбраната, "Военно-географска служба", п.к. 1606, гр. София. бул. "Тотлебен" № 34 Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата следва да съдържа в себе си три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, както следва: - Плик № 1 с надпис "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 , б. „а” и „б”, т. 2, т. 6-10 и т. 13-14 от ЗОП, посочени в условията на настоящата документация, отнасящи се до критериите за подбор на допустимост; - Плик № 2 с надпис "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА". В него участникът поставя, документите свързани с изпълнението на поръчката, а именно- образец на „Техническото предложение”, съответстващо на изискванията от техническите спецификации. - Плик № 3 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА". Пликът трябва да съдържа попълнен образец на „Ценова оферта” с предлаганата от участника цени за изпълнение на поръчката. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Допускат се само оферти, които отговарят на минималните изисквания за допустимост, посочени от възложителя в обявлението. Всяка оферта задължително трябва да съдържа: 1. Оферта за участие –по образец;2. Списък на документите съдържащи се в офертата;3. Административни данни по образец;4. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от З Закона за търговския регистър. За чуждестранните юридически лица- еквивалентен документна съдебен или административен орган от държавата в която са установени, а когато участникът е физическо лице- копие от документ за самоличност.5. Копие от документ за регистрация по ЗДДС( при наличие на такива)- заверено копие от кандидата; 6. Копие от договор за обединение, когато не е посочено и лицето, което представлява участниците в обединението; 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец;8. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката.(ако има такива).При участие на подизпълнители следва да се посочи в декларацията дела на тяхното участия, както и да се представят документи по чл. 56 ал. 2 от ЗОП за всеки от тях. Попълва се само в приложимите случай. 9. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител;10. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55 от ЗОП - по образец;11. Техническо предложение - по образец;12. Ценово предложение - по образец.13. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, както и други документи, когато не са подписани от представляващия съгласно регистрацията. Оферти, подадени след определения в обявлението срок, не се приемат. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, избран за изпълнител на поръчката. При изпълнение на договора за обществена поръчка се прилага българското законодателство.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

при условията на чл.28, ал 7 от ЗОП

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата хотел "Шипка" - бул. „Тотлебен” № 34А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно изискванията на чл. 68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя електронен достъп до документацията за участие в процедурата на следния адрес: mgs.armf.bg. Настоящото обявление е изпратено до Агенция по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществените поръчки по реда на чл.6, ал.1, т.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Във връзка с горното и на основание чл.64, ал.3 от ЗОП срокът по чл.64, ал.1 от ЗОП е намален.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно изискванията на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Фолио Полиолефин 600-15/1250
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Фолио Полиолефин 500-15/1250 руло 20

Прогнозна стойност, без ДДС
3200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Фолио за ламинатор гланц 1050/150/38
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Фолио за ламинатор гланц 1050/150/38 руло 10

Прогнозна стойност, без ДДС
1680 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Фолио за ламинатор мат 1050/150/38
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Фолио за ламинатор мат 1050/150/38 руло 4

Прогнозна стойност, без ДДС
892 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Руло за топъл печат Baier G 4
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Руло за топъл печат Baier G 4 руло 6

Прогнозна стойност, без ДДС
1620 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Фоторецепторен модул 5830
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Фоторецепторен модул5830 бр. 3

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Барабан за WC 7245
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Барабан за WC 7245 бр. 10

Прогнозна стойност, без ДДС
2400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Тава за ръчно подаване на WC245
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Тава за ръчно подаване на WC245 бр. 1

Прогнозна стойност, без ДДС
585 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Подаващи ролки ДАДФ WC 245
1) Кратко описание

За обслужване на печатарска техника

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Подаващи ролки ДАДФ WC 245 бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
140 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Фоторецепторен модул за WC245
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Фоторецепторен модул за WC245 1 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
615 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Фюзерен модул WC 7245
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Фюзерен модул WC 7245 бр. 1

Прогнозна стойност, без ДДС
685 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Платно за WC 7245
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Платно за WC 7245 бр. 1

Прогнозна стойност, без ДДС
1150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Почистващ нож за WC 7245
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22500000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Почистващ нож за WC 7245 бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Трансферна ролка за WC 7245
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Трансферна ролка за WC 7245 бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
910 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Пудра за Рапида105
1) Кратко описание

За осигуряване на печатната дейност

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Пудра за Рапида105 бр. 5

Прогнозна стойност, без ДДС
210 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Контейнер за отпадъчно мастило WC 7245
1) Кратко описание

За осигуряване рабитата на печатарската техника

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Контейнер за отпадъчно мастило WC 7245 бр. 4

Прогнозна стойност, без ДДС
500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Контейнер за отпадъчно масло за EPSON
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Контейнер за отпадъчно масло за EPSON бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
270 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Контейнер за отпадъчно мастило(черно) DR - 512K
1) Кратко описание

За осигуряване на дейността по печат на литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Контейнер за отпадъчно мастило(черно) DR - 512K бр. 3

Прогнозна стойност, без ДДС
705 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Контейнер за отпадъчно мастило(жълто, червено и синьо)DR - 512Y/M/C
1) Кратко описание

За осигуряване на дейността по печат на литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Контейнер за отпадъчно мастило(жълто, червено и синьо)DR - 512Y/M/C бр. 3

Прогнозна стойност, без ДДС
1560 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Летви синусоидални за кн. нож "Senator"
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Летви синусоидални за кн. нож "Senator" бр. 50

Прогнозна стойност, без ДДС
500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Смазочен спрей KORASILON Trennmittel M
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Смазочен спрей KORASILON Trennmittel M бр.10

Прогнозна стойност, без ДДС
100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Ракели за РАПИДА 105
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Ракели за РАПИДА 105 бр. 5

Прогнозна стойност, без ДДС
1175 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Лепило С-50
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Лепило С-50 кг. 800

Прогнозна стойност, без ДДС
2250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Термолепило
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Термолепило кг. 150

Прогнозна стойност, без ДДС
1950 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Телени гребени 3:1 1/4 91000
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Телени гребени 3:1 1/4 91000 шпула 8

Прогнозна стойност, без ДДС
2400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Телени гребени 3:1 5/16 64000
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Телени гребени 3:1 5/16 64000 шпула 10

Прогнозна стойност, без ДДС
2900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Телени гребени 3:1 3/8 46000
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Телени гребени 3:1 3/8 46000 шпула 5

Прогнозна стойност, без ДДС
1100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Прозорчета за календари 30 см.
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Прозорчета за календари 30 см. бр. 15000

Прогнозна стойност, без ДДС
1200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Кукички за календари210мм.*1000 бр.
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Кукички за календари210мм.*1000 бр. кутия 4бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
480 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Кукички за календари 105 мм.* 2000 бр.
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Кукички за календари105 мм.*2000 бр. кутия 2

Прогнозна стойност, без ДДС
240 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Инструменти за фреза за релефни макети 31бр.
1) Кратко описание

За изработка на релефни макети

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42623000

Описание:

Фрезови машини

3) Количество или обем

Инструменти за фреза за релефни макети.:J3.1001-5 бр.; J3.3001-5 бр.; J3.1502-5 бр.; J3.3005-3 бр.; J64505-1 бр.; A3J33001-1 бр.; A2ZX3.2.512-1 бр.; AA2ZQX317-1бр.; AA2ZQX625-1 бр.; A2ZJ69010-1бр.; AYDJ62510-1 бр.; 2ZX3.208-1 бр.; 2ZX3.17-1 бр.; 2ZX632-1 бр.; A2ZQX3.208-1 бр.; AA2ZQX425-1 бр.; AA2ZQX625-1бр

Прогнозна стойност, без ДДС
527 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Двуцветни материали за гравиране за релефни макети 600/1200/1.35 мм. 15 бр.
1) Кратко описание

Осигуряване отпечатването на литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42991500

Описание:

Части за машини за отпечатване или подвързване

3) Количество или обем

Двуцветни материали за гравиране за релефни макети 600/1200/1.35мм.; SW013-2бр ;SW8550-2 бр.;SW811-2бр; SW015-5бр; SW255-2бр;SW333-2бр

Прогнозна стойност, без ДДС
495 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Книговезко платно на хартиена основа 210г./м.
1) Кратко описание

За подвързване на материали и литерартура

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Книговезко платно на хартиена основа 210г./м. руло 15

Прогнозна стойност, без ДДС
4950 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Книговезко платно на хартиена основа, хамелеон 210 гр/м
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Книговезко платно на хартиена основа, хамелеон 210 гр/м руло 10

Прогнозна стойност, без ДДС
4100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Ласе
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Ласе метър 3000

Прогнозна стойност, без ДДС
510 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Шнур
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Шнур метър 6000

Прогнозна стойност, без ДДС
1020 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Нишесте
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Нишесте кг. 100

Прогнозна стойност, без ДДС
170 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Книговезка тел 0.6
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Книговезка тел 0.6 макара 20

Прогнозна стойност, без ДДС
130 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Ацетон
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

Ацетон литра 20

Прогнозна стойност, без ДДС
160 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Позитивни пластини 820/1030/0.3
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22510000

Описание:

Офсетови плаки

3) Количество или обем

Позитивни пластини 820/1030/0.3 бр. 1850

Прогнозна стойност, без ДДС
12395 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Мастило CMYK /бързо съхнещи/
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило CMYK /бързо съхнещи/ кг. 280

Прогнозна стойност, без ДДС
3640 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Мастило сиво
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило сиво кг. 30

Прогнозна стойност, без ДДС
510 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Изопропилив алкохол за Rapida 105U
1) Кратко описание

За обслужване на печатарска техника

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

3) Количество или обем

Изопропилив алкохол за Rapida 105U -1000л.

Прогнозна стойност, без ДДС
3000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Кърпи за RAPIDA 105 U
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Кърпи за RAPIDA 105 U руло 3 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Мастила за EPSON 9800
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастила за EPSON 9800 к-т 3

Прогнозна стойност, без ДДС
4050 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Мастило чeрно за WC 7245
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило чeрно за WC 7245 бр. 6

Прогнозна стойност, без ДДС
1320 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Мастило жълто за WC 7245
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило жълто за WC 7245 бр. 4

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Мастило синьо за WC 7245
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило синьо за WC 7245 бр. 4

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Мастило червено за WC 7245
1) Кратко описание

За отпечатване на топографски материали и литература

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило червено за WC 7245 бр. 4

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Мастило черно TN - 512K
1) Кратко описание

За отпечатване на литература и топографски материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило черно TN - 512K бр. 7

Прогнозна стойност, без ДДС
525 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Мастило жълто ТН - 512Y
1) Кратко описание

За отпечатване на литература и топографски материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило жълто ТН - 512Y бр.4

Прогнозна стойност, без ДДС
760 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Мастило червено TN -512M
1) Кратко описание

За отпечатване на литература и топографски материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило червено TN -512M бр.4

Прогнозна стойност, без ДДС
760 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Мастило синьо TN - 512C
1) Кратко описание

За отпечатване на литература и топографски материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22610000

Описание:

Печатарско мастило

3) Количество или обем

Мастило синьо TN - 512C бр. 4

Прогнозна стойност, без ДДС
760 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Филми508/60 метра
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 09000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

3) Количество или обем

Филми508/60 метра кг. 12

Прогнозна стойност, без ДДС
3600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Проявител за експонатор
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Проявител за експонатор литри 60

Прогнозна стойност, без ДДС
360 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Фиксаж за експонатор
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Фиксаж за експонатор литра 100

Прогнозна стойност, без ДДС
500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Мастило лилаво-червено за EPSON SC-T 7000, 350 ml
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22600000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Мастило

3) Количество или обем

Мастило лилаво-червено за EPSON SC-T 7000, 350 ml бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Мастило синьо-зелено за EPSON SC- T 7000 350ml.
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22600000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Мастило

3) Количество или обем

Мастило синьо-зелено за EPSON SC- T 7000 350ml. бр.2

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Мастило жълто за EPSON SC-T 7000, 350 ml
1) Кратко описание

За осигуряване отпечатването на топограски материали, литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22600000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Мастило

3) Количество или обем

Мастило жълто за EPSON SC-T 7000, 350 ml бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Мастило черно (Matt blak) за EPSON SC-T 7000 350ml.
1) Кратко описание

За осигуряване отпечатването на топограски материали, литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22600000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Мастило

3) Количество или обем

Мастило черно (Matt blak) за EPSON SC-T 7000 350ml. бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Мастило черно (Photo blak) за EPSON SC-T 7000 350ml.
1) Кратко описание

За осигуряване печатането на топографски материали, литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22600000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Мастило

3) Количество или обем

Мастило черно (Photo blak) за EPSON SC-T 7000 350ml. бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Контейнер за отпадъчно масло за EPSON SC-T 7000
1) Кратко описание

За осигуряване работата по отпечатване на топографски материали, литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Контейнер за отпадъчно масло за EPSON SC-T 7000 бр. 2

Прогнозна стойност, без ДДС
190 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30