Версия за печат

03401-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http:armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на картографска хартия, вестникарска хартия, многослойни хартии и картони за нуждите на ВГС.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: вф 24430 гр. Троян, ул."Христо Цонковски" N1 код NUTS:BG315
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на картографска хартия, вестникарска хартия, многослойни хартии и картони за нуждите на ВГС.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22900000, 22991000, 37823700, 37823800

Описание:

Различни печатни материали
Вестникарска хартия
Картографска хартия
Многослойни хартия и картон

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

32 oбособени позиции, 73 000 кг., 17 бр. рула, 24 000 листа

Прогнозна стойност без ДДС
169909 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие съгласно чл.59, ал.5, 2 от ЗОП не се изисква. Гаранция за изпълнение на договора съгласно чл.59, ал.3 от ЗОП - при подписване на договор за доставка, в размер на 4% от стойността на поръчката без ДДС с валидност 30 дни след крайния срок за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:парична сума, внесена по следната банкова сметка на Военно-географска служба в банка УниКредит Булбанк IBAN BG52VNCR70003320731763 или банкова гаранция. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или банковата гаранция за изпълнение, изрично се посочва договорът, за който тя се отнася. Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна,неотменима, с възможност да се усвои изцяло или отчасти от Военно-географската служба, в зависимост от претендираното обезщетение. С нея банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВГС, в случай че, изпълнителят не изпълни което и да е от задълженията си по договора. Срокът на валидност на гаранцията - най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията се уреждат в договора. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на участника.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.По банков път чрез платежно нареждане в срок до 30 (тридесет) календарни дни след доставката срещу представянето на следните документи: 1.1.фактура. 1.2. Приемо-предавателен протокол, подписан от представители на военно формирование 24430 гр. Троян и изпълнителя; 2. Окончателното уточняване на начина на плащане е изключително право на Възложителя и се определя в зависимост от финансовите му възможности при сключването на договора. В случай на недостиг на финансовите средства необходими за изпълнение на поръчката възложителят си запазва правото да промени количествата от посочените позиции.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата трябва да бъде представена, в запечатан непрозрачен/непрозиращ плик с надпис "Оферта за доставка на вестникарска хартия, картографска хартия, многослойни хартия и картони за нуждите на Военно-географската служба, като се изброяват обособените позиции за които се участва.Офертата се представя от участника или негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата следва ДА СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ТРИ ОТДЕЛНИ ЗАПЕЧАТАНИ, НЕПРОЗРАЧНИ И НАДПИСАНИ ПЛИКА, както следва:1.1. Плик №1 с надпис „Документи за подбор”. В него участникът поставя попълнен образец на Оферта за участие и документите, изисквани от възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т. 1, б.”а”и "б", т.2, т.6-10 и т.13-14 от ЗОП, посочени в условията на настоящата документация, отнасящи се до критериите за подбор и допустимост. 1.2. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него участникът поставя, документите свързани с изпълнението на поръчката, а именно - образец на Техническо предложение.1.3. Плик №3 с надпис „Предлагана цена”. Пликът трябва да съдържа попълнен образец на Ценова оферта с предлаганите от участника цени за изпълнението на поръчката.Върху плика с офертата кандидата изписва предмета на поръчката, името на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.Всеки кандидат има право да представи само една оферта.Допускат се само офертите, които отговарят на минималните изисквания по допустимост посочени от възложителя в обявлението. ВСЯКА ОФЕРТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:1.Оферта за участие - по образец ;2.Списък на документите съдържащи се в офертата /;3.Административни данни – по образец/;4.копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; за чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност;5.Копие от документите за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава) – заверено копие от кандидата;6.Копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението7.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал.2,т.1 и ал.5 от ЗОП, - по образец ;8.Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката. При участие на подизпълнители следва да се посочи в декларацията дела на тяхното участие, както и да се представят документи по чл. 56 ал.2 от ЗОП за всеки от тях. Попълва се само в приложимите случаи.9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.10.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55 от ЗОП по образец 11. Техническо предложение по образец.12. Ценово предложение по образец.Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, както и други документи от нея/когато не са подписани от представляващия съгл. регистрацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

при условията на чл.28, ал.7 от ЗОП

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен"N 34А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно изискванията на чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя електронен достъп до документацията за участие в процедурата на следния адрес: mgs.armf.bg. Настоящото обявление е изпратено до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществените поръчки по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Във връзка с горното и на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът по чл. 64, ал. 1 е намален.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно изискванията на чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична вестникарска хартия 70/100/48 гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на служебно-техническа литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22991000

Описание:

Вестникарска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична вестникарска хартия 70/100/48 гр., 20 000 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична офсетова хартия 70/100/80 гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на военнотехническа литература, служебна литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22991000

Описание:

Вестникарска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична офсетова хартия 70/100/80 гр., 10 000 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
17500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична химизирана хартия 43/61/56 гр.*500л.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на военнотехническа литература , служебна литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22991000

Описание:

Вестникарска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична химизирана хартия 43/61/56 гр.*500л., пакет 300

Прогнозна стойност, без ДДС
7500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична химизирана хартия 43/61/53 гр.*500л.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на военнотехническа литература, служебна литература и акциденция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22991000

Описание:

Вестникарска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична химизирана хартия 43/61/53 гр.*500л. , пакет 150

Прогнозна стойност, без ДДС
4000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична химизирана хартия 43/61/57 гр.*500л.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на военнотехническа литература, служебна литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22991000

Описание:

Вестникарска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична химизирана хартия 43/61/57 гр. *500л., пакет 300

Прогнозна стойност, без ДДС
7000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Плотерна хартия 1067/45/140гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване и размножаване на документи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Плотерна хартия 1067/45/140гр. ,руло 10

Прогнозна стойност, без ДДС
750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Плотерна хартия 1067/30/180гр.
1) Кратко описание

Хартия за печатане и размножаване на документи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Плотерна хартия 1067/30/180гр., руло 5

Прогнозна стойност, без ДДС
417 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Плотерна хартия1067/30.5/260гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване и размножаване на документи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Плотерна хартия1067/30.5/260гр., руло 2

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична хартия холцфрай 70/100/70гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична хартия холцфрай 70/100/70гр., кг. 22 000

Прогнозна стойност, без ДДС
38500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична самозалепваща хартия 50/70/170 гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична самозалепваща хартия 50/70/170 гр., лист 1 000

Прогнозна стойност, без ДДС
417 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Хартия "GMUND Татяна" 70/100/300 гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на акциденция и документи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Хартия "GMUND Татяна"70/100/300 гр., лист 1 000

Прогнозна стойност, без ДДС
3333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Хартия "GMUND Татяна"70/100/100 гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на акциденция и документи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Хартия "GMUND Татяна"70/100/100 гр., лист 1 000

Прогнозна стойност, без ДДС
1667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична хромова хартия гланц 70/100/100 гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична хромова хартия гланц 70/100/100 гр., кг. 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична хромова хартия гланц 70/100/130гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична хромова хартия гланц 70/100/130гр., кг. 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Полиграфична хромова хартия гланц 70/100/150 гр.
1) Кратко описание

Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823700

Описание:

Картографска хартия

3) Количество или обем

Полиграфична хромова хартия гланц 70/100/150 гр., кг. 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон бристол 70/100/140гр.
1) Кратко описание

За изработване на военно-служебна литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон бристол 70/100/140гр., кг. 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
3000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон бристол 70/100/200гр.
1) Кратко описание

За изработване на военно-служебна литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон бристол 70/100/200гр., кг. 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
3000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон Комет, diamond 72/102/300 гр.
1) Кратко описание

За изработка на литература, подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон Комет, diamond 72/102/300 гр., лист 500

Прогнозна стойност, без ДДС
1042 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Картон рипс-тъмно син 70/100/270гр.
1) Кратко описание

За изработване на военногеографски материали, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Картон рипс-тъмно син 70/100/270гр., лист 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
2833 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Картон рипс - слонова кост 70/100/270 гр.
1) Кратко описание

За изработване на военногеографски материали, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Картон рипс - слонова кост 70/100/270 гр., лист 500

Прогнозна стойност, без ДДС
708 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон Мурило, Blunavi 70/100/260гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература, подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон Мурило, Blunavi 70/100/260гр., лист 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
3000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон Мурило, bordeaux 70/100/260 гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература,подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон Мурило, bordeaux 70/100/260 гр., лист 1 000

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон Мурило,avoro 70/100/260гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература,подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон Мурило,avoro 70/100/260гр., лист 3 000

Прогнозна стойност, без ДДС
4500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон Кендал, бордо, шагрен 70/100/270гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература, подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон Кендал, бордо, шагрен 70/100/270гр., лист 1 000

Прогнозна стойност, без ДДС
1375 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон RIVER,TRADITION, слонова кост 70/100/250гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература,подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон RIVER,TRADITION, слонова кост 70/100/250гр., лист 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
3000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон Фабриано колор+, chery 70/100/240 гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература, подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен артон Фабриано колор+, chery 70/100/240 гр., лист 1 000

Прогнозна стойност, без ДДС
1250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен картон Фабриано колор+, blu 70/100/240 гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература, други печатни материали и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен картон Фабриано колор+, blu 70/100/240 гр., лист 2 000

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/250 гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература, подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/250 гр., кг 3 000

Прогнозна стойност, без ДДС
5750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/200 гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература, подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/200 гр., кг. 3 000

Прогнозна стойност, без ДДС
5750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Полиграфичен хромов картон гланц/мат 70/100/300гр.
1) Кратко описание

За изработване на литература, подвързване и други печатни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Полиграфичен хромов картон гланц/ мат 70/100/300гр., кг. 5 000

Прогнозна стойност, без ДДС
10417 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Мукава 70/100/1,0мм
1) Кратко описание

За отпечатване на военногеографски материали, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Мукава 70/100/1,0мм, лист 1 000

Прогнозна стойност, без ДДС
1283 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Мукава 70/100/1,5мм
1) Кратко описание

За отпечатване на военногеографски материали, военнотехническа литература и акциденция.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800

Описание:

Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Мукава 70/100/1,5мм, лист 5 000

Прогнозна стойност, без ДДС
6417 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30