Версия за печат

00564-2015-0011

BG-Панагюрище: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Панагюрище, Община Панагюрище, Република България, Област Пазарджик, гр. Панагюрище, пл. „20 април” № 13, За: инж. Георги Павлов - зам.кмет- тел. за връзка 0357/60043, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: oba.panagyurishte@gmail.com, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org..

Адрес на профила на купувача: http://panagyurishte.nit.bg/obshhestveni-porchki/inzhenering-proektirane-i-stroitelstvo-v-selo-oborishhe/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Община Панагюрище
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

А). Предмет: Настоящата поръчка предвижда „Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“. Б). Основни дейности, включени в предмета на поръчката. Сградата на Основно училище, с. Оборище е построена през 1921 година. Тя представлява масивна едноетажна постройка с тухлени зидове, каменни основи и скатен покрив с дървена конструкция. Разгънатата застроена площ е 320 кв. метра. Сградата се състои от физкултурен салон, две учебни зали, кухня, санитарен възел и спомагателни помещения. Проектът да се изготви с цел „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“. В предложението следва да се предвиди подмяна на финиши на стени, подове и покриви, подмяна на покрив, подмяна на дограми, както и всичко необходимо до привеждане на сградата във вид, отговарящ на съвременните санитарно-хигиенни и топло-технически изисквания. Предложението следва също да отговаря на нормативната уредба и да благоприятства обитаването на средата, спрямо основната функция на сградата. Да се предвиди облагородяване на прилежащата територия с местни растителни видове, устойчиви във времето на експлоатация. Да се предвиди обновяване и реконструкция на пространството около сградата, както и изграждане на нови игрални площадки. Екстериорът да осъществява органична и обезопасена връзка с околната среда около имота. Проектно решение: Техническият проект трябва да съдържа следните части за всяка от трите сгради: • Архитектурно заснемане на обекта включващо заснемане на всички сгради към него; • Технически проект по част Архитектура - обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение; • Технически проект по част Конструкции – обяснителна записка, конструктивно състояние на сградата, конструктивен проект на площадка за поставяне на бутилкова инсталация за компресиран природен газ - за трите обекта, необходими чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение; • Технически проект по част Електро (мълниезащитна и заземителна инсталация, пожаро-известителна инсталация ) – обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение • Технически проект по част ОВ – обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение; • Проект по част Газификация – /КИИП и Електро към тази част/- необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение; • Проект по част План за безопасност и здраве; • Проект по част Пожарна безопасност; • Проект по част Енергийна Ефективност; • Проект по част Управление на строителните отпадъци; • Оценка за съответствие на инвестиционен проект по енергийна ефективност; • Количествени сметки по всяка част; • Обобщена количествено-стойностна сметка;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210, 45454000

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи по преустройство

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“.

Прогнозна стойност без ДДС
125000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 500, 00 лева без ДДС. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път по сметка на Общ. Панагюрище или да се представи под формата на банкова гаранция. Когато участникът избере да използва банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 120 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е посочено, че е за настоящата Общ. поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това се извършва с платежно нареждане, в което се посочва Обществената Поръчка, за която се представя гаранцията. Сумата се внася на името на Възложителя на следната сметка: IBAN: BG 75RZBB91553320057007; BIC: RZBBBGSF при „Райфайзенбанк България” ЕАД, или в касата на общината. а. Възложителят освобождава гаранциите за участие: Отстранените кандидати или участници-срок 5 раб. дни след изтичането на срока за обж. на решението на възл. за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; Класираните на първо и второ място участници-след скл. на дог. за общ. поръчка. За останалите кл. участници-в срок 5 раб. дни след изтичане на срока за обж. на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата - гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението за пр. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. б. Възложителят задържа гаранцията за участие: до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. в. Възложителят усвоява гаранцията за участие, ако участникът: Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора за общ. поръчка без ДДС.Гаранцията може да се внесе по банков път или да се представи като банкова гаранция със срок на валидност - целия срок на договора увеличен с 30 к. дни. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това се извършва с платежно нареждане, в което се посочва Общ. поръчка, за изпълнението на която се представя гаранцията. Сумата се внася на името на Възложителя по сметка: IBAN: BG 75RZBB91553320057007; BIC: RZBBBGSF при „Райфайзенбанк България” ЕАД, или в касата на общината. Гаранцията се освобождава в срок от 30 дни след завършването на договорените работи и приключване на строителството. Ако в упоменатият срок се проявят дефекти, установени с двустранно подписан протокол, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да задържи гаранцията до отстраняване на дефектите.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изп. на договора, ако възникне спор между страните, който е внесен за решаване от съд до влизането в сила на съдебното решение.В случаите на задържане на гаранцията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето, през което тя законно е прeстояла при него. Гаранцията за аванс е равна на аванса, който Изпълнителя е заявил.Гаранцията може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция със срок на валидност - до 30 дни след изтичане на срока за строителство.Сумата се внася по следната банкова сметка на общината: IBAN: BG 75RZBB91553320057007 BIC: RZBBBGSF при „Райфайзенбанк България” ЕАД, или в касата на общината. Гаранцията за аванс се освобождава съобразно размера на приспаднатият аванс при извършване на междинните или окон. плащания. Банковата сметка е една и съща за гар. за уч., гар. за изп. и гар. за аванс.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Строителството ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по следната схема: 1.Авансово плащане се извършва след подписването на Акт обр.№2 „Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво” и стартиране на строително-монтажните работи. 2. Междинните плащания се извършват въз основа: след изпълнение на част от инвестицията, в срок до 10 (десет) дни след представяне на подписан от Възложителя и Изпълнителя протокол (образец 19) за извършени СМР, Сметка за изплащане на СМР и оригинална фактура, на стойност равна на дължимата сума. 3.Окончателно плащане ще се извърши до 15 (петнадесет) работни след подписване и представяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, протоколи за скрити работи - обр.12, екзекутивна документация, протокол обр. 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни натурални видове СМР по оферираните цени, подписани от страните и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. Право на участие в обществената поръчка има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. II. Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Изискванията се отнасят и за подизпълнителите, и за членовете на обединение. При подаване на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата с декларация. Декларират се и се доказва отсъствието на обстоятелствата, които изрично са посочени в настоящата тръжна документация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. III. Изискуеми документи и информация: 1.Обр.1–З-е за участие с Пр. 1–Списък на документите, съд. се в офертата.; 2.Обр.2- Адм. сведения.; 3.Обр.3–Рег. документи на уч.; 4. Обр.4–Декларация чл. 47, ал. 9 ЗОП.; 5.Обр.5–Д-я чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП.; 6.Обр.6–Д-я за запознаване с всички обстоятелства и условия на общ. поръчка.; 7.Обр.7–Д-я за задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, за нея.; 8.Обр.8–Д-я за приемане на етичните клаузи на общ. поръчка.; 9.Обр.9–Д-я за съгласие от подизпълнител/и.; 10.Обр.10–Д-я за членове на обединението. ; 11.Обр.11– Дек. за уч. на подизпълнители.; 12.Обр.12–Д-я, че участникът е посетил стр. площадка.; 13.Обр.13–Гаранция за участие, с док. за гаранция.; 14.Обр.14– Пълномощно от участ. и/или участ. в обед. и/или обед. и/или подизпъл. за подаване на оферта и/или подписване на док.; 15.Обр.15–Създаване на обед., със споразумение за създаване на обед.; 16.Обр.16–Пълномощно от членовете на обединението, с пълномощни.; 17.Обр.17- Дек. за тех. оборудване и мех.; 18.Обр. 18-Ключови експерти.; 19. Обр.19 – Проф. автобиография.; 20. Обр. 20-Дек. за средния год. бр.на раб. и служ.; 21. Обр.21-Внедрени сертификати за качество.; 22. Обр.22 – Декларация за приемане условията на проекта на договор.;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се предвиждат такива.
Минимални изисквания: Не се предвиждат такива.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Кл. Експ.: 1.1 Вписването на обр., проф. квалиф.и проф.опит в проф. автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата.; 1.2 Вписването на обр., проф. квалиф. и проф. опит в проф. автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата. Кл. Експ.: 1.3 Вписването на обр., проф. квалиф.и проф. опит в проф. автобиография, която ще бъде неразделна част от офертата на кандидата. ; 2. Списък-декларация за ср.год. бр. на раб. и служ. и за броя на рък. служители на кандидата или уч. за последните 3 г., освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизп. или ресурсите на 3 лице. 3. Списък - декларация за тех.оборудване, с което разполага кандидатът или уч.за изпълнение на общ. поръчка за строителство. 4. Копия от серт. или екв.сертификати, издадени от органи, установени в др.държави членки, както и др. док.за екв.мерки за осигуряване на кач. или за опазване на окол.среда.
Минимални изисквания: 1. Уч. да разполага със следните експерти: 1. Кл. Екс. № 1 - 1 бр. Предвижда се експерта да осъщ. функ.на ръководител проектиране. Из.: Квалиф. и умения: Висше обр. с обр.-квалиф. степен „Стр.инженер” или екв. Проф. опит: Най-малко 5 г. проф. опит по спец., след придобиването на обр.; - Кл.екс. № 2 - 1 бр. Този експерт следва да изп. Функ. специалист архитект. Из.: Квалиф.и умения: Висше обр.с обр.-квалиф. степен „Архитектура” или екв. Проф. опит: Най-малко 5 г. проф. опит по спец., след придобиване на обр.; - Кл.екс. № 3 - 1 бр. Този експерт следва да изп. Функ. на началник на строителният обект. Из.: Квалиф.и умения: Висше обр.с обр.-квалиф. степен „Строителен инженер” или екв. Проф. опит: Най-малко 5 г. проф. опит по спец., след придобиване на обр.; 2. Уч. трябва да има назначен на тр. или гр.договор, или да използва ресурс на други физ.и юр. лица, при условията на чл. 51А от ЗОП, най-малко следния персонал, необходим за реализацията на общ. поръчка: 10 лица на длъжности от групи "Стр. раб." Или екв., съгл. /НКПД/. За уч., които не са бълг. Физ. или юр.лица или техни обед., лицата следва да бъдат назначени на екв. длъж.10 лица на длъжност „Общ работник” или екв. За уч., които не са бълг. Физ. или юр. лица или техни обед., лицата следва да бъдат назначени на екв. длъжности. 3. Участникът трябва да разполага със следната механизация и техническо оборудване:- Бордови камион или самосвал – 1 бр.; - Бормашина – 2 бр.;- Ъглошлайф – 2 бр. Допустимо е канд. да предложи екв. машини, които извършват екв. стр.операции. 4. Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството: - ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най-ниска цена; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на строителството на кандидата.; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок на кандидата.; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие на електронен адрес www.panagyurishte.org- профил на купувача, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – www.panagyurishte.org Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка по пощата или с куриер. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената за нейното отпечатване и размножаване е 10 /десет/ лева без ДДС. Цената на документацията се заплаща предварително в касата на Община Панагюрище или по банков по следната банкова сметка: Банка: „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД IBAN: BG 83RZBB91558420057000 BIC: RZBBBGSF Код за плащане: 444000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.08.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.08.2015 г.  Час: 10:30
Място

"Заседателна зала" на административна сграда на Община Панагюрище, гр. Панагюрище, Пазарджик; пл."20 април" № 13

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 дневен срок от узнаването решението на Възложителя, съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ