Версия за печат

00038-2015-0050

BG-Габрово: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Миряна Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/187-.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ и Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр.Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Територията, предвидена за благоустрояване и паркоустрояване е разделена на пет основни подобекти. По този начин се създава възможност за етапност при изпълнението им. На първи етап ще бъдат изпълнени подобекти 4 и 5. • Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ Подобект 4: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартал 91. Предвижда се частична промяна в организацията на местата за паркиране с цел освобождаване на ослънчена територия за създаване на вътрешноквартална зона за отдих и игри и запазване на съществуваща дървесна растителност. Ще се обособят 62 паркоместа, в т.ч. 6 за инвалиди с настилки от бетонни павета и елементи на тревна фуга. Предвидена е зона за отдих с пергола, пейки и маси за пикник, с уреди за фитнес и тенис маса; настилките са от бетонни павета и плочи на тревна фуга. Ще се изгради детска площадка „Къщичка“, обзаведена с комбинирани съоръжения за игра, люлки, клатушки и пр. за деца до 12 годишна възраст (по техническа спецификация, съобразени с изискванията на нормативната уредба); настилката е ударопоглъщаща, саморазливна, пейките – дървени с чугунена конструкция по спецификация. Предвидени са табели, ограждения, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи (по спецификация). Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания. • Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“ Подобект 5: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартал 92. Предвижда се освобождаване на ослънчени площи и площи пред жилищни помещения в приземни етажи от паркиране и създаване там на рекреационна територия. Ще се обособят 83 паркоместа, в т.ч. 8 за инвалиди. Настилките са бетонни павета и асфалт. Предвидените кътове за отдих са обзаведени с пергола, пейки и маси за пикник, беседка и пейки – дървени, с чугунена конструкция. Настилките на кътовете за отдих и пешеходните територии са бетонни павета и плочи. В северната част на квартала, в озеленена площ ще се изгради спортна площадка с уреди за фитнес, стрийтбол, кик бокс с акрилна спортна настилка и частично ограждане. Предвидени са табели, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи. Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233000, 45316000, 45112700, 45233161, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е до 732 436 лв. (седемстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и шест лева) без вкл. ДДС или 878 923,20 лв. (осемстотин седемдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и три лева и 20 ст.) с вкл. ДДС. Прогнозната стойност по обособена позиция №1 - не повече от 299 056 лева (двеста деветдесет и девет хиляди и петдесет и шест лева) без ДДС или 358 867,20 лв. (триста петдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 20 ст.) с вкл. ДДС, Описание на СМР: - Изкопи земни маси и извозване; - Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор; - Асфалтови работи: Полагане на асфалтобетон за основен и износващ пласт, включително битумни разливи; - Настилки от бетонни павета и паркинг елементи за паркинги: Полагане на бетонни павета 20/10/8см и бетонни паркинг елементи на тревна фуга 50/50/10см; - Пешеходни настилки: Полагане на бетонни павета 20/20/6см, бетонни павета 20/20/8см на тревна фуга, саморазливна ударопоглъщаща настилка; - Бордюри и бетонни ивици: Полагане на бетонна ивица 50/25/10см и на бордюри 50/16/8см, 50/25/15см и 50/35/18см; - Градско и парково оборудване: Дървена пергола, маса и две пейки с облегалки, маса и две пейки без облегалки, пейки с облегалка и кошчета за отпадъци; - Детска площадка: Доставка и монтаж на пързалка, детско съоръжение, детска люлка, детски клатушки, метална ограда и вратички за детската площадка; - Фитнес уреди: Доставка и монтаж на фитнес уреди (лостове, шведска стена) и тенис маса; - Озеленяване: Засаждане на иглолистни и широколистни дървета, широколистни храсти, увивни растения, затревяване и доставка на бетонни кашпи и засаждане на растителност в тях; - Част Електрическа: Изпълнение на ново улично и парково осветление; - Част ВиК: Изграждане на поливна система и дъждовна канализация; Прогнозната стойност по обособена позиция №2 - не повече от 433 380 лева (четиристотин тридесет и три хиляди триста и осемдесет лева) без ДДС или 520 056 лв. (петстотин и двадесет хиляди петдесет и шест лева) с вкл. ДДС. Описание на СМР: - Изкопи земни маси и извозване; - Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор; - Асфалтови работи: Полагане на асфалтобетон за основен, изравнителен и износващ пласт, асфалтобетон за основа на акрилна спортна настилка, включително битумни разливи; - Настилки от бетонни павета за паркинги: Полагане на бетонни павета 20/10/8см; - Пешеходни настилки: Полагане на бетонни павета 20/20/6см, акрилна спортна настилка; - Бордюри и бетонни ивици: Полагане на бетонна ивица 50/25/10см и на бордюри 50/16/8см, 50/25/15см и 50/35/18см; - Градско и парково оборудване: Дървена градинска беседка, дървена пергола, маса и две пейки с облегалки, маса и две пейки без облегалки, пейки с облегалка, кошчета за отпадъци, ограничители за дърво, ограничители за автомобилен достъп, метални решетки; - Спортна площадка: Доставка и монтаж на лостове, шведска стена, успоредки, баскетболен кош, кик бокс, метална ограда; - Озеленяване: Засаждане на иглолистни и широколистни дървета, широколистни храсти, увивни растения, затревяване; - Част Електрическа: Изпълнение на ново улично осветление; - Част ВиК: Изграждане на поливна система и дъждовна канализация;

Прогнозна стойност без ДДС
732436 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

65


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие За обособена позиция №1 - 2 000 лв. (две хиляди лева) За обособена позиция №2 - 4 000 лв. (четири хиляди лева) Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранция за участие – парична сума или банкова гаранция. Банковите разходи по откриване на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: ДСК ЕАД – Финансов център Габрово Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG 52 STSA 9300 3305 016 910 Ако Участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията Образец № 18 на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от кмета на община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде минимум 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертите, посочен в обявлението за обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, и след прилагане на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП не отстранят пропуска, ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Задържането, усвояване и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка: ДСК ЕАД – Финансов център Габрово Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG 52 STSA 9300 3305 016 910 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност, който покрива срока за изпълнение на предмета на договора, удължен с три месеца. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията Образец № 19 на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената, както следва: 1. Авансово плащане - 10 % от общата цена на договора с включен ДДС. Авансът се изплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора срещу представяне на фактура - оригинал. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от междинното и окончателно плащания. 2. Едно междинно плащане – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на от срока за изпълнение на договора, при наличие на: подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ двустранен протокол (Акт Обр.19) и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуване съгласно ценовата оферта на изпълнителя. 3. Окончателно плащане – Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни при наличие на: подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ двустранен протокол Акт Обр.19, подписан от всички страни Акт Обр. 15 и оригинална фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 „Документи за подбор” – подава се за всяка обособена позиция поотделно 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител. 2. Обща оферта – Образец №1; Пояснение: Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора за обединение. 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 4. Представяне на участника: 4.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /Образец №1.1/; 4.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”- „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /Образец № 2/- Декларацията се попълва от представляващите участника. В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е представена на чужд език, се представя и в официален превод на български език. В случай че участник ще използва ресурсите на подизпълнител, декларация се попълва и от него в съответствие с чл. 47, ал. 8 от ЗОП. Пояснение: В случай че участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 4.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответните категории на обектите, включени в нея - първа и/или втора група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и IV–та кагетория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката. Пояснение: В случай че участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 5. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, съдържаща посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители (Образец № 3). 7. Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в оригинал или заверено копие. Продължение в Раздел VІ, VІ.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено от участника през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата - Образец № 9 и а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) представяне на удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) представяне на копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с предметен обхват според предмета на обществената поръчка, за която участникът представя оферта, и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обществената поръчка. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на оконата среда. 3. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, с посочени за тях образование, професионална квалификация и професионален опит - Образец № 10. 4. Декларация (Образец № 11), съдържаща списък на строителни машини и техническо оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на обществената поръчка Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано до датата, на подаване на офертата, поне едно строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Под „строителството, сходно с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на пътища, улици и съоръжения/ зелени площи/места за отдих/пешеходни зони/алеи към тях. Изискването важи независимо от броя на обособените позиции, за които се подава оферта. 2. Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати: • по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обществената поръчка; • по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обществената поръчка. Под „с предметен обхват според предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на пътища, улици и съоръжения/ зелени площи/места за отдих/пешеходни зони/алеи към тях. Изискването важи независимо от броя на обособените позиции, за които се подава оферта. 3. Участникът следва да предложи технически лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, както следва: 1. Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/Технически ръководител: - минимум средно специално образование с образователна степен „Строителен техник“ или еквивалентна с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство", или строителен инженер с висше образование по специалност ПГС/ССС или еквивалентна и квалификационна степен – минимум бакалавър. - Трудов стаж по специалността – минимум 5 години; 2. Специалист Ландшафтна архитектура/озеленяване – - висше образование - Ландшафтен архитект или инженер-озеленител или еквивалент - Трудов стаж по специалността – минимум 3 години; 3. Отговорник по контрола на качеството: - притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството; 4. Координатор по безопасност и здраве: - отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 5. Геодезист: - Висше образование по Специалност „Геодезия“ или еквивалент, квалификационна степен минимум бакалавър; - Професионален опит – 3 г. Забележка: За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на двете позиции от един експерт. Изискването важи независимо от броя на обособените позиции, за които се подава оферта. 4.Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, минимум както следва: Комбиниран багер с чук -2 бр. Челен товарач -1 бр. Фреза за асфалт- 1 бр. Фугорезачка -2 бр. Водоноска -1 бр. Самосвал -3 бр. Валяк 3,5 т -2 бр. Бандажен вибрационен валяк над 8 т -1 бр. Пневматичен валяк -1 бр. Машина за трамбоване -1 бр. Автогудронатор -1 бр. Асфалтополагаща машина - 1 бр. Бетоновоз-1 бр. Изискването важи независимо от броя на об.поз., за които се подава оферт В случай, че участникът участва като Обединение, което не е ЮЛ, съответствието с мин. изисквания за техн. възможности и квалиф. на участниците се доказва от един или повече от участниците в обед-ето. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за техн. възможн. и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целта трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. (ТП) – техническа оценка;; тежест: 60
Показател: 1.1. Т1 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи ; тежест: 15
Показател: 1.2. Т2 - Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици ; тежест: 15
Показател: 1.3. Т3 - Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; тежест: 15
Показател: 1.4. Т4 - Гаранционен срок за доставени и монтирани детски съоръжения - максимален брой точки 10; тежест: 15
Показател: 2. (ПЦ) – предлагана цена; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.09.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя - www.gabrovo.bg. Профил на купувача. Посочената цена от 10 лв с вкл ДДС се заплаща само в случаите посочени по-долу - Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на Община Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. “Възраждане” №3, всеки работен ден между 8:15 ч. и 17:00 ч. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е посочена в обявлението и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Общината или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: BG58STSA93008460754400, код за плащане 447000, BIC STSABGSF в банка ДСК ЕАД Габрово, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.09.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала - ет.3, Община Габрово

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Габрово, пл.Възраждане №3, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Община Габрово ще проведе процедура за избор на изпълнители по двете обособени позиции. В случай, че след нейното провеждане бъде осигурен финансов ресурс от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 (УО на ОПРР), чрез сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще се сключат договори с изпълнителите за реализиране на строителството на обектите. Видно от гореописаното, обектите, предмет на настоящата обществена поръчка – „Извършване на строително- монтажни работи на обект „Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ и Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“ – ще се реализират при условие, че бъде осигурен финансов ресурс по Оперативна програма „Регионално развитие“.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел ІІІ, ІІІ.2.1. В случай че обединението не е създадено специално за участие в настоящата общ.поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор. Анексът следва да бъде представен в оригинал или в заверено копие. 8. Декл. от членовете на обединението/консорциума Обр. № 4 - ако е приложима. 9. Декл., че участникът е запознат с вс. условия, необходими за изпълнение на поръчката – Обр. № 5 10. Декл., че участникът ще спазва в. условия, необходими за изпълнение на поръчката – Обр. № 6 11. Декл. за приемане на условията в проекта на договор Об. № 7 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – (Образец № 8). Справка може да бъде направена в НАП, НОИ, Агенция по заетостта. - Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg - Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 8119 443" 13. Доказателства за техн. възможности и квалификация на участника 14. Декл. за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец № 12. Декл. се попълва от представляващите участника. В случай че участникът е ЮЛ, декл. се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай че участникът е обединение, декларация се представя от представляващите на членовете включени в обединението.В случай че участник ще използва ресурсите на подизпълнител, декларация се попълва и от подизпълнителите. 15. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва (Образец № 13), ако е приложимо. 16. Декл. за извършено посещение и оглед на обекта – Обр. № 14 17. Декл. за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 20. В случай, че участникът е ЮЛ, декл. се подава задължително от вс. лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че участникът е обед-е, декл. се представя за вс. ФЛ или ЮЛ, вкл. в об-ето, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията. Когато деклараторът е чужд. гражданин, декл., която е на чужд ез.се представя и в превод. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - подава се за вс.об. поз. поотделно Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 15) и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /свободен Плик № 3 „Предлагана цена”- подава се за вс. об. поз. поотделно - попълнен обр. на „Ценова оферта“ Обр.16 - остойностена количествена сметка (Образец № 17.1 и 17.2), вкл. на електронен носител във формат Еxel Възложителят ще се възползва от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и ще съкрати срока от 52 дни със 7 дни, тъй като обявлението ще бъде изпратено по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие и в настоящото обявление е посочен интернет адресът, на който документацията може да бъде намерена. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който са налице обстоятелства по чл.47,ал.2 т. 1-т.5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 и 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване подобект 4“
1) Кратко описание

Предвижда се частична промяна в организацията на местата за паркиране с цел освобождаване на ослънчена територия за създаване на вътрешноквартална зона за отдих и игри и запазване на съществуваща дървесна растителност. Ще се обособят 62 паркоместа, в т.ч. 6 за инвалиди с настилки от бетонни павета и елементи на тревна фуга. Предвидена е зона за отдих с пергола, пейки и маси за пикник, с уреди за фитнес и тенис маса; настилките са от бетонни павета и плочи на тревна фуга. Ще се изгради детска площадка „Къщичка“, обзаведена с комбинирани съоръжения за игра, люлки, клатушки и пр. за деца до 12 годишна възраст (по техническа спецификация, съобразени с изискванията на нормативната уредба); настилката е ударопоглъщаща, саморазливна, пейките – дървени с чугунена конструкция по спецификация. Предвидени са табели, ограждения, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи (по спецификация). Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233000, 45316000, 45112700, 45233161, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособена позиция №1 - не повече от 299 056 лева (двеста деветдесет и девет хиляди и петдесет и шест лева) без ДДС или 358 867,20 лв. (триста петдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 20 ст.) с вкл. ДДС Описание на СМР: - Изкопи земни маси и извозване; - Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор; - Асфалтови работи: Полагане на асфалтобетон за основен и износващ пласт, включително битумни разливи; - Настилки от бетонни павета и паркинг елементи за паркинги: Полагане на бетонни павета 20/10/8см и бетонни паркинг елементи на тревна фуга 50/50/10см; - Пешеходни настилки: Полагане на бетонни павета 20/20/6см, бетонни павета 20/20/8см на тревна фуга, саморазливна ударопоглъщаща настилка; - Бордюри и бетонни ивици: Полагане на бетонна ивица 50/25/10см и на бордюри 50/16/8см, 50/25/15см и 50/35/18см; - Градско и парково оборудване: Дървена пергола, маса и две пейки с облегалки, маса и две пейки без облегалки, пейки с облегалка и кошчета за отпадъци; - Детска площадка: Доставка и монтаж на пързалка, детско съоръжение, детска люлка, детски клатушки, метална ограда и вратички за детската площадка; - Фитнес уреди: Доставка и монтаж на фитнес уреди (лостове, шведска стена) и тенис маса; - Озеленяване: Засаждане на иглолистни и широколистни дървета, широколистни храсти, увивни растения, затревяване и доставка на бетонни кашпи и засаждане на растителност в тях; - Част Електрическа: Изпълнение на ново улично и парково осветление; - Част ВиК: Изграждане на поливна система и дъждовна канализация;

Прогнозна стойност, без ДДС
299056 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване подобект 5“
1) Кратко описание

Предвижда се освобождаване на ослънчени площи и площи пред жилищни помещения в приземни етажи от паркиране и създаване там на рекреационна територия. Ще се обособят 83 паркоместа, в т.ч. 8 за инвалиди. Настилките са бетонни павета и асфалт. Предвидените кътове за отдих са обзаведени с пергола, пейки и маси за пикник, беседка и пейки – дървени, с чугунена конструкция. Настилките на кътовете за отдих и пешеходните територии са бетонни павета и плочи. В северната част на квартала, в озеленена площ ще се изгради спортна площадка с уреди за фитнес, стрийтбол, кик бокс с акрилна спортна настилка и частично ограждане. Предвидени са табели, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи. Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233000, 45316000, 45112700, 45233161, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

3) Количество или обем

Прогнозната стойност по обособена позиция №2 - не повече от 433 380 лева (четиристотин тридесет и три хиляди триста и осемдесет лева) без ДДС или 520 056 лв. (петстотин и двадесет хиляди петдесет и шест лева) с вкл. ДДС. Описание на СМР: - Изкопи земни маси и извозване; - Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор; - Асфалтови работи: Полагане на асфалтобетон за основен, изравнителен и износващ пласт, асфалтобетон за основа на акрилна спортна настилка, включително битумни разливи; - Настилки от бетонни павета за паркинги: Полагане на бетонни павета 20/10/8см; - Пешеходни настилки: Полагане на бетонни павета 20/20/6см, акрилна спортна настилка; - Бордюри и бетонни ивици: Полагане на бетонна ивица 50/25/10см и на бордюри 50/16/8см, 50/25/15см и 50/35/18см; - Градско и парково оборудване: Дървена градинска беседка, дървена пергола, маса и две пейки с облегалки, маса и две пейки без облегалки, пейки с облегалка, кошчета за отпадъци, ограничители за дърво, ограничители за автомобилен достъп, метални решетки; - Спортна площадка: Доставка и монтаж на лостове, шведска стена, успоредки, баскетболен кош, кик бокс, метална ограда; - Озеленяване: Засаждане на иглолистни и широколистни дървета, широколистни храсти, увивни растения, затревяване; - Част Електрическа: Изпълнение на ново улично осветление; - Част ВиК: Изграждане на поливна система и дъждовна канализация;

Прогнозна стойност, без ДДС
433380 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65