Версия за печат

01517-2015-0002

BG-София: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов“, БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 107, За: доц. д-р Вилма Петкова Стоянова, РБългария 1113, София, Тел.: 02 9797055, E-mail: vilmapetkova@gmail.com, Факс: 02 9797056

Място/места за контакт: ИМК-БАН

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// www.imc.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Научна и научно-изследователска дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Анализ на резултатите от измерване на химични и радиоактивни стресове и определяне на риск за здравето на хората в регионите, обхванати от проект CheRRIE

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 25
Място на изпълнение: ИМК-БАН
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е в изпълнение на дейностите по проект: Химичен и радиологичен риск в затворена среда (CheRRIE) (оригинално заглавие: Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014. Основни цели на проект CheRRIE: провеждане на съвместни действия в областта на околната среда и подобряване на здравеопазването в трансграничния регион. Това ще бъде постигнато чрез: - Измерване на радиационния фон и определяне на опасности от радиационни и химични замърсявания в сградния фонд, както от традиционни от строителни материали (бетон, тухли, дървени подови настилки, мебели и др.), така и от съвременни (гипсовите плочи, гранитогрес, винилови настилки, др.), които се използват в типични гръцки и български конструкции; - Оценката на опасността за здравето на населението от излагане на йонизиращо лъчение и токсични химикали от структурите със строителни материали, които участват в повишаване нивата на естествена радиоактивност; - Създаване на база данни за сградния фонд в региона, който ще бъде полезен инструмент за строители, търговци, производители на строителни материали, експерти с цел: (а) да се подпомогне избора на строителни материали и (б) за определяне на възможностите за подобряване качеството на строителните материали с оглед те да не представляват опасност за здравето чрез синтез на нови композитни материали и интелигентен избор на първични материални ресурси. Очаквани резултати Проект CHERRIE ще въведе ефективен механизъм за защита на общественото здраве от химични и радиологични опасности в закрити и застроени сгради в транс-граничните региони, участващи в програма за европейско териториално сътрудничество между Гърция и България. В рамките на процедурата ще бъде извършена услуга с предмет: Анализ на резултатите от измерване на химични и радиоактивни стресове и определяне на риск за здравето на хората в регионите, обхванати от проект CheRRIE, която в работен пакет 5 (WP5) бюджетни линии 5.1 – 5.5, включва изпълнението на следните дейности: - Анализ на резултатите от радиологични и химични изследвания на строителни материали (WP5, Дейност 5.1.1.). - Изчисляване на средните натоварвания чрез грид-технология за изследваните от Възложителя химически и радиоактивни замърсители в сградите-обекти по проекта (WP5, Дейност 5.2.3.). - Валидиране на външните дози от модел, предоставен от Възложителя (WP5, Дейност 5.3.2.). - Оценка на работата на грид-технологията, базирана на INTERA-платформата за определяне на опасността от вредни за здравето на човека химични и радиологични емисии в регионите на проекта в България (WP5, Дейност 5.4.1.). - Извършване на изчисления и оценка на кумулативния риск върху здравето на хората (WP5, Дейност 5.5.2.)

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90711100, 90721600, 90731000, 90743000

Описание:

Оценка на рисковете и опасностите за цели, различни от тези на строителството
Услуги, свързани с предпазването от радиация
Услуги, свързани със замърсяването на въздуха
Услуги, свързани със замърсяването с токсични вещества

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката за услуга, включваща изпълнение на 5 дейности от един общ работен пакет 5, които са част от проект CheRRIE. Технически характеристики на обществената поръчка за услуга са подробно описани в Глава II. Техническо задание от Документацията за участие в процедурата. Общият максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, е в размер на 79 861.83 лв. (седемдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 83 ст.), без ДДС или 95 834.20 лв. (деветдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и четири лева и 20 ст.) с включен ДДС, разпределени както следва по отделните бюджетни линии (БЛ): Прогнозна стойност за изпълнение на дейностите по БЛ 5.1.1 – 16 298.33 лв. без ДДС или 19 558.00 лв. с ДДС; Прогнозна стойност за изпълнение на дейностите по БЛ 5.2.3 - 16 298.33 лв. без ДДС или 19 558.00 лв. с ДДС; Прогнозна стойност за изпълнение на дейностите по БЛ 5.3.2 - 16 298.33 лв. без ДДС или 19 558.00 лв. с ДДС; Прогнозна стойност за изпълнение на дейностите по БЛ 5.4.1 - 16 298.33 лв. без ДДС или 19 558.00 лв. с ДДС; Прогнозна стойност за изпълнение на дейностите по БЛ 5.5.2 - 14 668.50 лв. без ДДС или 17 602.20 лв. с ДДС; При офериране на единичните цени, същите следва да не надвишават обявените прогнозни стойности в настоящата допълнителна информация. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата, участник, предложил цена за изпълнение предмета на поръчката, която е по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност за всяка отделна дейност. Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата

Прогнозна стойност без ДДС
79862 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

45


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изисква гаранция от участниците

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се възлага в изпълнение на проект „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ (CheRRIE) (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014.“ Условията и начините на плащане са както следва: - авансово плащане на 10% до 15 (петнадесет) календарни дни след подписване на договора и след представяне на оригинал на фактура; - 90% от цената на услугата се извършва с банков превод по сметката на Изпълнителя, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след представяне на приемо-предавателен протокол за предоставената услуга и предоставяне на оригинал на фактура за дължимата сума.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде нотариално заверен. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: -Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; -Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; -Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; -Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; -Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“: В плик 1 се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя. 1.1.2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по Образец 1- Съдържание) (в оригинал). В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 1.1.3. Представяне на участник – попълва се Образец №2; Пояснение: Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора, който се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата процедура или с изрично приложено пълномощно, ако не е посочено в договора – в съответствие с т. 1.1.6. Представяне на участника, което включва: а). Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. в) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. „Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод. г) Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. д) Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП. 1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 1.1.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”- „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 3) - Декларацията се попълва от представляващите Участника. В случай, че Участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че Участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. В случай, че Деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е представена на чужд език, се представя и в официален превод на български език. В случай, че Участник
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с посочване на стойностите, датите и възложители, съгласно Образец №7 и придружен с удостоверения, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Декларация, съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката – Образец №8. 3. Декларация по чл.51 а ЗОП за ангажираност на експерт – Образец № 9, оригинал
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има поне 2 (две) извършени услуги за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Когато участникът е обединение, условието важи за обединението като цяло. Под „сходни с предмета на поръчката“ се разбира: анализ на резултати от радиоактивни и химични стресове и оценка на риск върху здравето на хората. 2. Участникът трябва да има на разположение екип, чиито умения и опит да гарантират професионалното и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка. Екипът на Участника трябва да включва следните експерти, наети по трудово или правоотношение както следва: А.1. Ръководител на екипа: 1) образование - завършено висше образование с минимална образователна степен „магистър“ по химия и химични технологии; 2) специфичен професионален опит от минимум (3) три години в областта на управлението на околната среда и управлението на химическите вещества А.2. Експерт „Управление качеството на атмосферния въздух” - 1) образование - завършено висше образование с минимална образователна степен "магистър" химия и химични технологии; 2) специфичен професионален опит от минимум (3) три години в областта на разработването на програми за управление на качеството на атмосферния въздух в населени места и в областта на атмосферната химия А.3. Експерт „Здравен риск” - 1) образование - завършено висше образование - медицина; 2/ специфичен професионален опит от минимум (3) три години в областта на оценка на здравен риск и здравно-хигиенните аспекти на околната и на работната среда. А.4. Експерт „Математично моделиране на разпространението на замърсители в атмосферния въздух” 1) образование - завършено висше образование с минимална образователна степен "магистър" технически, естествени науки; 2) специфичен професионален опит минимум 3 години в разработването на програми за управление на качеството на атмосферния въздух в населени места, владеене на компютърни модели за симулиране на разпространението на замърсители във въздуха.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Показател ПК1i - Оценка на техническото предложение; тежест: 20
Показател: Показател ПК2i - Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка; тежест: 20
Показател: Показател ПК3i - Оценка на ценовото предложение; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.08.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.08.2015 г.  Час: 17:00
Място

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 107, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Услугата е свързана с изпълнението на дейностите по проект проект CheRRIE „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment), финансиран от Оперативна програма за Европейско и териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ