Версия за печат

00765-2015-0005

BG-Брацигово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РДР-29 от 16.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 а, За: Васил Михайлов Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево в участъка от км 1+450 до км 1+600 (асфалтова настилка ) и направа на довеждащ водопровод от полиетиленови тръби Ф 160 PN10 с дължина 562 м. в участъка на Главен клон I от шахта калник в т.55 до т.41 и в участъка на клон 6 от т.41 до т. 102 за реализиране на одобрен проект "Реконструкция на селищна водопроводна мрежа в с. Равногор и “Реконструкция на път гр.Брацигово - с.Капитан Димитриево". Подробно количеството и обема на допълнителните СМР за изпълнение на поръчката са посочени в количествени сметки поотделно за всеки обект както следва : Количествена сметка за извършване на реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с.Равногор Номер Наименование Мярка Количество 1. Полагане на PE-HD Ф160 PN10 на челна заварка м 562 2. Направа на челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби Ф160мм м 552 3. Доставка и монтаж фасонни части -12 % бр 46 Количествена сметка за извършване на реконструкция на път гр.Брацигово –с.Капитан Димитиево (асфалтова настилка ) Номер Наименование Мярка Количество 1. Доставка ,полагане и уплътняване на пласт плътен асфалтобетон м2 1386

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Първо :При изпълнението на проект "Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с.Равногор" по договор № Д-176/18.12.2014 г. с предмет “Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопороводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – “Замарница”, “Попски извор”,”Бойков извор”, “”Розовски вриз” и “ Чобаново” до РШ Розово,община Брацигово,обл.Пазарджик ” , между Община Брацигово и "Тракия-РМ" ЕООД гр. Пловдив изпълнител на проекта, се констатира,че по улиците по които преминава трасето на подлежащия на реконструкция разпределителен водопровод, в участъка на Главен клон I от шахта калник в т.55до т.41 и в участъка на клон 6 от т.41 до т.102 с обща дължина L=562 метра (съгласно одобрена ситуация към проекта ) преминава довеждащ водопровод изпълнен с етернитова тръба Ф150.Довеждащият водопровод стига до резервоара на с.Равногор и го захранва с питейна вода.Същият е изпълнен преди много години с етернитови тръби, които към момента са силно амортизирани и ерозирал.Това налага да се положат нови полиетиленови тръби на довеждащия водопровод с L = 562 метра, което ще даде възможност за изпълнение на захранващия водопровод ,одобрен съгласно договор № Д-176/18.12.2014 г. Това ще осигури качествено изпълнение на одобрените и финансирани СМР по проекта и ще предотврати ежедневни аварии в засегнатия участък . Второ: Средствата за финансиране на проекта са осигурени по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от "Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.", подкрепена от ЕЗФРСР" по ДБФП №13/321/01221 от 12.12.2012г. и Анекс I от 31.03.2015 година. Поради обжалване на проведените процедури по ЗОП за избор на изпълнител пред КЗК и ВАС два пъти, за което Управляващия орган е своевременно информиран, началото на СМР за обекта започнаха с Протокол образец 2а от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 22.01.2015 г. и след зимно прекъсване се възстановиха с Акт обр. 11 от 20.04.2015 г. Извършен бе оглед от участниците в строителния инвестиционен процес / Възложител; Строител , Проектант и Независим строителен надзор / и бяха констатирани съществени деформации в актуалното към момента състояние на пътя и увеличения на количествата в КСС . През описания по-горе период - седем години от проектирането и три години от сключване на ДБФП №13/321/01221 от 12.12.2012г. се е променило значително съществено състоянието на пътя,предмет на рехабилитацията.Тежките зимни климатични условия в Община Брацигово значително са оказали своето ерозивно действие върху деформацията на пътя. Констатациите на специалистите, ангажирани с изпълнението на рехабилитацията на път гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево участък от км. 1+600 до км. 4+ 350“ е да се извърши допълнително полагане и уплътняване на пласт плътен асфалтов бетон с дебилина 4 мм. За изпълнението на проект “Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево,реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – “Замарница”, “Попски извор”,”Бойков извор”, “”Розовски вриз” и “ Чобаново” до РШ Розово,община Брацигово,обл.Пазарджик ” община Брацигово проведе обществена поръчка чрез открита процедура .Поръчката е спечелена от "Тракия-РМ" ЕООД гр. Пловдив с което дружество е сключен договор № Д-176/18.12.2014 г. Цитираните по горе непредвидени допълнителни строително-монтажни работи не могат технически и икономически да се отделят от предмета на основния договор, а са съществено необходими за изпълнението на поръчката. Освен това общата стойност на поръчката с която се възлагат допълнителното строителство ,не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка. Възложителят, община Брацигово има основание да проведе процедура на договаряне без обявление на във връзка с чл.90 ал.1 т.8 буква “а” и “б” от ЗОП, като покани същият изпълнител на основната поръч

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Тракия- РМ" ЕООД гр. Пловдив ул.Братя Бъкстон № 136

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 547141 от 24.06.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00765-2013-0002
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:45000 BGN с ДДС 20%

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:/www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Цялата документация в електронен вариант е публикувана на профила на купувача на адрес: www.bratsigovo.bg/op.php


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Васил Михайлов Гюлеметов
Длъжност: Кмет на община Брацигово