Версия за печат

00081-2015-0046

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

Община Варна, бул.Генерал Колев № 92, ет. 5, За: Константина Желязкова, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 820830; 052 820839, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Място/места за контакт: Общинско предприятие Инвестиционна политика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=314.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на цветя и растителност за нуждите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“, ОП „Спорт - Варна“ и ОП „Зоопарк-СЦ Варна“ при община Варна”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на Община Варна.
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на цветя и растителност, подробно описани по видово разнообразие в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

03121000

Описание:

Продукти от градинарство

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ориентировъчното количество и обемът на цветята и растителността са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Посочените в Техническата спецификация количества са ориентировъчни и при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка Възложителят ще заявява необходимите количества цветя и растителност в зависимост от проекта, който ще се изпълнява за съответната година.

Стойност, без да се включва ДДС
320000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

(1) Гаранциите за участие и изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя или 2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. (2) Участниците/изпълнителят избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. (3) Гаранцията за участие, определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и представени като парична сума или банкова гаранция е в размер на 3200.00 (три хиляди и двеста) лева. (4) Внасянето на гаранцията за участие под формата на депозит на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”АД – гр. Варна. (5) При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, същата следва да съдържа всички права на Възложителя по чл.61, ал. 2 от ЗОП и изрично разписани в чл.23, ал. 2 от настоящите условия. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. (6) На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора. (7) Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”АД – гр. Варна. (8) Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на изпълнение на договора. (9) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. *Забележка: Банковите гаранции за участие и изпълнение следва да са адресирани до Община Варна,Общинско предприятие „Инвестиционна политика”– гр. Варна, бул. „Ген. Колев” №92, ет.5.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

(1) Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Общинско предприятие „Управление на Проекти и Озеленяване“, бюджета на Общинско предприятие „Спорт-Варна“ и бюджета на Общинско Предприятие „Зоопарк-СЦ Варна“ за съответната календарна година. (2) Отчитане/приемане на дейностите предмет на поръчката ще се извършва въз основа на на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издаден сертификат за качество и произход на всяка партида от Изпълнителя. (3) Заплащането по отделните заявки ще се извършва от Възложителя на Изпълнителя въз основа на двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за доставените цветя и растителност, сертификат за качество и произход на всяка партида и представен оригинал на фактура от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

На основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Комплектът офертни документи следва да съдържа: А. Плик №1 „Документи за подбор“, съдържащ: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващия обединението. Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 3. Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие от платежен документ или оригинал на банкова гаранция за участие. 4. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 5. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпънител – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 7. Декларация във връзка с чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 8. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици /образец/ 9. Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан образец. Б. ПЛИК №2: с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. В този плик се поставя Техническото предложение за изпълнение на поръчката - попълнено по образец и подписано от участника в оригинал. Върху плика следва да се посочи наименованието на участника. Участниците имат право да представят в Плик №2 декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Върху всеки плик следва да се отбележи и наименованието на участника. В. ПЛИК №3: с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”. В този плик се поставя Предлаганата цена - попълнена по образец и подписана от участника в оригинал. Върху плика следва да се посочи наименованието на участника. Предлаганата цена и всички приложения към нея трябва да бъдат предоставени и на електронен носител – диск - два файла: doc.формат и xls.формат. В случай на несъответствия между електронен и хартиен носител, ще се приема това на хартиения носител.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол на основание чл.22, ал.1 от Закона за защита на растенията и чл.33, ал.1, т.1,3,4,5 от Наредба №1 от 17.07.1998г. за фитосанитарен контрол, издадено от ОДБХ – копие, заверено от участника. 3. Декларация за уверение, че участниците разполагат с отопляема оранжерия за производство на растения – попълнен и подписан образец. 4. Списък-декларация на лицата, които ще отговарят за извършването на доставката – свободен текст. 5. Декларация за уверение, че участниците ще съхраняват цветята или растителността (при необходимост) до момента на предаване – попълнен и подписан образец. 6. Декларация за уверение, че при желание от страна на Възложителя, преди доставката участниците ще представят мостри, които трябва да се одобрят от същия – попълнен и подписан образец.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да имат минимум една изпълнена доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. *За сходни с предмета на поръчката се приемат дейности, свързани с доставки на цветя за зацветяване и/или доставка на растителност за озеленяване. 2. Участниците следва да имат актуално удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол на основание чл.22, ал.1 от Закона за защита на растенията и чл.33, ал.1, т.1,3,4,5 от Наредба №1 от 17.07.1998г. за фитосанитарен контрол, издадено от ОДБХ. 3. Участниците следва да разполагат с отопляема оранжерия за производство на растения. 4. Участниците следва да имат нает персонал от минимум три лица за изпълнение на поръчката. 5. Участниците следва да декларират, че ще съхраняват цветята или растителността (при необходимост) до момента на предаване. 6. Участниците следва да декларират, че при желание от страна на Възложителя, преди доставката ще представят мостри, които трябва да се одобрят от същия.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за доставка на цветя и растителност, след получаване на заявка (в часове); тежест: 10
Показател: Твърдо договорени единични цени за цветя и растителност, изчислени като обща стойност, съгласно Техническата спецификация; тежест: 90
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

Обявлението и документацията за участие в откритата процедура са одобрени с Решение № 2970/13.07.2015г. на Кмета на Община Варна.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.08.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 29 BGN
Условия и начин на плащане

(1)Документацията за участие е публикувана и достъпна в деня на публикуване на обявлението в Регистъра на АОП, на адресите, посочени в Раздел I от обявлението. (2) Комплектът офертни документи може да бъде получен и на място в отдел „Обществени Поръчки”, Общинско предприятие „Инвестиционна политика”– гр. Варна, бул. „Ген. Колев” № 92, ет.5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. от всяко лице, поискало това или да бъде изпратен по пощата за негова сметка само след заплащане цената за настоящата документация. (3) Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по IBAN:BG72CECB97903124129200 и BIC:CECBBGSF, на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – гр. Варна. Лицата отправят писмено своето искане за закупуване на документацията с посочени данни за издаване на фактура, телефон, адрес за кореспонденция и данни за контакт и приложен платежен документ за преведена сума за документацията за участие. (4) Закупуването на документация за участие не е задължително условие за участие в настоящата процедура.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.08.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – при община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Ген. Колев” № 92, ет.5

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1) За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, последните ще могат да получат информация в профила на купувача на посочените в чл.8, ал.1 интернет адреси. (2) В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в чл.8, ал.1 интернет адреси, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. (3) Срок за искане на разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичане срока за получаване на офертите. (4) Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен адрес за кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. (5) Всички решения по чл.27а от ЗОП, както и променената документация, в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от участниците разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочените в раздел I интернет адреси. (6) Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. (7) Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на ЗЕДЕП или чрез комбинация от тези средства. (8) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на Общинско предприятие „Инвестиционна политика”– при Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул.„Ген. Колев”№92,ет.5. При подаване на офертите, участниците следва да предвидят необходимото технологично време за обработване и регистриране на офертите, което е в рамките на 10 минути. (9) Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл.47, ал.2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) от ЗОП. (10) Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискването: По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици. (11) В случаите, в които при критерий „най-ниска цена“ е предложена еднаква най-ниска цена в две или повече оферти и при критерий „икономически най-изгодна оферта“ не може да се приложи чл. 71, ал. 4 от ЗОП, класирането на допуснатите оферти се извършва чрез жребий, проведен по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП. (12) На заседанието на комисията за провеждане на жребий могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и имат право да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва жребия. (13) Възложителят уведомява лицата, които имат право да присъстват за датата, часа, мястото на отваряне и реда за провеждане на жребия, със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в раздел I от обявлението, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ