Версия за печат

00373-2015-0008

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски Университет, Студентски град, За: Страхил Илиев, инж. Лиляна Касаджикова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270;042 699214, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски Университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150708tZnX190281.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Тракийски университет, гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Техниката е разделена в обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на компютърни конфигурации, монитори и преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на видеопроектори и периферна компютърна техника.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213000, 30213100, 30232000, 38652120

Описание:

Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Периферни устройства
Видеопроектори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и количеството оборудване от Обособена позиция № 1 и 2 са описани в Приложение Б „Информация относно обособените позиции“ Прогнозна стойност без ДДС ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Обща стойност: 125 000,00 лв. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Обща стойност: 22 000,00 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
147000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

По настоящата процедура се предвиждат два вида гаранции, в това число гаранция за участие в процедурата, както и гаранция за изпълнение на договора. По отношение на Гранцията за участие: 1. Размерът на гаранцията за участие за всяка обособена позиция е както следва: a. За Обособена позиция № 1 – 1250,00 (хиляда двеста и петдесет) лева b. За Обособена позиция № 2 – 220,00 (двеста и двадесет) лева 2. Гаранцията за участие се представя заедно с офертата, както за нея се представя документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура; 3. Гарнацията може да се представи в една от следните форми: a. Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа, или вноска по банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка Уни Кредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора; b. Банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, която е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за валидност на офертите 4. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие се извършва съгласно чл. 61 и чл. 62 от Закона за обществени поръчки. По отношение на Гранцията за изпълнение: 5. Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на сключения договор с избрания участник. 6. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договор за изпълнение; 7. Гарнацията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: a. Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа, или вноска по банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка Уни Кредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора; b. Банкова гаранция в полза на Възложителя, която е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора; 8. Гаранцията за изпълнение се възстановява при условията на чл. 63 от Закона за обществени поръчки. Общи изисквания към банковите гаранции: Когато участникът представя банкова гаранция тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Банковата гаранция следва да е за конкретната поръчка, чийто предмет и име на възложителя да са изписани съгласно документацията и обявлението на възложителя, и да е за съответната обособена позиция за която участва/класиран участника. При представяне гаранцията (банкова или с платежно) следва да отговаря на изискванията на ЗОП. Общи изисквания към гаранциите в парична форма: Гаранцията, която е внесена под формата на парична сума по банков път или на касата на Възложителя в платежния документ удостоверяващ внасянето й следва да бъде посочен предмета на поръчката, възложителя и обособената позиция за която участва/класиран участника.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане: Възложителят не предвижда авансово плащане; 2. Окончателно плащане: 100% от общата стойност на договора, дължимо в 5 дневен срок, след доставка, въвеждане в експлоатация, извършване на всички тестове, съставяне на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура - оргинал.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В Приложение Б от настоящето Обявление са описани видовете оборудване/компютри, периферни устройства и мултимедии/. Цялостното описание на всяка обособена позиция е подробно описана в Приложение №13 към Документацията на Възложителя. В Приложение Б са посочени прогнозните стойности на обособените позиции.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и настоящата Документация за участие. Участниците могат да подават оферта за участие в процедурата за една или няколко обособени позиции, в която да оферират целия обем от дейности, предмет на обособената позиция от настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, за който са налице обстоятелствата по: чл. 47, ал. 1 от ЗОП; чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а, т. 4, т. 5 от ЗОП; чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение с нотариална заверка на подписите. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че : - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; - представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; - всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, - както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. С офертата си участникът може без ограничение да предлага ползване на подизпълнители. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. Оферта може да се подава за изпълнението на една, повече или всички обособени позиции, като всеки участник задължително следва да предложи пълния обем – вид и брой оборудване за съответната обособена позиция. Предложение, което не съдържа пълния обем оборудване за съответната обособена позиция, ще бъде отстранено от участие в процедурата. Всеки участник следва да предложи фабрично ново оборудване, без рециклирани части и/или компоненти в него, ведно с документи доказващи съответствие с европейските директиви и норми, приложими към съответното оборудване, където се изисква и е приложимо. Участникът, определен за изпълнител трябва да извърши монтажа на обордването в определените за целта помещения, отговарящи на законовите изисквания за съответния вид оборудване. Участникът, определен за изпълнител, трябва да предостави на Възложителя ръководства за експлоатация на оборудването, на български език, включващи минимум основните операции на оборудването. Участникът, определен за изпълнител, следва да осигури гаранционна поддръжка на доставеното и монтирано оборудване за гаранционния срок съгласно техническото си предложение. Когато участник подава оферта за повече от една Обособена позиция Пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите. За представянето на Плик № 1 се прилагат изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка по Образец № 10. Доставките да бъдат придружени с удостоверения за добро изпълнение, съдържащи стойността на изпълнения договор и качество на изпълнението; 2. копие на сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен; 3. Заверено копие на сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителя; 4.Декларация – свободен текст, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, нерециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението; 5. офис и/или сервизна база на територията на гр. Ст. Загора с посочване на стационарен телефон и лице за контакт; транспортни средства; списък на лицата на трудов договор в офиса/сервиза в гр. Ст. Загора, които ще обслужват поръчката – минимум двама. Участникът представя заверено копие на документ за собственост на офис и сервизна база на територията на гр. Ст. Загора, или двустранно подписано споразумение за сервиз и сервизна дейност, заверени копия на талоните на транспортните средства, заверени копия на трудовите договори и копие/я от регистрациония/те талон/и на МПС-та . Образец № 11;
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има изпълнени минимум три доставки /с посочване на стойностите, датите и получателите/ със сходен предмет в последните три години, изпълнени към дата на подаване на офертата; 2. Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. 3. Участниците да представят сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителите на предлаганата техника; 4.Декларация – свободен текст, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, нерециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението. 5. Възможности за осигуряване на качество при доставката и гаранционното обслужване на оферираната техника
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: K1 - Предлагана цена ; тежест: 60
Показател: К2 - гаранционен срок; тежест: 25
Показател: К3 - време за отстраняване на повреда след регистриране на заявката (CTR); тежест: 5
Показател: К4 – срок за доставка; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

1. Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28. ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. 2. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Тракийски университет гр. Стара Загора в меню „Профил на купувача“- http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index, с хиперлинк: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150708tZnX190281 3. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това. като същата му се предава на място в Касата на Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат, ет. 2, ст. 221. всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:00 ч.. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 6,00 лв. (шест лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Ректората, или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора б.сметка BG 22 UNCR 76303100117613, BIC UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.08.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.08.2015 г.  Час: 10:30
Място

Тракийски университет - Стара Загора; Заседателна зала ет.2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 120 от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на компютърни конфигурации, монитори и преносими компютри
1) Кратко описание

Доставка на компютърни конфигурации, монитори и преносими компютри

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213000, 30213100

Описание:

Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

3) Количество или обем

Количеството и обема са подробно описани в приложение № 13 Техническо задание от Документацията на Възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
125000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Видеопроектори и периферна компютърна техника
1) Кратко описание

Доставка на видеопроектори и периферна компютърна техника

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30232000, 38652120

Описание:

Периферни устройства
Видеопроектори

3) Количество или обем

Количеството и обема са подробно описани в приложение №13 Техническо задание от Документацията на Възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
22000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2