Версия за печат

00243-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново EАД, ул. Шейново № 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: ул. Шейново № 19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

Електронен достъп до информация: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Складът на "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД.
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
435646.14 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 045 - 074868 от 28.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 35 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Б.Браун Медикал, бул. Андрей Ляпчев 66, България 1799, София, Тел.: 02 8076752

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 33512.97 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 37 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Търговска лига национален аптечен център АД ЕИК, бул. Г. М. Димиторв 1, България 1172, София, Тел.: 02 9603780

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 756.85 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 33 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Новимед ООД, ж.к. Манастирски ливади 114, България 1404, София, Тел.: 02 4219069

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5354.9 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 34 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ей енд Ди Фарма България ЕАД, ул. Рожен 24, България 1271, София, Тел.: 02 8103990

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12395 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 39 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медекс ООД, ул. Самоковско шосе 2Л, България 1138, София, Тел.: 02 4833362

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 71507.74 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 38 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Антисел България ООД, ул. Индустриална 11 ет. 8, България 1202, София, Тел.: 02 9531224

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16165 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 41 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев 5, Сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 160029.5 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 36 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Про фармация ЕООД, ул. Инж. Иван Иванов 70Б, България 1303, София, Тел.: 02 9718005

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10077.66 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 40 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Маримпекс 7 ЕООД, бул. Цар Борис 3 №54, България 1612, София, Тел.: 02 9530263

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 158.41 BGN без ДДС
Брой години: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 42 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

25.05.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Фьоникс Фарма ЕООД, ул. Околовръстен път 199А, България 1700, София, Тел.: 02 9658109

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 125688.11 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

.