Версия за печат

02709-2015-0038

BG-гр.Своге: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение Държавно горско стопанство Своге, ул.Звънче 2, За: Боряна Лозанова, РБългария 2260, гр.Своге, Тел.: 0726 98701, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0726 8701

Място/места за контакт: гр.Своге, ул.Звънче 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150630DEYm5132035.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство и дърводобив

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Своге, както следва:1."Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите на служебни МПС-та, собственост на СЗДП ТП ДГС Своге ,2."Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие", 3."Застраховка Живот и Злополука на служителите на ТП ДГС Своге"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: гр.Своге, ул.Звънче 2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Възлагане на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Своге, в три обособени позиции, както следва: 1.Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите на 13 бр. автомобили, собственост на СЗДП ТП ДГС Своге, 2. Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие, 3.Застраховка "Живот и злополука" на служителите на ТП ДГС Своге

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66000000, 66500000, 66510000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги
Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове
Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

13 броя МПС, в това число 8 броя мотоциклета и 5 броя автомобили. Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие на 20 броя служители на ТП ДГС Своге, Застраховка "Живот и злополука" на 28 броя служители на ТП ДГС Своге, изпълнаващи функции по охрана на горите

Прогнозна стойност без ДДС
2340 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

няма

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват при издаване на съответните застрахователни полици.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидатите подали оферта трябва да притежават лиценз за извършване на посочената застрахователна дейност, да бъдат регистрирани като застрахователи или да притежават удостоверение за застраховател или застрахователен брокер от Комисията за финансов надзор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Всеки участник трябва да се въздържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата следва да включва пълния обем на поръчката. Представя се в запечатан непрозрачен плик, в срок до 16.00ч.на 30.07.2015г.на адрес:гр.Своге, ул.Звънче №2. В плик №1 с надпис "Документи за подбор", се поставят документите съгласно чл.56,ал.1,т.1,т.2,т.4-6,8,12-14 от ЗОП. В плик №2 с надпис "предложение за изпълнение на поръчката" се поставят документите по чл.56,ал.1,т.7 от ЗОП. В плик №3 с надпис "Предлагана цена" се поставят се поставя ценовото предложение. В случай, че участника подава оферта за повече от една обособена позиция, пликаве №2 и №3 се представят за всяка отделна позиция. Изискуеми документи в плик №1-Представяне на участника /образец/, 2.декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП/приложение №5/, 3.Декларация по чл.56, ал.1,т.6 от ЗОП, за свързаност с друг участник по чл.55,ал.7 от ЗОП, по чл.8,ал.8 от ЗОП /приложение №6/, 4.Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП /приложение №7/, декларация за съгласие за участие като подизпълнител /приложение №7а/, декларация за приемане условията на проекто договора/, декларация за извършени сходни услуги, списък на МПС-та, предмет на застраховка с посочена застрахователна премия /относно обособена позиция №1/, проект на договори. В плик №2 се поставя техническото предложение за една обособена позиция. Представят се толкова плика с №2, за колкото позиции се кандидатства. В плик №3 се поставя ценовото предложение.Представят се толкова плика с №3, за колкото позиции се кандидатства.
Минимални изисквания: Съгласно публикуваната на профила на купувача документация
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията за участие, публикувана на профила на купувача.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие, публикувана на профила на купувача.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл.28,ал.6 от ЗОП документацията за участие се публикува на профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Документацията е достъпна и безплатна на сайта на СЗДП-www.szdp.bg-Профил на купувача услуги - http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150630DEYm5132035

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Своге, ул.Звънче №2-сградата на ТП ДГС Своге

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите подали оферти за участие в процедурата както и техни редовно упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите на служебните МПС-та, собственост на СЗДП ТП ДГС Своге
1) Кратко описание

Застраховка на 13 броя МПС, собственост на СЗДП ТП ДГС Своге, от които 8 броя мотоциклета и 5 броя леки автомобили.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства

3) Количество или обем

8 броя мотоциклети и 5 броя леки автомобили

Прогнозна стойност, без ДДС
1300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Срока на застраховката за съответните МПС-та е посочен конкретно в документацията. Срока за застраховка на леките автомобили е 12 месеца, а на мотоциклетите 6 месеца, за период от 03.04.2016г.-03.10.2016


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие
1) Кратко описание

предоставяне на услуги по застраховане-сключване на застраховка "гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие, която включва 20 лица, поименно посочени в допълнителен списък.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66511000

Описание:

Животозастраховане

3) Количество или обем

Застраховка на 20 броя служители на ТП ДГС Своге

Прогнозна стойност, без ДДС
400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

При сключване на договора поименно се посочват лицата служители на ТП ДГС Своге.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Застраховка "Живот и злополука" на служители на ТП ДГС Своге
1) Кратко описание

Застраховка "Живот и злополука" на служители на ТП ДГС Своге, изпълняващи функции по опазване на горите, съгласно чл.193 от ЗГ.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66511000

Описание:

Животозастраховане

3) Количество или обем

Застраховка на 28 броя служители на ТП ДГС Своге, изпълняващи функции по опазване на горите.

Прогнозна стойност, без ДДС
640 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Възложителят при сключване на договора ще представи поименен списък на лицата, предмет на застраховка.