Версия за печат

00362-2015-0002

BG-Брезово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брезово, ул.Г. Димитров 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА гр.БРЕЗОВО, ОБХВАЩАЩО ЧАСТИ ОТ ИМОТИ №000120, 000345 и 000338 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.БРЕЗОВО С ЕКАТТЕ 06361, ОБЩИНА БРЕЗОВО”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Брезово, община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител за извършване на дейностите на обект„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА гр.БРЕЗОВО, ОБХВАЩАЩО ЧАСТИ ОТ ИМОТИ №000120, 000345 и 000338 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.БРЕЗОВО С ЕКАТТЕ 06361, ОБЩИНА БРЕЗОВО”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112350, 45112360

Описание:

Работи по рекултивация на замърсени земи
Работи по възстановяване състоянието на терени

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Площта на нарушените терени е 13,854 дка., което представлява 50% от общата проектна площ на площадката. Проектът за закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на гр.Брезово е изготвен съгласно изискванията на Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Предвиждат се следните дейности по техническата рекултивация: - преоткосяване склона на насипаните отпадъци; - общо подравняване на сметището; - поставяне на габиони; - полагане на изилиращ глинест слой; - полагане на подхумусна земна маса; - полагане на перфорирана геоклетъчна система /геоклетка/; - полагане на хумусен слой; - изграждане на отводнителна канавка; - изграждане на газови кладенци; - изграждане на мониторингов кладенец. След изпълнение на техническата рекултивация, се предвижда биологична рекултивация на депото- затревяване с подходящи тревни смески и храстови видове. Затревяването е предвидено на цялата площ 20,460 дка.

Прогнозна стойност без ДДС
322000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.10.2018 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки кандидат трябва да представи в офертата си, гаранция за участие в размер на 3 200 лв. под формата на: - парична сума в касата на общината или по банков път. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на ОБЩИНА БРЕЗОВО: IBAN: BG27STSA93003301155693 BIC код STSABGSF Банка „ДСК”ЕАД , клон Раковски При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. - банкова гаранция. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Кандидатът, определен за изпълнител трябва да представи на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/% от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Строителството на обекта ще бъде финансирано от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Плащането на извършените СМР ще се извърши съгласно условията заложени в проекта на договор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да представи удостоверение /или еквивалент/ от ЦПРС,че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи II категория- четвърта група /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство ш опазването на околната среда/ , съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя /Обн. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г./. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването за регистрация се доказва от участника, който ще изпълни съответната дейност. Офертата трябва да съдържа: Документи в Плик №1: Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата ( Прил.1); Административни сведения за участника (Прил. №2) с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация; Нотариално заверено пълномощно /ако е приложимо/; Копие на договор за обединение /ако е приложимо/; Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Прил. №3); Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - (Прил. №4); Декларация за участие на подизпълнител (Прил. №5); Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедурата (Прил. №6) /ако е приложимо/; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Прил. №7); Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП (Прил. №8); Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (Прил. №9); Доказателства по чл.49, ал.1 от ЗОП ; Доказателства за технически възможности и квалификация; Документи в Плик №2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Прил.№12); Линеен график за изпълнение на поръчката – изготвен от участника;Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /ако е приложимо/; Документи в Плик №3:Ценово предложение (Прил.№13); Количествено-стойностна сметка (Приложение №13.1) От участие в процедурата се отстранява участник: 1. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, а при чуждестранно физическо или юридическо лице в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ; 2. Участникът е дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или е свързано лице с такова дружество; Тези изисквания се прилагат и за подизпълнителите, ако участникът ще ползва такива при изпълнение на поръчката. 3. Който е свързано лице или свързано предприятие с друг участник в процедурата;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: -
Минимални изисквания: -
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът трябва да представи списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, както и да: - посочи публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - да представи копия на удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на дейностите, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - да представи копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените дейности; 2. Участникът трябва да представи списък с данни за собствени или наети технически лица, които ще използва за извършване на предвидените дейности и копия на удостоверения за придобита квалификация. 3. Участникът трябва да представи заверени копия на: - Сертификат по ISO 14001- система за управление на околната среда или еквивалентен такъв. - Сертификат по ISO 9001 – система за управление на качеството или еквивалентен такъв. - Сертификат по BSI-OHSAS 18001 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труд или еквивалентен такъв. 4. Документ за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за минимум ІІ /втора/категория строежи- четвърта група /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, или еквивалентен такъв. 5. Списък на наличната механизация- собствена или наета, отговаряща на минималните изисквания.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейностите, които са еднакви или сходнис предмета на поръчката; 2. Участникът в процедурата следва да има на разположение екип от технически правоспособни лица /собствени или наети/, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на техническата и биологичната рекултивация, както следва: Ръководител на проекта, притежаващ опит в областта на закриването и рекултивирането на депа за неопасни отпадъци, геодезист, озеленител, координатор по безопасност и здраве в строителството, всеки един от които да отговаря на изискванията за професионална квалификация и опит по специалността си – не по малък от 5 /пет/ години. Участникът следва да има назначени на трудов договор квалифицирани технически лица, включително и такива, отговарящи за контрола на качеството. 3. Участникът трябва да притежава: - Сертификат по ISO 14001- система за управление на околната среда или еквивалентен такъв. - Сертификат по ISO 9001 – система за управление на качеството или еквивалентен такъв. - Сертификат по BSI-OHSAS 18001 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труд или еквивалентен такъв. 4. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за минимум ІІ /втора/категория строежи- - четвърта група /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, или еквивалентен такъв. 5. Кандидатът следва да предложи в офертата си минимум техническо оборудване /собствено или наето/ за изпълнение на договора, както следва: - булдозер- 1 бр. -валяк - 1 бр. - багер- 1 бр. - самосвали - 2 бр.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването и. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу посочената цена без ДДС. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков път, участниците следва да изпратят на ел.адрес- oba@brezovo.bg точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.07.2015 г.  Час: 13:00
Място

"Заседателната зала" в сградата на общинска администрация - гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът се финансира от ОП "Околна среда 2007-2013 г." чрез ПУДООС като бенефициент по програмата.

VI.3) Допълнителна информация

С оглед прогнозната стойност на поръчката възложителят прилага опростените правила съгласно чл.14, ал.3 от ЗОП, поради което ползва и предвидените в чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП намалени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл.120, ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ