Версия за печат

00120-2015-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Място/места за контакт: Роман Райчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rehabilitation.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rehabilitation.bg/bg-us-zop.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК" ЕАД"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК" ЕАД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39830000, 39224000

Описание:

Почистващи продукти
Метли и четки и различни видове други изделия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническите спецификации, като посочените количества са на базата на предходни периоди и е за информация на участниците и възложителят си запазва правото да закупува хигиенни материали съобразно необходимостта му на стойност до 180 000,00лв.без ДДС по единичните цени в ценовото предложение на изпълнителя

Прогнозна стойност без ДДС
180000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение: 1. Банкова гаранция в полза на възложителя, или 2. Депозит на парична сума по сметка на възложителя. При избор на парична сума за форма на гаранцията за участие, съответно за изпълнение плащането следва да бъде извършено по следната банкова сметка на възложителя: Банка „УниКредит Булбанк“, IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35, BIC: UNCRBGSF. Гаранцията за участие е в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 1 % от стойността на договора без включен ДДС. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да е учредена по образец на обслужващата банка на участника. Банковата гаранция задължително трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да бъде усвоена изцяло или на части. Същата трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за участие, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока на валидност на офертата. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока на действие на договора за обществена поръчка + 30 календарни дни. Банковите разходи по учредяването/внасянето на гаранцията е за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в тази документация. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. Отстранените участници в срок до пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. Класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. В съответствие с чл. 59, ал. 6 от ЗОП възложителят не изисква гаранция за участие и гаранция за изпълнение от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка и издаване на оригинална данъчна фактура от страна на изпълнителя. Ценовите предложения следва да включват стойността на материалите франко склад на участника и не включват разходите за доставка. При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали до централен офис или филиал или друго посочено от възложителя място, последният ще заплаща на изпълнителя транспортните разходи при цена до 0.34 (тридесет и четири стотинки) лева без включен ДДС на километър от най-близкия склад на изпълнителя до съответното място. Общата стойност на транспортните разходи не може да надвишава 19 999 (деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева без включен ДДС за целия срок на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В Техническите спецификации не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование на хигиенен материал от Техническите спецификации съвпада с конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно" по смисъла на чл.32, ал.2 от ЗОП. Офертите ще се оценяват по критерий "най-ниска предложена цена", като при оценяването се взема предвид сборът от единични цени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника (по образец), което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. (Възложителят не изисква гаранция за участие от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания); 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец); 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец); 8. Декларация дали участникът, съответно всеки от членовете на обединението, е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава-членка на ЕС. 9. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на участника; 10.Доказателства за технически възможности, посочени в т.III.2.3. на това Обявление; 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), заедно със Сравнителна таблица за съответствие (по образец). Ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 12. Ценово предложение (по образец), заедно с Таблица с единични цени (по образец) на електронен носител във формат Microsoft Excel. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по т. 2, букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 2 се представя в официален превод. При наличие на съмнение и/или неяснота по повод на представени документи и/или декларирани обстоятелства, Възложителят има право да изиска допълнителни разяснения и/или доказателства от участника по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Сертификат по международен стандарт за качество ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалент - оригинал или заверено от участника копие; 2.Сертификат по международен стандарт ISO 14001:2004 система за управление на околната среда или еквивалент- оригинал или заверено от участника копие; , 3. Сертификат по международен стандарт за внедрена система за управление на здраве и безопасност при работа (СУЗБР) в съответствие със спецификация OHSAS 18001 или еквивалент- оригинал или заверено от участника копие; Сертификатите по т. 1, 2 и 3 следва да бъдат с обхват, сходен на предмета на обществената поръчка. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 4. Мостри на предлаганите артикули по редове 5, 15, 16, 20, 24, 47, 48, 61, 67, 69 от Техническите спецификации
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по международен стандарт за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен; 2. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на околната среда по международен стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен 3. Участниците трябва да имат внедрена система по международен стандарт управление на здраве и безопасност при работа (СУЗБР) - OHSAS 18001 или еквивалентна. 4. Участниците трябва да представят мостри на предлаганите артикули по редове 5, 15, 16, 20, 24, 47, 48, 61, 67, 69 от Техническите спецификации
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.07.2015 г.  Час: 13:00
Място

гр. София, бул. "Васил Левски" № 54

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

май 2016 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

май 2016 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ