Версия за печат

00285-2015-0005

BG-Благовград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Йордан Спиров, Р България 2700, Благовград, Тел.: 073 588555, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Камелия Илиева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885501, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по седем обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори; 2. Преносими компютри; 3. Мобилни устройства; 4. Устройства за печат и сканиране; 5. Презентационна техника; 6. Сървърно и комуникационно оборудване; 7. Копирни машини

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30211400, 30213300, 30213100, 30213200, 30232000, 38652120, 31154000, 30121100

Описание:

Компютърни конфигурации
Настолен компютър
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Таблетен компютър
Периферни устройства
Видеопроектори
Източници на непрекъсваемо електрическо захранване
Фотокопирни машини

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В съответствие с прогнозните количества, посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
271000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие се определя по обособени позиции в размер по обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори – 1000 (хиляда) лева; 2. Преносими компютри – 400 четиристотин) лева; 3. Мобилни устройства – 70 (седемдесет) лева ; 4. Устройства за печат и сканиране – 120 (сто и двадесет) лева; 5. Презентационна техника – 250 (двеста и петдесет) лева; 6. Сървърно и комуникационно оборудване – 100 (сто) лева ; 7. Копирни машини – 150 (сто и петдесет) лева без ДДС, и се представя във форма, избрана от участника: парична сума по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 150 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение се определя по обособени позиции в размер на 3 (три) процента от прогнозната стойност на договора, представена при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 13 (тринадесет) месеца, считано от момента на подписване на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, Клон Благоевград

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на двустранни протоколи за изпълнението на периодичните доставки, в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи и информация, които участниците представят: списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, свободна форма; представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“; копие на договора за обединение, в случай, че участникът е обединение. Когато в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП; декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; декларация за съгласие за участие като подизпълнител; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; документ за представена гаранция за участие: копие на документа за внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция; нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции (оригинал или нотариално заверено копие).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

По реда на чл. 28, ал. 7. Заплащане в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат, стая 206 или по банкова сметка: IBAN: BG73FINV91503115415518, BIC: FINVBGSF, Първа инвестиционна банка - клон Благоевград.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.07.2015 г.  Час: 09:30
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат, втори етаж, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Настолни компютри и монитори
1) Кратко описание

Периодични доставки на настолни компютри и монитори

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213300, 30231310

Описание:

Настолен компютър
Плоски дисплеи

3) Количество или обем

Прогнозни количества, посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
160000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Преносими компютри
1) Кратко описание

Периодични доставки на преносими компютри

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213100, 30213200

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Таблетен компютър

3) Количество или обем

Прогнозни количества, посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мобилни устройства
1) Кратко описание

Периодични доставки на мобилни устройства

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213200

Описание:

Таблетен компютър

3) Количество или обем

Прогнозни количества, посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
7000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Устройства за печат и сканиране
1) Кратко описание

Периодични доставки на устройства за печат и сканиране

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30232000, 30232100, 30216110

Описание:

Периферни устройства
Принтери и плотери
Скенери за компютри

3) Количество или обем

Прогнозни количества, посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
12000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Презентационна техника
1) Кратко описание

Периодични доставки на презентационна техника

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38652120

Описание:

Видеопроектори

3) Количество или обем

Прогнозни количества, посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Сървърно и комуникационно оборудване
1) Кратко описание

Периодични доставки на сървърно и комуникационно оборудване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31154000, 32413100

Описание:

Източници на непрекъсваемо електрическо захранване
Рутери

3) Количество или обем

Прогнозни количества, посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
11000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Копирни машини
1) Кратко описание

Периодични доставки на копирни машини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30121100

Описание:

Фотокопирни машини

3) Количество или обем

Прогнозни количества, посочени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
16000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12