Версия за печат

00274-2015-0002

BG-с.Руен: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Муазес Ружди- сп.канцелария, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Място/места за контакт: Деловодство, етаж трети, стая 30

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва: 1. специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание; 2. специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 44 км. пробег по разписание; 3. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание; 4. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: община Руен
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, както до училищата, където ще се осъществява тяхното обучение така и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно техническа спецификация и приложение Б в обялвението.

Прогнозна стойност без ДДС
71808 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

15.09.2015 г. 

Завършване

15.06.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена в „Инвестбанк"АД, офис Руен, BIC код IORTBGSF, IBAN: BG 89 IORT73783310900000 или на касата на Общината, или банкова гаранция. Гаранцията за участие в процедурата по обособени позиции е: Обособена позиция № 1 – 190.00лв. без ДДС Обособена позиция №2 - 160.00лв.. без ДДС Обособена позиция №3 – 220.00лв. без ДДС Обособена позиция №4 - 130.00лв. без ДДС Гаранцията за участие в процедурата на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител на обществена поръчка. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, тя трябва да е в оригинал. Следва изрично да е посочил, че банковата гаранция е безусловна и неотменима, че е в полза на ОБЩИНА РУЕН и със срок на валидност минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Гаранцията на класирания на първо и второ място участници се освобождава в срок от 5 работни дни след сключване на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници- в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. В същия срок се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на възложителя, както следва: банка "Инвестбанк" АД, клон Бургас, офис Руен, IBAN: BG89IORT73783310900000, BIC: IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се извършва на основание ЗНП и ППЗНП, ЗДБРБ и Постановление за изпълнение на държавния Бюджет на Република България за 2012г., Наредба № 2 от 31 март 2006г. за "условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи и прилагане на цени за пътуване по автомобилния транспорт,предвидени в нормативни актове за определени категории пътници" и от приходи на Община Руен. Плащането ще се извършва по банков път след представяне на фактура, придружена с изготвена и одобрена справка от директора на съответното учебно заведение за извършените превози през месеца. Начин на плащане – месечно в български лева по банков път на база реално извършена и приета услуга по специализиран превоз и надлежно оформени документи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират(изготвя се от участника в свободна форма); 2 .Представяне на участника, който включва посочване на: - единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. - декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП(по образец) 3. При участници обединения- договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва/ представляващия; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл.51, съгласно т. IІІ. 2.3. „Минимални изисквания за технически възможности и квалификация” от Обявлението за поръчката и раздел 5, ІІІ. от документацията за участие. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП(по образец). 7. Декларация за ползване на подизпълнител/и по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, вида и дела на участието им. (по Образец); 8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител /когато е приложимо/(по Образец); 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд (по Образец ); 10 Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по Образец); 11.Маршрутни разписания по обособени позиции. Трябва да са подписани и подпечатани от участника- съгласно приложенията към документацията за участие. 12. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура, ако е различно от лицето по официална регистрация;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Обстоятелството се доказва с представяне на заверено копие на лиценза за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и удостоверения за съответните ППС съгласно Закона за Автомобилните превози и Наредба 33 от 1999 г. за обществения превоз на пътници и товари на територията на Република България; 2.Обстоятелството се доказва с представяне на заверено на действаща задължителна застраховка "Злополука на пътниците за ППС, с които ще се изпълнява поръчката. В случай, че застраховката е сключена при условията на разсрочено плащане задължително се представят и заверени копия на квитанции за платени вноски, с които се доказва че са внесени дължимите вноски за съответния период. 3.Обстоятелството се доказва с представяне на заверено копие на валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" за ППС, с които ще се изпълнява поръчката. В случай, че застраховката е сключена при условията на разсрочено плащане задължително се представят и заверени копия на квитанции за платени вноски, с които се доказва че са внесени дължимите вноски за съответния период. 4.Обстоятелството се доказва със списък на собствени и/или наети и/или лизинг ППС, както и за резервните такива, които участникът ще ползва при необходимост, придружен със заверени копия на свидетелствата за регистрация на МПС и/или договори за наем и/или лизинг на ППС (ако участника участва с взети под наем или на лизинг автобуси), с които ще се изпълнява поръчката. Срокът на договора/ите за наем трябва да е с продължителност най-малко до 15 юни 2016г. включително; 5.Обстоятелството се доказва със заверено копие на контролния талон за преминат годишен технически преглед за техническа изправност на съответното ППС и заверено копие на удостоверение за транспортна годност. Прилагат се също и заверени копия на удостоверения за допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на ученици. 6.Обстоятелството се доказва със справка-декларация за техническия екип (водачите), които ще извършват специализирания превоз по образец. За всеки посочен експерт от екипа, участникът е длъжен да представи декларация за ангажираност на експерта по поръчката по образец. 7.Обстоятелството се доказва със заверени копия на документи/договори или други, доказващи осигуряване извършването на предпътните прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства. 8.Обстоятелството се доказва със заверени копия на документи/ договори или други, доказващи осигуряване на предпътен медицински преглед на водачите.
Минимални изисквания: 1. Участникът трабва са притежава валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Р. България съгласно Закона за Автомобилните превози и Наредба №33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. 2.Участникът следва да притежава валидна към датата на подаване на офертата задължителна застраховка "Злополука на пътниците " за всички ППС, с които ще се извършва специализирания превоз. 3.Участникът следва да притежава валидна към датата на подаване на офертата задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" за всички ППС, с които ще се извършва специализирания превоз. В случай, че застраховката е сключена при условията на разсрочено плащане задължително се представят и заверени копия на квитанции за платени вноски, с които се доказва, че са внесени дължимите вноски за съответния период; 4.Участникът да притежава и/или разполага с ППС, които имат достатъчно места за пътници, изисквани за съответната позиция и съответните резервни такива, както следва: За обособена позиция 1: - ППС с поне 56 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Руен - с. Ябълчево - с. Руен - ППС с поне 56 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Руен - с. Преображенци - с. Руен. За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията. За обособена позиция 2: -ППС с поне 56 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Трънак - с. Каравельово – с.Соколец- с. Трънак и по маршрута с. Трънак - с. Билка - с. Трънак. За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията. За обособена позиция 3: - ППС с поне 52 седящи места без мястото на водача по маршрута с.Топчийско- с.Припек- с.Топчийско - ППС с поне 48 седящи места без мястото на водача по маршрута с.Топчийско-с.Мрежичко- с.Топчийско. За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията. За обособена позиция 4: - ППС с поне 37 седящи места без мястото на водача, който ще изпълнява превоза на учениците по маршрута с. Сини рид - с. Рожден - с. Сини рид. За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията. 5.ППС, с които ще се изпълнява поръчката и резервните включително, да са преминали ГТП и да притежават удостоверение за транспортна годност, както и такова за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици. 6.Да разполага с технически екип в състав: За обособена позиция 1: - 2 броя водачи, които да притежават най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да са на възраст не по-малко от 25 години. За обособена позиция 2: - 1 брой водач, който да притежава най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да е на възраст не по-малко от 25 години. За обособена позиция 3: - 2 броя водачи, които да притежават най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да са на възраст не по-малко от 25 години. За обособена позиция 4: - 1 брой водач, който да притежава най-малко две години професионален опит ка 7.Да осигурят извършването на предпътни прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства, с които ще осъществяват специализирания превоз на ученици съгл.чл.62б от Наредба № 33 от 3 ноември 1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България. 8.Да осигурят извършването на предпътен медицински преглед на водачите, които ще управляват превозните средства, с които ще извършват специализирания превоз.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.07.2015 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес: www.nap.bg; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес: www.moew.government.bg; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес: www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание;
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до СОУ "Елин Пелин" с. Руен и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги

3) Количество или обем

За позиция 1 пробега по разписание за учебната година е 8708км, а по маршрути: -с. Руен - с. Ябълчево - с. Руен- 2720км. -с. Руен - с. Преображенци - с. Руен- 5988км.

Прогнозна стойност, без ДДС
19448 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 15.09.2015 г. , Крайна дата 15.06.2016 г. 
5) Допълнителна информация

38 броя от учениците на ЦО на ОВП от I до IV клас за периода от 15.09.2015г. до 31.05.2016г., които пътуват ежеседмично от понеделник до петък по маршрут с. Руен - с. Преображенци - с. Руен са на целодневно обучение, поради което тяхното извозване до с. Преображенци след обяд ще се извършва допълнително, като този допълнителен курс е включен в пробега по разписание. Поради това пробега по разписание за позицията от 15.09.15г. до 31.05.16г. е 52км., а за от 01.06.16г. до 15.06.16г.- 40км.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак - 44км. пробег по разписание".
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги

3) Количество или обем

За позиция 2 пробега по разписание за учебната година е 7480км., а по маршрути: с. Трънак - с. Каравельово - с. Соколец- с. Трънак - 5780км. с. Трънак - с. Билка - с. Трънак - 1700км.

Прогнозна стойност, без ДДС
16456 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 15.09.2015 г. , Крайна дата 15.06.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеп Кюпчю" с. Топчийско - 60км. пробег по разписание".
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до ОУ "Реджеп Кюпчю" с. Топчийско и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги

3) Количество или обем

За позиция 3 пробега по разписание за учебната година е 10200км., а по маршрути: - с. Топчийско - с. Припек- с. Топчийско- 4760км. - с. Топчийско - с. Мрежичко - с. Топчийско- 5440км.

Прогнозна стойност, без ДДС
22440 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 15.09.2015 г. , Крайна дата 15.06.2016 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание".
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги

3) Количество или обем

За позиция 4 пробега по разписание за учебната година е 6120км.

Прогнозна стойност, без ДДС
13464 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 15.09.2015 г. , Крайна дата 15.06.2016 г.