Версия за печат

00285-2015-0004

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Миланка Самарджиева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 0894 426027, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Диляна Барбутова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588561, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център "Бачиново" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски столове и Университетски център "Бачиново"
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по четиридесет обособени позиции: № 1. Мляко, № 2. Млечни продукти, № 3. Кашкавал и сирене, № 4. Яйца, № 5. Олио и зехтин, № 6. Хляб и хлебни изделия, № 7. Риба, № 8. Рибни консерви, № 9. Месни консерви, № 10. Пилешко месо – замразено, № 11. Пилешко месо – охладено, № 12. Продукти от пилешко месо, № 13. Пресни телешки шол и свински бекон, № 14. Прясно и пушено свинско месо, № 15. Малотрайни колбаси, № 16. Трайни колбаси, № 17. Пакетирани варива, тестени изделия и други, № 18. Подправки, № 19. Замразени зеленчуци, № 20. Десертни млека и млечни десерти, № 21. Сладкарски изделия, № 22. Натурални сокове, № 23. Безалкохолни напитки, № 24. Други безалкохолни напитки, № 25. Пиво и други, № 26. Кафе, чай и други, № 27. Картофи, № 28. Минерална вода и други, № 29. Пакетирани шоколадови изделия и други, № 30. Пресни домати, краставици и зеле, № 31. Пресни зеленчуци, № 32. Други пресни зеленчуци, № 33. Пресни ябълки, № 34. Пресни сезонни плодове, № 35. Цитрусови плодове и други, № 36. Тропически и цитрусови плодове, № 37. Сушени плодове, № 38. Зеленчукови консерви, № 39. Захар и мед и № 40. Печени ядки.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозни количества на продуктите, посочени по обособени позиции в документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
837500 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие се определя по обособени позиции в размер на: № 1. Мляко - 200 лева; № 2. Млечни продукти - 50 лева; № 3. Кашкавал и сирене – 400 лева; № 4. Яйца – 150 лева; № 5. Олио и зехтин – 100 лева; № 6. Хляб и хлебни изделия – 200 лева; № 7. Риба – 250 лева; № 8. Рибни консерви – 50 лева; № 9. Месни консерви – 50 лева; № 10. Пилешко месо – замразено – 300 лева; № 11. Пилешко месо – охладено – 30 лева; № 12. Продукти от пилешко месо – 200 лева; № 13. Пресни телешки шол и свински бекон – 800 лева; № 14. Прясно и пушено свинско месо – 350 лева; № 15. Малотрайни колбаси – 90 лева; № 16. Трайни колбаси – 100 лева; № 17. Пакетирани варива, тестени изделия и други – 200 лева; № 18. Подправки – 30 лева; № 19. Замразени зеленчуци – 60 лева; № 20. Десертни млека и млечни десерти – 700 лева; № 21. Сладкарски изделия – 500 лева; № 22. Натурални сокове – 600 лева; № 23. Безалкохолни напитки – 15 лева; № 24. Други безалкохолни напитки – 5 лева; № 25. Пиво и други – 20 лева; № 26. Кафе, чай и други – 50 лева; № 27. Картофи - 50 лева; № 28. Минерална вода и други – 80 лева; № 29. Пакетирани шоколадови изделия и други – 800 лева; № 30. Пресни домати, краставици и зеле – 300 лева; № 31. Пресни зеленчуци – 150 лева; № 32. Други пресни зеленчуци – 40 лева; № 33. Пресни ябълки – 40 лева; № 34. Пресни сезонни плодове – 150 лева; № 35. Цитрусови плодове и други – 430 лева; № 36. Тропически и цитрусови плодове – 5 лева; № 37. Сушени плодове – 10 лева; № 38. Зеленчукови консерви – 150 лева; № 39. Захар и мед – 10 лева, и № 40. Печени ядки – 10 лева, и се представя във форма, избрана от участника: парична сума по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 150 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение се определя по обособени позиции в размер на 2 (два) процента от прогнозната стойност на договора, представена при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 13 (тринадесет) месеца, считано от момента на подписване на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, Клон Благоевград

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни от приемането на продуктите от съответните обекти, в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Предметът на обществената поръчка в частта по обособени позиции № 37. Сушени плодове, № 38. Зеленчукови консерви, № 39. Захар и мед и № 40. Печени ядки е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. В представянето си участникът/всяко от лицата в обединението, включва декларация в свободна форма, с която се декларира, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. В случаите, когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. В случаите по чл. 16г от ЗОП възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи и информация, които участниците представят; списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, свободна форма; представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“; участник, който представлява специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, представя декларация в свободна форма, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз; копие на договора за обединение, в случай, че участникът е обединение. Когато в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; всеки участник от обединението, в което участват само лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, представя декларация в свободна форма, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз; декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП; декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; декларация за съгласие за участие като подизпълнител; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; копие на удостоверение за регистрация на обект за производство на храни по чл.12, ал. 2 от Закона за храните, издадено от Българска агенция по безопасност на храните, на името на производителя, в което са включени групите хранителни продукти, за които се кандидатства. Копието трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участника; копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по смисъла на чл.12, ал.2 от Закона за храните, когато кандидатът не е производител, издадено на негово име от Българска агенция по безопасност на храните, съответстващо с предмета на предложението, с което участва в процедурата. Копието трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”,подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участника; документ за представена гаранция за участие: копие на документа за внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция; нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции (оригинал или нотариално заверено копие).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не е приложимо.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не е приложимо.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателствата за техническите възможности за изпълнение на поръчката: справка – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 3 ЗОП за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка - на транспортните средства следва да са посочени марка и регистрационен номер. За специализираните транспортни средства трябва да има издадено актуално удостоверение от Българската агенция по безопасност на храните. Копията на удостоверенията трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани със свеж печат от лицето, представляващо участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не е приложимо.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 9 BGN
Условия и начин на плащане

По реда на чл. 28, ал. 7. Заплащане в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат, стая 206 или по банкова сметка: IBAN: BG73FINV91503115415518, BIC: FINVBGSF, Първа инвестиционна банка - клон Благоевград.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.08.2015 г.  Час: 09:30
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, ректорат, втори етаж, Заседателна зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Мляко
1) Кратко описание

Периодични доставки на мляко

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15511100, 15551300

Описание:

Пастьоризирано мляко
Кисело мляко

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Млечни продукти
1) Кратко описание

Периодични доставки на млечни продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15512000, 15530000

Описание:

Сметана
Масло

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Кашкавал и сирене
1) Кратко описание

Периодични доставки на кашкавал и сирене

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15540000

Описание:

Сирене

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Яйца
1) Кратко описание

Периодични доставки на яйца

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03142500

Описание:

Птичи яйца

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Олио и зехтин
1) Кратко описание

Периодични доставки на олио и зехтин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15411100, 15411110

Описание:

Растителни масла, течни
Зехтин

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни изделия
1) Кратко описание

Периодични доставки на хляб и хлебни изделия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15811100, 15811200

Описание:

Хляб
Питки

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Риба
1) Кратко описание

Периодични доставки на риба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03311000, 15221000

Описание:

Риба
Риба, замразена

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
27000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Рибни консерви
1) Кратко описание

Периодични доставки на рибни консерви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15235000

Описание:

Консерви от риба

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Месни консерви
1) Кратко описание

Периодични доставки на месни консерви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15131000

Описание:

Приготвени храни и консерви от месо

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Пилешко месо - замразено
1) Кратко описание

Периодични доставки на пилешко месо - замразено

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15112130

Описание:

Пилета

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Пилешко месо - охладено
1) Кратко описание

Периодични доставки на пилешко месо - охладено

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15131000

Описание:

Приготвени храни и консерви от месо

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Продукти от пилешко месо
1) Кратко описание

Периодични доставки на продукти от пилешко месо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15131000

Описание:

Приготвени храни и консерви от месо

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Пресни телешки шол и свински бекон
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни телешки шол и свински бекон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15111200, 15113000

Описание:

Телешко месо
Свинско месо

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
87000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Прясно и пушено свинско месо
1) Кратко описание

Периодични доставки на прясно и пушено свинско месо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15113000

Описание:

Свинско месо

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
38000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Малотрайни колбаси
1) Кратко описание

Периодични доставки на малотрайни колбаси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15131130

Описание:

Колбаси

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Трайни колбаси
1) Кратко описание

Периодични доставки на трайни колбаси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15131130

Описание:

Колбаси

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Пакетирани варива, тестени изделия и други
1) Кратко описание

Периодични доставки на пакетирани варива, тестени изделия и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15612100, 15614000

Описание:

Пшеничено брашно
Преработен ориз

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Подправки
1) Кратко описание

Периодични доставки на подправки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03132000

Описание:

Подправки, непреработени

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Замразени зеленчуци
1) Кратко описание

Периодични доставки на замразени зеленчуци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15331170

Описание:

Зеленчуци, замразени

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Десертни млека и млечни десерти
1) Кратко описание

Периодични доставки на десертни млека и млечни десерти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15551320

Описание:

Кисело мляко, ароматизирано

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
72000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Сладкарски изделия
1) Кратко описание

Периодични доставки на сладкарски изделия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15842300

Описание:

Сладкарски и захарни изделия

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
53000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Натурални сокове
1) Кратко описание

Периодични доставки на натурални сокове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15321000

Описание:

Плодови сокове

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
64000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Безалкохолни напитки
1) Кратко описание

Периодични доставки на безалкохолни напитки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15982000

Описание:

Безалкохолни напитки

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Други безалкохолни напитки
1) Кратко описание

Периодични доставки на други безалкохолни напитки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15982000

Описание:

Безалкохолни напитки

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Пиво и други
1) Кратко описание

Периодични доставки на пиво и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15961000

Описание:

Бира

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Кафе, чай и други
1) Кратко описание

Периодични доставки на кафе, чай и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03131100, 03131200

Описание:

Зърна от кафе
Чаени храсти

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Картофи
1) Кратко описание

Периодични доставки на картофи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03212100

Описание:

Картофи

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Минерална вода и други
1) Кратко описание

Периодични доставки на минерална вода и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15981100

Описание:

Негазирана минерална вода

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Пакетирани шоколадови изделия и други
1) Кратко описание

Периодични доставки на пакетирани шоколадови изделия и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15842200

Описание:

Шоколадови изделия

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Пресни домати, краставици и зеле
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни домати, краставици и зеле

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03221240, 03221270, 03221400

Описание:

Домати
Краставици
Зеле

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
32000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Пресни зеленчуци
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни зеленчуци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03221000

Описание:

Зеленчуци

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Други пресни зеленчуци
1) Кратко описание

Периодични доставки на други пресни зеленчуци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03221000

Описание:

Зеленчуци

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Пресни ябълки
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни ябълки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03222321

Описание:

Ябълки

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Пресни сезонни плодове
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни сезонни плодове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03222300

Описание:

Нетропически плодове

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Цитрусови плодове и други
1) Кратко описание

Периодични доставки на цитрусови плодове и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03222200

Описание:

Цитрусови плодове

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
43000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Тропически и цитрусови плодове
1) Кратко описание

Периодични доставки на тропически и цитрусови плодове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03222110

Описание:

Тропически плодове

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Сушени плодове
1) Кратко описание

Периодични доставки на сушени плодове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15332410

Описание:

Сушени плодове

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Предметът за възлагане е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в съответствие с чл. 16г от ЗОП.
Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Зеленчукови консерви
1) Кратко описание

Периодични доставки на зеленчукови консерви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15331400

Описание:

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Предметът за възлагане е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в съответствие с чл. 16г от ЗОП.
Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Захар и мед
1) Кратко описание

Периодични доставки на захар и мед

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15833000

Описание:

Захарни изделия

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Предметът за възлагане е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в съответствие с чл. 16г от ЗОП.
Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Печени ядки
1) Кратко описание

Периодични доставки на печени ядки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15332310

Описание:

Ядки, печени или осолени

3) Количество или обем

Прогнозно количество, посочено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Предметът за възлагане е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в съответствие с чл. 16г от ЗОП.