Версия за печат

00079-2015-0003

BG-Царево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, За: Магдалена Петкова, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55030, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Складовете или кухненските обекти на: Обединени детски заведения: ОДЗ „Ален мак“, гр. Царево, ул. „Никола Вапцаров“ № 24; ОДЗ „Делфинче“, гр. Ахтопол, ул. „Васил Левски“ № 6; Детска млечна кухня, гр. Царево, ул. „Нептун“ № 1; Домашен социален патронаж: ДСП – гр. Царево, ул. „ Нептун“ №1; ДСП – гр. Ахтопол, ул. „Свети Никола“, Зона А; Ученически столове: гр. Царево, ул. „Нептун“ № 1; гр. Ахтопол, ул. „Свети Никола“, Зона А.
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: - № 1. Месо и месни продукти; - № 2. Мляко, млечни продукти и напитки; - № 3. Консерви - плодови и зеленчукови; предназначена е за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; - № 4. Други хранителни продукти; - № 5. Хляб и хлебни изделия. Изискванията към хранителните продукти, предмет на доставка са посочени в Техническата спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15500000, 15300000, 15800000, 15811100

Описание:

Месо и месни продукти
Млечни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Различни хранителни продукти
Хляб

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставката на хранителните продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево ще се извършва по обособени позиции: - № 1. Месо и месни продукти; - № 2. Мляко, млечни продукти и напитки; - № 3. Консерви - плодови и зеленчукови; предназначена е за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; - № 4. Други хранителни продукти; - № 5. Хляб и хлебни изделия. Количествата хранителни продукти, посочени в Техническата спецификация са приблизителни (прогнозни). Възложителят не е обвързан с количествата хранителни продукти, които са посочени по всяка обособена позиция. Възложителят има право да не заяви за доставка част от артикулите, посочени в Техническата спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
200821.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие или изпълнение се внася по следната банкова сметка на община Царево: Банка ДСК, клон Царево IBAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF Участникът избира сам формата на гаранцията за участие - документ за внесена парична сума по банковата сметка на община Царево или оригинал на банкова гаранция. Размерът на гаранцията за участие по всички обособени позиции е 2006 (две хиляди и шест лева) лв. Размерът на гаранцията за участие по обособени позиции е, както следва: За обособена позиция 1 в размер на 646,00 лв. (шестстотин четиридесет и шест лева); За обособена позиция № 2 в размер на 496,00 лв. (четиристотин деветдесет и шест лева); За обособена позиция № 3 в размер на 266,00 лв. (двеста шестдесет и шест лева). За обособена позиция № 4 в размер на 462,00 лв. (четиристотин шестдесет и два лева). За обособена позиция № 5 в размер на 136,00 лв. (сто тридесет и шест лева). Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-кратка от срока на валидност на офертата, определен от Възложителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на поръчката/обособената позиция. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко два месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора/обособената позиция, за който/-ято се представя гаранцията. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За финансиране на настоящата обществена поръчка Община Царево използва средства от собствени приходи. Основание за извършване на плащане е подписан от представител на Изпълнителя и определени длъжностни лица от съответните заведения протокол за действително извършена доставка в заявеното количество, с необходимото качество и приета без възражения. За извършване на плащането Изпълнителят представя фактура до пето число на следващия месец за извършените доставки през предходния месец. Плащането се извършва по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след датата на представяне на фактурата, от бюджета на съответното заведение – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити или Община Царево. Окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, Възложителят ще извърши след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не е приложимо. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица (консорциум/гражданско дружество по ЗЗД) преди сключване на договора е необходимо да представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Доставката по обособена позиция № 3 Консерви – плодови и зеленчукови е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, поради това че всички продукти са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания. Списъкът е одобрен от Министерски съвет и е публикуван в Регистъра на обществените поръчки. 2. Определените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за участниците, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. 3. В представянето на участника, което се съдържа в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. 4. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, и/или техни обединения, които са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. 5. Когато участникът (специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, и/или техни обединения) е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените от него подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор” - 1 оригинал, който съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от участника – Образец № 19;2.Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Образец № 1; Участници, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания прилагат към Образец № 1 декларация, с която декларират дали са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка – Образец № 2; 4.Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – Образец № 3; 5. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - Образец № 4/4а (пречка за участие са обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. "а" - "д", т. 2 - т. 4, чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, предл. 1, т. 4, т. 5);6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 7. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49 от ЗОП. 8. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП; 9. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП; 10.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 11. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Образец № 5; 12.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв –Образец № 6; 13. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - заверено копие; 14.Документ подписан от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да представлява обединението, да подаде офертата и да попълни, и подпише документите, които са общи за обединението и др. (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и не е изрично вписано в договора, с което се създава обединението); 15. Декларация за автономност на офертата – Образец № 7; 16. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Образец № 8; 17. Декларация по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Образец № 9; 18. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Образец № 10;19. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 14; 20. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 15. ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – 1 оригинал. ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника – 1 оригинал. Плик № 2 и Плик № 3 се подават за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случай, че участникът е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 20 % (двадесет процента) от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. Горепосоченото минимално изискване се прилага при участие за една или повече обособени позиции.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки (Образец № 11). Под „доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбират доставки на хранителни продукти. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 12). 3. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството (Образец № 13). 4. Информация за собствени или наети складови помещения, хладилни съоръжения или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за разделно съхранение на хранителните продукти. (прилага се при участие по обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3 и обособена позиция № 4) В случай, че участникът е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, на стойност не по – малка от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва, през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата. 2. Участникът трябва да разполага със собствени или наети транспортни средства, с които ще извършва доставките през целия срок на договора. Горепосочените минимални изисквания се прилагат при участие за една или повече обособени позиции. 3. Участникът трябва да разполага със собствени или наети складови помещения, хладилни съоръжения или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за разделно съхранение на хранителните продукти, за целия срок на договора. Горепосоченото минимално изискване се прилага при участие по обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3 и обособена позиция № 4.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансова оценка на офертата; тежест: 1
Показател: Техническа оценка на офертата; тежест: 1

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.07.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението профил на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godinа в деня на публикуване на обявлението за обществена поръчка. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията за участие и изпращат на Възложителя ведно с искането и документ за платена документация. Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това и в Община Царево, на адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, от 8:00 до 15:00 часа всеки работен ден до изтичането на срока за закупуване на документация, посочен в обявлението за обществената поръчка. Цената на документацията за участие е 10,00 (десет) лева с включен ДДС и включва разходите за отпечатването и размножаването й. Сумата от 10,00 (десет) лева следва да бъде внесена в касата на Община Царево или платена по банков път на следната сметка: Банка ДСК, клон Царево, IBAN: BG57STSA93008491581600, BIC: STSABGSF Код: 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.07.2015 г.  Час: 14:00
Място

заседателната зала, находяща се в административната сграда на община Царево, ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО + ТО Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена обща стойност, посочена в Ценовото предложение за изпълнение на съответната обособена позиция, с включени всички разходи за качественото изпълнение на доставката, транспорт до крайния получател, печалба, без включен ДДС; Цi е предложената обща стойност, посочена в Ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на обособената позиция, с включени всички разходи за качественото изпълнение на доставката, транспорт до крайния получател, печалба, без включен ДДС. Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ТО = ТО 1 + ТО 2 ТО 1 – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника реален срок за изпълнение на доставката, след потвърждаване на заявка. ТО 1 = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за изпълнение на доставката по обособената позиция. Тi е предложен от участника срок за изпълнение на доставката по обособената позиция. Предложеният реален срок за изпълнение на доставката трябва да бъде цяло число. Срокът за изпълнение на доставката трябва да е съобразен с географското отстояние на складовата или търговска база на участника до мястото на доставка, организационните и технически възможности на участника за реакция след получаване на заявка; срокът трябва да е в съответствие с нормалната практика за изпълнение на подобни доставки. ТО 2 - срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена стока. Този срок е в случай на доставена стока с дефекти, констатирани с подписан между двете страни протокол за рекламации. В този срок Изпълнителят се задължава да подмени стоката. ТО 2 = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за подмяна на доставената стока. Тi е предложен от участника срок за подмяна на доставената стока. Предложеният срок за подмяна на доставена стока трябва да бъде цяло число. Срокът за подмяна на доставена стока трябва да е съобразен с географското отстояние на складовата или търговска база на участника до мястото на доставка, организационните и технически възможности на участника за реакция след подписване на протокол за рекламации; срокът трябва да е в съответствие с нормалната практика за изпълнение при подобни ситуации. Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда по опростените правила на основание чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55046, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

URL: www.tsarevo.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставката на хранителни продукти по обособена позиция № 1, включва доставка на различни видове месо и техни продукти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Количествата хранителни продукти по обособена позиция № 1 са посочени в Техническата спецификация и са приблизителни (прогнозни). Възложителят не е обвързан с количествата хранителни продукти, които са посочени по обособената позиция. Възложителят има право да не заяви за доставка част от артикулите, посочени в Техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
64632.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко, млечни продукти и напитки
1) Кратко описание

Доставката на хранителни продукти по обособена позиция № 2 включва доставка на мляко и произведени от него продукти и напитки.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Количествата хранителни продукти по обособена позиция № 2 са посочени в Техническата спецификация и са приблизителни (прогнозни). Възложителят не е обвързан с количествата хранителни продукти, които са посочени по обособената позиция. Възложителят има право да не заяви за доставка част от артикулите, посочени в Техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
49615.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Консерви - плодови и зеленчукови
1) Кратко описание

Доставката на хранителни продукти по обособена позиция № 3 включва доставка на преработени и консервирани плодове и зеленчуци.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Количествата хранителни продукти по обособена позиция № 3 са посочени в Техническата спецификация и са приблизителни (прогнозни). Възложителят не е обвързан с количествата хранителни продукти, които са посочени по обособената позиция. Възложителят има право да не заяви за доставка част от артикулите, посочени в Техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
26686.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Обособена позиция № 3 Консерви – плодови и зеленчукови е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Други хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставката на хранителни продукти по обособена позиция № 4 включва доставка на разнообразен асортимент от бутилирани и пакетирани продукти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Количествата хранителни продукти по обособена позиция № 4 са посочени в Техническата спецификация и са приблизителни (прогнозни). Възложителят не е обвързан с количествата хранителни продукти, които са посочени по обособената позиция. Възложителят има право да не заяви за доставка част от артикулите, посочени в Техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
46249.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни изделия
1) Кратко описание

Доставката на хранителни продукти по обособена позиция № 5 включва доставка на хляб и хлебни изделия.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100

Описание:

Хляб

3) Количество или обем

Количествата хранителни продукти по обособена позиция № 5 са посочени в Техническата спецификация и са приблизителни (прогнозни). Възложителят не е обвързан с количествата хранителни продукти, които са посочени по обособената позиция. Възложителят има право да не заяви за доставка част от артикулите, посочени в Техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
13637.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12