00243-2013-0009

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД, ул. Шейново 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Цветан Братоевски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http:// www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 301 от 18.11.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00243-2013-0009
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 16 от 03.04.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Новимед ООД ЕИК 130551238, ж.к. Манастирски ливади 114, България 1404, София, Тел.: 02 8508617

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
11335.68 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

03.04.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 5.26% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
596.75 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Румен Велев
Длъжност: Изпълнителен директор