Версия за печат

01253-2015-0003

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Район Витоша - Столична община, ж.к. Бъкстон, ул. Слънце № 2, За: Бистра Тънкашка; Борислав Томирков, Република България 1618, София, Тел.: 02 8187926; 02 8187912; 02 8187955, E-mail: vitosha@sofia.bg, Факс: 02 8562960

Място/места за контакт: Район Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. Слънце № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.raionvitosha.eu.

Адрес на профила на купувача: www.raionvitosha.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка към съществуваща сграда на СДГ № 60 „Бор” – УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица” за физкултурен салон, една градинска група и една яслена група и подмяна на електрическа, отоплителна, водопроводна и канализационна инсталации за съществуващата сграда”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: СДГ № 60 "Бор", ул.Княжевска № 41, кв.Княжево.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Сградата за разширението на СДГ № 60 "Бор" следва да се проектира на два етажа, общо за две групи (1 яслена и 1 градински), салон за физически занимания и други мероприятия, подмяна на електрическа, отоплителна, водопроводна и канализационна инсталации за съществуващата сграда. Проектът трябва да се изпълни съгласно предвижданията на плана за застрояване и издадената от Главния архитект на Столична община виза за проектиране от 30.05.2013г. Категорията на строежа следва да се определи, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Конкретните проектни решения трябва да бъдат разработени в работна фаза и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички строително-монтажни работи (СМР), включително да съдържат подробни количествено-стойностни сметки по всички проектни части. Проектната документация трябва да осигурява възможност за последващо възлагане на строителството, чрез процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Работният проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще послужи като основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел II, чл. 142, ал. 1 - 6, чл. 143, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2, чл. 144, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ. При проектирането на новите сгради на разширения, Изпълнителят е необходимо да обърне особено внимание на оптималното застрояване в посоченото във визите за проектиране застроително петно, конструктивното решение на разширенията, естетическото оформяне и изграждане на дворното пространство. При разработването на проектите трябва да се заложи използването на съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за обитаване на децата и работа на обслужващия персонал, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71220000, 71221000

Описание:

Архитектурно проектиране
Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Възлаганата като предмет на настоящата процедура проектна разработка следва да се изготви и да включва следните части: 1. Архитектура; 2. Инженерна геология и хидрология (хидрогеоложки доклад); 3. Строителни конструкции; 4. План за безопасност и здраве; 5. Водоснабдяване и канализация - вътрешни инсталации, сградни ВК отклонения, при доказана необходимост и площадкова канализация; 6. Електрическа - вътрешни инсталации, мълниезащита и кабелно ел. захранване НН - 1 кV от Табло Електромерно до ГРТ в сградата; 7. ТОВК - вътрешни инсталации; 8. Енергийна ефективност; 9. Пожарна безопасност; 10. Пожароизвестяване и оповестителна система; 11. Геодезия - геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план; 12. Паркоустройство и благоустройство; 13. Технология; 14. Управление на строителните отпадъци; 15. Количествено-стойностна сметка. Работният проект следва да се комплектова по 5 (пет) екземпляра - чертежи с обяснителна записка, детайли, спецификации, едновременно с което да се представи и на оптичен носител (CD).

Прогнозна стойност без ДДС
20833.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на : 208 лв., внесени под форма на банкова гаранция или депозит по следната сметка на Възложителя: Банка: Общинска банка“ АД, клон Денкоглу; IBAN: BG37SOMB91303324910401; BIC: SOMBBGSF. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка към съществуваща сграда на СДГ № 60 „Бор” – УПИ І-за клематична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица” за физкултурен салон, една градинска група и една яслена група и подмяна на електрическа, отоплителна, водопроводна и канализационна инсталации за съществуващата сграда”. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на СО-Район Витоша или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в настоящето Обявление като краен срок за подаване на офертите. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществената поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:(1) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; (2) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: (1) отстранените участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; (2) класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; (3) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му. Представя се при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, под формата на парична сума или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дължимото възнаграждение за изпълнение на поръчката ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от него банкова сметка еднократно, в размер на 100% от договорената цена за изпълнение на дейностите по изготвяне на работния проект, в 10 (десет) дневен срок от приемането на окончателния му вариант и след осигуряване и получаване на целево финансиране от страна на Столична община.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили споразумение/договор (или еквивалентен документ). Споразумението/договора, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в настоящата процедура, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. 2. В текста на Споразумението (договора) за създаване на Обединението или в друг документ (по преценка на Участника), следва да се съдържа посочване на данни за: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата, за участие в която се обединяват. Споразумението/договора (съответния документ за създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; 2.3. е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на: а) дейностите от предмета на възлагане, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на работното проектиране; б) съответните минимални изисквания за финансово – икономическо състояние, технически възможности и квалификация, като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, които ще бъдат доказвани от конкретен/ните партньор/и в Обединението. Партньорите в неперсонифицираното Обединение, трябва да определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката. В хипотеза, че в Договора/Споразумението, обсъдено по-горе, не е посочено лицето, което представлява участниците в Обединението, следва да се представи и документ, подписан от партньорите, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата Участникът трябва да представи следните документи: Плик № 1 „Документи за подбор“, съдържащ: 1. Списък на документите в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника - оферта (Приложение № 2), което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 6); 3.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал); 4.Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение №6) в оригинал; 5.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец Приложение № 7); 6.Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по образец Приложение № 8); 7.Декларация за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (оригинал)- (Приложение № 9); 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал – (Приложение № 10); 9.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Приложение № 11); 10.Декларация - списък на ключовите експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 12); 11.Автобиографии на ключовите експерти по образец (Приложение № 13); 12.Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на техническите лица (оригинал, Приложение № 14); 13.Банкова гаранция за участие в обществената поръчка по образец (Приложение № 15); 14.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по образец (Приложение № 17); 15.• Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец (Приложение № 18); 16.Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП по образец (Приложение № 19). ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, със следното минимално съдържание:1.Техническо предложение, включващо срок за изпълнение, изготвено по образец (Приложение № 4) при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, към което, ако е приложимо, се прилага декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Приложение № 4.1). ПЛИК №3 „Предлагана цена“.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Декларация за предложените от Участника експертни екипи, определени за изпълнение на дейностите, възлагани в обхвата на обществената поръчка, съдържаща посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата от състава му, които отговарят за изпълнението на проектните разработки; 3. Всеки един от експертите, част от екипите на Участника, следва да представи декларация за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има изпълнени минимум пет услуги с подобен/сходен предмет/обхват на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Участникът трябва да предложи екип от ключови експерти, както следва:2.1.Водещ проектант-архитект: Обр.: висше в областта на архитектурата;Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност към Камарата на архитектите в България; Минимум 5 години опит в проектирането;Да е участвал в проектирането на обществени сгради в областта на образованието във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.2. Архитект:Обр.: висше в областта на архитектурата;Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност към Камарата на архитектите в България;Минимум 3 години опит в проектирането;Да е участвал в проектирането на обществени сгради в областта на образованието във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.3.Ландшафтен архитект:Обр.: висше в областта на ландшафтната архитектура или еквивалентна;Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност;Минимум 3 години опит в проектирането;Да е участвал в проектирането на обществени сгради в областта на образованието във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.4.Експерт „ Строителни конструкции“:Обр.: висше в областта на строителството на сгради, инженерни конструкции и съоръжения; Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност;Минимум 3 години опит в проектирането; Да е участвал в проектирането на обществени сгради във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.5.Експерт по Геодезия:Обр.: висше в областта на Геодезията;Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност;Минимум 3 години опит в проектирането;Да е участвал в проектирането на обществени сгради във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.6.Експерт ”ВиК”: Обр.: висше в областта на водоснабдяването и канализацията;Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност;Минимум 3 години опит в проектирането; Да е участвал в проектирането на обществени сгради във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.7.Експерт ”Електроинженер”:Обр.: висше в областта на електроинженерството;Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност;Минимум 3 години опит в проектирането; Да е участвал в проектирането на обществени сгради във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.8.Експерт ”Отопление и вентилация, Енергийна ефективност”: Обр.: висше в областта на топлотехниката или еквивалентна; Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност;Минимум 3 години опит в проектирането;Да е участвал в проектирането на обществени сгради във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.9. Експерт ”Инженерна геология и хидрология”:Обр.: висше в областта на инженерната геология и хидрология;Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност;Минимум 3 години опит в проектирането;Да е участвал в проектирането на сгради във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.10. Експерт ”Пожарна безопасност”:Обр.: висше в областта на пожарната безопасност;Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност;Минимум 3 години опит в проектирането;Да е участвал в проектирането на обществени сгради във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.11. Експерт ”План за безопасност и здраве”:Обр.: висше в областта на архитектурата и строителството; Наличие на пълна проектантска правоспособност;Наличие на сертификат за преминато обучение;Минимум 3 години опит в проектирането; Да е участвал в проектирането на обществени сгради във фаза „Технически” или „Работен” проект; 2.12. Експерт ”План за управление на строителните отпадъци”:Обр.: висше в областта на архитектурата и строителството;Наличие на пълна проектантска правоспособност;Наличие на сертификат за преминато обучение;Минимум 3 години опит в проектирането.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
Показател: Предложена цена; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.07.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. София 1618, ж.к. "Бъкстон", ул."Слънце" № 2, Заседателна зала, ІІ етаж в сградата на Район "Витоша“

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Район Витоша - СО.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

!!! На основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 и ал.2 от ЗОП

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ