Версия за печат

00956-2015-0002

BG-с. Ценово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. Цар Освободител № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Ценово
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични покупки на горива за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период до 24 (двадесет и четири) месеца, при 24 часово обслужване. Необходими количества горива са в рамките на: бензин А95 - 25 000 литра, дизел - 50 000 лира и автогаз - 5 500 литра

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132000, 09134200, 09122000

Описание:

Бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

бензин А95 - 25 000 литра, дизел - 50 000 лира и автогаз - 5500 литра

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Размерът на гаранцията за участие е 1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева и 00 ст )Парична сума, платима по банкова сметка на Община Ценово: IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF ЦКБ АД – гр. РУСЕ офис Ценово, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 61 от ЗОП 2. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора - парична сума, платима по банкова сметка на Община Ценово IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF ЦКБ АД – гр. РУСЕ офис Ценово или безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка, представен към документацията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата процедура се финансира с бюджетни средства. Възложителя ще разплаща закупеното количиство гориво на Единичната цена според представената оферта и съответната отстъпка, отразено в разписките за кредит и магнитни карти на зарежданите видове и съответни количества горива. Фактурирането на СТОКИТЕ се извършва както следва: за кметствата на община Ценово – на последния ден за текущия месец, а за община Ценово - на 15-тия и последния ден за текущия месец; Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 дни от издаване на данъчна фактура по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявление за обществена поръчка. 2. Всеки участник може да представи само една оферта. 3. Не се допуска представянето на различни варианти. 4. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма. 5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 6. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 7. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който не е представил декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Към участника не се предвиждат изисквания за минимално икономическо и финансово състояние.
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците изискванията на възложителят са да представят един или няколко от следните документи съобразно предмета на поръчката: 1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да: - Докаже опит в изпълнение на най-малко една подобна доставка през последните 3 (три) години преди крайния срок за подаване на оферти. 2. Да разполага минимум със собствена или наета бензиностанция на територията на Община Ценово за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата; 2. Списък на техническото оборудване, който съдържа: наименование, технически характеристики, свързани с изискването на Възложителя и основание за ползване от участника
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Решение № РД 11/075 от 09.06.2015 година

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Предоставяне на достъп до документацията за участие – в Община Ценово, с. Ценово, ул. "Цар Освободител"№ 66 ет. 3, стая 303, както и на официалната интернет страница на Община Ценово - http://www.tsenovo.eu/. 2. Място и срок за получаване/закупуване на документацията за участие. Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 7 от ЗОП, документация за участие в процедурата може да се закупи, всеки работен ден до 17.00 часа в срока посочен в обявлението за обществената поръчка. Място на получаване - Община Ценово, с. Ценово, ул. "Цар Освободител"№ 66 ет. 3, стая 303, срещу представен документ за закупуване на документацията за участие в размер на 10 (десет) лева с ДДС, платени в касата на общината или по банков път: IBAN: BG04CECB97908476542700 КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД – гр. РУСЕ офис Ценово

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.07.2015 г.  Час: 14:30
Място

Сграда на общинска администрация, ул. "Цар Освободител" № 66

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ