00022-2015-0012

BG-Асеновград: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Акад.Николай Хайтов №9, За: Айтен Салим, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150602UOPp61059.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предметът на настоящата поръчка е: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Асеновград
Код NUTS: BG42
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ". Маршрутите са изчерпателно изброени в Приложение – Списък на маршрутите към документацията за участие. Изпълнителят следва да организира изпълнението на услугата по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа; да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа; да съставя необходимите подробни количествени сметки и актове за изпълнените видове работи; да поддържа пътните настилки в добро състояние като извършва снегопочистване и опесъчяване. Услугата включва следните видове работи: снегопочистване, опесъчаване с пясъко-солена смес и обработка на заледени участъци.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно количеството актувани дейности, придмет на обществената поръчка.

Прогнозна стойност без ДДС
500000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на както следва: За Обособена позиция №1 - 2 500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. За Обособена позиция №2 - 2 000.00 /две хиляди/ лева. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката. 1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията . Гаранцията може да бъде внесена като парична сума в касата на Община Асеновград пл."Акад.Никоай Хайтов"9, или да бъде преведена по по сметка на Община Асеновград - „Инвестбанк” АД, IBAN: BG54IORT73753304000003, BIC: IORTBGSF или да бъде представена под формата на банкова гаранция със същия размер и срок, равен на срока на валидност на офертата съответно срок за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛ в настоящата Обществена поръчка е Община Асеновград. Финансирането е от бюджета на Община Асеновград и от целеви средства от Агенция „Пътна инфраструктура”. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение - Приложение № 14.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец – Приложение № 1; 2.Списък на документите, които съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от представляващия участника;3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 4.Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция); 5. Административни сведения за участника - Приложение № 2; 6. Декларация в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 7. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура - Приложение № 3;8.Декларация по чл. 47 от ЗОП (за участника)- Приложение № 4; 9. Декларация по чл. 47 от ЗОП (за подизпълнителя)- Приложение № 5; 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители, в която е отразено видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Приложение № 6; 11. Оригинален договор с подизпълнител (важи за всеки отделен подизпълнител); 12. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8; 13. При участници обединения - нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 14. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 9; 15. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 10; 16. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка; 17. Декларация (по образец съгласно Приложение № 15) за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП; 18. Декларация свободен текст от участника, че е запознат, респективно незапознат със строителната площадка и условията на място, при което незапознаването и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност; 19. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 20. Декларация по чл.56, ал.1 т.6 от ЗОП- Приложение № 16; 21. Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и/или документацията за участие. 22. Техническо предложение към офертата (съгласно образец Приложение № 12), съдържащо задължително като минимум изискуемата по образеца информация при съблюдаване на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката; 23.Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободен текст), ако е приложима; 24. Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие.25. Ценово предложение - Приложение № 11;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните 3 години (2012, 2013 и 2014 г.) придружени от препоръка/и, надлежно оформени с издател и лице за контакт, като в тях трябва да са вписани видовете дейности, които е извършил конкретния участник - по образец (Приложение №13). 2. Списък на техническото оборудване, техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Към списъка се прилагат доказателства за собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване. За удостоверяване на основанието за ползване на машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участника в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси. 3. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица за Обща застраховка «Гражданска отговорност» за щети причинени на Възложителя и на трети лица при/или по повод изпълнение на задълженията си и други, задължителни по българското законодателство застраховки, валидни за срока на изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 1 (един) договор с предмет сходен с предмета на поръчката, а именно с предмет: зимно поддържане и/или снегопочистване на улици /2012, 2013 и 2014г./ в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си. „Сходни с предмета на поръчката“ са зимно поддържане и/или снегопочистване на улици. 2. Участникът да разполага с необходимото оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, както следва: Позиция № 1: Снегопочистваща техника - Колесна - 6+1 резервна Снегопочистваща техника - Верижна - 3+1 резервна Техника за опесъчаване - 3+1 резервна Друга техника - 1 Позиция № 2: Снегопочистваща техника - Колесна - 4+1 резервна Снегопочистваща техника - Верижна - 1 Техника за опесъчаване - 2+1 резервна Друга техника - 1 Снегопочистваща техника - снегорин и/или трактор със снегоринна уредба. Техника за опесъчаване – самосвал с уредба за опесъчаване. Друга техника - челен товарач и/или трактор с предно гребло. Опесъчаването се извършва с пясъко-солени смеси. При участие в повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря на условията за минимални изисквания кумулативно на броя на позициите, за които участва. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси-/чл.51а от ЗОП/. 3. Да има сключена страхователна полица за Обща застраховка «Гражданска отговорност» за щети причинени на Възложителя и на трети лица при/или по повод изпълнение на задълженията си и други, задължителни по българското законодателство застраховки, валидни за срока на изпълнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 6 /шест/ лева с вкл. ДДС. Документацията за участие се публикува в профила на купувача -на интернет адрес: www.assenovgrad.com-профил на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистър обществени поръчки на АОП. Документацията може да бъде получена и на място, до датата посочена в обявлението, всеки работен ден от 09,00 до 16,30 часа в Административната сграда на Община Асеновград – гр. Асеновград, пл. “Акад. Н. Хайтов” № 9, Информационен център, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, в касата на Общината. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма, за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 0331/41057, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя: „Инвестбанк” АД, IBAN: BG50IORT73758404020000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане 447000, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.07.2015 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл."Акад.Николай Хайтов" №9, зала 305

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да прсъстват представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно гл. XI от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №1
1) Кратко описание

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Асеновград по две обособени позиции”. Маршрутите са изчерпателно изброени в Приложение – Списък на маршрутите към настоящата документация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Съгласно количеството актувани дейности, придмет на обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
294167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №2
1) Кратко описание

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Асеновград по две обособени позиции”. Маршрутите са изчерпателно изброени в Приложение – Списък на маршрутите към настоящата документация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Съгласно количеството актувани дейности, придмет на обществената поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
205833 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36