Версия за печат

00267-2015-0047

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП-47 от 27.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: инж. Александър Папазов и гл. юрисконсулт Живка Джарова-Ал Хамуд, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656444, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150508gdHM1499247.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Ремонт на пътни настилки на улици, по обособени позиции: Обособена позиция №1- Ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Пловдив – път І-8 и ІІ-64; Обособена позиция №2- Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на гр.Пловдив"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят възлага обществената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление след като откритата процедура със същия предмет е била прекратена по чл.39 ал.1 т.1 от ЗОП и първоначално обявените условия не са съществено променени. С Решение № 15РОП –16/23.02.2015 г. на Кмет на Община Пловдив е открита процедура по реда на ЗОП – открита процедура с предмет:„Ремонт на пътни настилки на улици, по обособени позиции: Обособена позиция №1- Ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Пловдив – път І-8 и ІІ-64; Обособена позиция №2- Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на гр.Пловдив". В срока за получаване на офертите няма постъпили предложения за изпълнение на поръчката и по двете обособени позиции. Процедурата е прекратена с Решение 15 РОП 16-2/08.04.2015 год. и същото не е обжалвано.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ДО „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, с ЕИК 115004094 и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис ІІІ Обединител” №37 тел. 032/964166; факс 032/964160;e-mail:office@patishta.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 15РОП16 от 23.02.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2015-0016

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:/ / www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на Община Пловдив