Версия за печат

00896-2015-0002

BG-Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 21.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЕКО МЕДЕТ ЕООД, гр.Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 7, етаж 2, За: инж.Димитър Симеонов, Р.България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: Еко Медет ЕООД, ул.Георги Бенковски №7, етаж 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача: http://ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150521mxLJ167693.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изпълнение на допълнителни дейности по възтановяване пътя за достъп до у-к,,Харман кая",запълване на част от допълнителното пропадане на обрушовката за стабилизиране трасето на канал №1 , предвидени в одобрената Допълнителна проекто-сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: „Рудник ,,Маджарово" - Десен бряг -щолни,комини и обрушовки”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане изпълнението на допълнителни дейности по възтановяване пътя за достъп до у-к,,Харман кая",запълване на част от допълнителното пропадане на обрушовката за стабилизиране трасето на канал №1 , предвидени в одобрената Допълнителна проекто-сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: „Рудник ,,Маджарово" - Десен бряг -щолни,комини и обрушовки”. Необходимостта от изпълнението на допълнителните видове и количества работи на обекта, произтичат от възникналите непредвидени обстоятелства, обосноваващи се от нанесените щети, вследствие обилните поройни дъждове, паднали в района на горепосочения обект през периода: 01.09.2014г. - 18.11.2014г., в резултат на които дъждове са се образували ровини и канали по пътя за достъп до у-к,,Харман кая", има допълнително пропадане с площ 1705 м2 . Всички нанесени щети на обекта са констатирани в Протокол на комисия от 21.11.2014 година, назначена със заповед № 46 от 18.11.2014 година на управителя на "Еко Медет" ЕООД, гр.Панагюрище, Необходимите за изпълнение допълнителни дейности по възтановяване пътя за достъп до у-к,,Харман кая", запълване на част от допълнителното пропадане на обрушовката за стабилизиране трасето на канал №1 на обекта са посочени в изготвената Допълнително-проектно сметна документация (ДПСД) към работния проект, която окончателно е била приета с Протокол № 104/18.03.2015 г. на Междуведомствен експертен съвет към Министерство на икономиката. Наред с горното допълнителните видове и количества дейности на обекта не може да се отделят технически и икономически от предмета на основния договор за строителство № 18 от 20.10.2014 г., като общата стойност на допълнителнителните дейности не е повече от 50 на сто от стойността на дейностите, възложени по основния договор.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Енерго ремонт строй" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв.Манастирски ливади - Б , № 17

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:68325 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Ясен Стоянов Христов
Длъжност: Управител