Версия за печат

00016-2015-0005

BG-Априлци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-541-00016_2015_0005.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Априлци

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на Строително – монтажни работи за основен ремонт на общински пътища; LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - Гробищен парк" - дължина около 1,000 км - град Априлци - община Априлци; LOV 3016 /път ІІІ -3505 - Дебнево - Велчово/ - м. Мачковци " и LOV 2003 /път ІІІ -607 - кв. Острец - м. Маришница "; Извършване на Строително – монтажни работи за ремонт на улична мрежа в Община Априлци: ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима"; ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало"; улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци; улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци"; улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци" и улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 „СМР за основен ремонт на общински пътища в Община Априлци”: Обект: "Общински път LOV 2003: - от км 0+000 до км 1+100 -гр. Априлци - община Априлци" - Машинно преснемане банкети, в т.ч. натоварване и превоз строителни отпадъци м1 2 250, Изкоп за почистване канавки, запълнени над 50% с натоварване и превоз с камион м3 – 364, Изсичане храсти и млада гора м2 1 600, Направа основа от несортиран трошен камък, в т.ч. превоз на материала и уплътняване - дебелина 15 – 25 см., за локални ремонти м3 - 12, Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина 4см, чрез студено битумно изкърпване м2 - 245, Полагане на тънкослойна студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт м2 - 2 660, Попълване, подравняване и уплътняване на банкети м3 – 71, Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване неплътна асфалтобетонова смес със средна деб 4 см - изравнителен пласт т – 266, Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване плътна асфалтобетонова смес със средна дебелина 5 см - локални ремонти м2 – 48 и Полагане на първи битумен разлив м2 - 2 660; Общински път LOV3009: Машинно преснемане банкети, в т.ч. натоварване и превоз строителни отпадъци м1 – 1320, Изкоп за почистване канавки, запълнени над 50%, с натоварване и превоз с камион м3 – 377, Изсичане храсти и млада гора м2 – 1600, Направа основа от несортиран трошен камък, в т.ч. превоз на материала и уплътняване - дебелина 15 – 25 см. м3 – 76, Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина 4см, чрез студено битумно изкърпване м2 – 105, Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина 4 см, чрез студено битумно изкърпване м2 – 2580, Попълване, подравняване и уплътняване на банкети м3 – 62, Бетон клас В15 за повдигане и укрепване крила на съоръжения м3 – 3 и Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване плътна асфалтобетонова смес със средна дебелина 5 см - обръщало м2 - 32.60 Общински път LOV3016: Машинно преснемане банкети, в т.ч. натоварване и превоз строителни отпадъци м1 – 1160, Изкоп за почистване канавки, запълнени над 50% с натоварване и превоз с камион м3 - 308.70, Изсичане храсти и млада гора м2 – 1200, Направа основа от несортиран трошен камък, в т.ч. превоз на материала и уплътняване - дебелина 15 – 25 см., за локални ремонти м3 – 16, Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина 4см, чрез студено битумно изкърпване м2 – 184, Полагане на тънкослойна студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт м2 – 2340, Попълване, подравняване и уплътняване на банкети м3 – 42, Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване неплътна асфалтобетонова смес със средна деб 4 см - изравнителен пласт т -185.8, Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване плътна асфалтобетонова смес със средна дебелина 5 см - локални ремонти м2 – 86, Полагане на първи битумен разлив м2 – 1450 Обект: "Ремонт на ул. "Габровница" Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка със студено-битумна смес м2 – 93, Направа на първи битумен разлив м2 – 930, Машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес, включително превоз и уплътняване със средна дебелина - 4 см м2 -93 Обект: "Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" Изкоп за почистване на банкети и отводнителни окопи – земни м3 - 208, Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка чрез студено битумно изкърпване - средна дебелина.4 см м2 – 128, Полагане на тънкослойна асфалтобетонова настилка с дебелина 1,5 см с минимикс с общо тегло до 15 тона и дължина до 8 м м2 – 2100 Обект: "Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 Изкоп земни маси за подравняване и за отводнителни окопи м3 - 354.2, Превоз изкопани земни маси със самосвал на 1 км. м3 - 354.2, Уплътняване земна основа с вибрационен валяк - м2 – 1520, Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък - два пласта по 20 - 25 см. м3 - 243 Продължение в IV.3

Прогнозна стойност без ДДС
294668 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност 1732 лв. /хиляда седемстотин тридесет и два лева/ - за обособена позиция № 1 и 1214 лв. /хиляда двеста и четиринадесет лева/ - за обособена позиция № 2; в една от следните, избрана от него форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци - Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци - Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите по обособена позиция № 1 се финансират чрез целева субсидия от Републиканския бюджет. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената по договора. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора, представяне на оригинална данъчна фактура. Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписването на протокол за действително извършените работи, по единични цени, посочени в количествено – стойностните сметки, но не повече от договорената в сума, и представяне на оригинална данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Дейностите по обособена позиция № 2 се финансират от собствени средства на Възложителя Община Априлци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20% от стойността на възложените СМР. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след стартиране на строителството и представяне на оригинална данъчна фактура. Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в едномесечен срок след подписване на протокол за действително извършените работи, по единични цени, посочени в количествено – стойностните сметки, но не повече от договорената сума, и представяне на оригинална данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединение. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при който е налице някое от обстоятелствата: по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д”, т.2 и 3 4 от ЗОП и чл.47, ал.2, т.1, и ал.5 от ЗОП - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. - е обявен в несъстоятелност; - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; - има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2. Представяне на участника (Образец № 2); 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 3); 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 4); 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 5); 8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 (Образец № 6); 9. Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка № 00016-2015-0005 ОП № … (изписва се номера на обособената позиция)”. Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел “Изисквания и условия към гаранциите” от настоящите указания; 10. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация - Раздел III.2.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЯМА
Минимални изисквания: НЯМА
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 7), придружен от: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 8, както и ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт – Образец № 9
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 2 /два/ обекта на строителство с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка: изграждане, рехабилитация и/или ремонт на транспортна инфраструктура, за период от 5 /пет/ години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за всички участници в обединението. 2. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, наети по трудов и/или граждански договор, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обособената позиция, включващ минимум следните позиции: - Ръководител на обекта: образователна степен магистър, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или специалност аналогична на изискваната; - Отговорник по контрола на качеството: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция, притежаващо валиден сертификат или удостоверение за упражняване на длъжността. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 652164 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.06.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Код за вид плащане: 44 70 00 Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.06.2015 г.  Час: 16:40
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.06.2015 г.  Час: 10:30
Място

Сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Направа на покрит окоп с петонови тръби Ф40, пред входове на имоти -м1 -55 Обект: "Ремонт на улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци" Изкоп земни маси за банкети и за отводнителни окопи м3 – 350, Изсичане храсти и млада гора м2 – 2000, Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък м3 – 86, Изкърпване на съществуваща асфалтобетонова настилка с плътна смес с дебелина 4 см., включително изрязване и почистване м2 – 977, Направа на първи битумен разлив за връзка м2 – 977. Обект: "Ремонт на улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци" Изкоп земни маси за банкети м3 - 27.5, Превоз изкопани земни маси със самосвал - 1 км м3 - 27.3, Направа на облицован окоп с бетонови плочи 55/40/5 м3 – 60, Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък - два пласта по 20 - 25 см. м2 – 96, Направа на покрит окоп с бетонови тръби Ф40, пред входове на имоти м1 - 32, Машинно полагане и уплътняване на износващ пласт - плътна асфалтобетонова смес с дебелина - 5 см т – 55 Обект: "Ремонт на улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци" Изкоп земни маси за водостоци и отводнителни окопи м3 – 270, Направа на тръбен водосток с бетонови тръби Ф50 см м1 – 8, Направа на облицован окоп с бетонови плочи 55/40/5 см м2 – 180, Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък - два пласта по 20 - 25 см. м3 – 115,Направа на покрит окоп с бетонови тръби Ф40, пред входове на имоти м1 - 36 Финансовия остатък от предвидения бюджет по всяка обособена позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки; Изпълнението на строителните работи за обекти: „Ремонт на улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци”; „Ремонт на улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци” и „Ремонт на улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци” по обособена позиция № 2 ще започне при осигуряване на средства за финансиране и подписване на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция СМР за основен ремонт на общински пътища в Община Априлци
1) Кратко описание

Извършване на Строително – монтажни работи за основен ремонт на общински пътища; LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - Гробищен парк" - дължина около 1,000 км - град Априлци - община Априлци; LOV 3016 /път ІІІ -3505 - Дебнево - Велчово/ - м. Мачковци " и LOV 2003 /път ІІІ -607 - кв. Острец - м. Маришница "

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Обект: "Общински път LOV 2003: - от км 0+000 до км 1+100 -гр. Априлци - община Априлци" - Машинно преснемане банкети, в т.ч. натоварване и превоз строителни отпадъци м1 2 250, Изкоп за почистване канавки, запълнени над 50% с натоварване и превоз с камион м3 – 364, Изсичане храсти и млада гора м2 1 600, Направа основа от несортиран трошен камък, в т.ч. превоз на материала и уплътняване - дебелина 15 – 25 см., за локални ремонти м3 - 12, Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина 4см, чрез студено битумно изкърпване м2 - 245, Полагане на тънкослойна студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт м2 - 2 660, Попълване, подравняване и уплътняване на банкети м3 – 71, Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване неплътна асфалтобетонова смес със средна деб 4 см - изравнителен пласт т – 266, Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване плътна асфалтобетонова смес със средна дебелина 5 см - локални ремонти м2 – 48 и Полагане на първи битумен разлив м2 - 2 660; Общински път LOV3009: Машинно преснемане банкети, в т.ч. натоварване и превоз строителни отпадъци м1 – 1320, Изкоп за почистване канавки, запълнени над 50%, с натоварване и превоз с камион м3 – 377, Изсичане храсти и млада гора м2 – 1600, Направа основа от несортиран трошен камък, в т.ч. превоз на материала и уплътняване - дебелина 15 – 25 см. м3 – 76, Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина 4см, чрез студено битумно изкърпване м2 – 105, Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина 4 см, чрез студено битумно изкърпване м2 – 2580, Попълване, подравняване и уплътняване на банкети м3 – 62, Бетон клас В15 за повдигане и укрепване крила на съоръжения м3 – 3 и Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване плътна асфалтобетонова смес със средна дебелина 5 см - обръщало м2 - 32.60 Общински път LOV3016: Машинно преснемане банкети, в т.ч. натоварване и превоз строителни отпадъци м1 – 1160, Изкоп за почистване канавки, запълнени над 50% с натоварване и превоз с камион м3 - 308.70, Изсичане храсти и млада гора м2 – 1200, Направа основа от несортиран трошен камък, в т.ч. превоз на материала и уплътняване - дебелина 15 – 25 см., за локални ремонти м3 – 16, Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина 4см, чрез студено битумно изкърпване м2 – 184, Полагане на тънкослойна студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт м2 – 2340, Попълване, подравняване и уплътняване на банкети м3 – 42, Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване неплътна асфалтобетонова смес със средна деб 4 см - изравнителен пласт т -185.8, Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване плътна асфалтобетонова смес със средна дебелина 5 см - локални ремонти м2 – 86, Полагане на първи битумен разлив м2 – 1450

Прогнозна стойност, без ДДС
173260 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци
1) Кратко описание

Извършване на Строително – монтажни работи за ремонт на улична мрежа в Община Априлци: ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима"; ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало"; улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци; улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци"; улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци" и улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233252, 45233330

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на улици

3) Количество или обем

Обект: "Ремонт на ул. "Габровница" Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка със студено-битумна смес м2 – 93, Направа на първи битумен разлив м2 – 930, Машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес, включително превоз и уплътняване със средна дебелина - 4 см м2 -93 Обект: "Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" Изкоп за почистване на банкети и отводнителни окопи – земни м3 - 208, Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка чрез студено битумно изкърпване - средна дебелина.4 см м2 – 128, Полагане на тънкослойна асфалтобетонова настилка с дебелина 1,5 см с минимикс с общо тегло до 15 тона и дължина до 8 м м2 – 2100 Обект: "Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 Изкоп земни маси за подравняване и за отводнителни окопи м3 - 354.2, Превоз изкопани земни маси със самосвал на 1 км. м3 - 354.2, Уплътняване земна основа с вибрационен валяк - м2 – 1520, Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък - два пласта по 20 - 25 см. м3 - 243Направа на покрит окоп с петонови тръби Ф40, пред входове на имоти -м1 -55 Обект: "Ремонт на улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци" Изкоп земни маси за банкети и за отводнителни окопи м3 – 350, Изсичане храсти и млада гора м2 – 2000, Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък м3 – 86, Изкърпване на съществуваща асфалтобетонова настилка с плътна смес с дебелина 4 см., включително изрязване и почистване м2 – 977, Направа на първи битумен разлив за връзка м2 – 977. Обект: "Ремонт на улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци" Изкоп земни маси за банкети м3 - 27.5, Превоз изкопани земни маси със самосвал - 1 км м3 - 27.3, Направа на облицован окоп с бетонови плочи 55/40/5 м3 – 60, Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък - два пласта по 20 - 25 см. м2 – 96, Направа на покрит окоп с бетонови тръби Ф40, пред входове на имоти м1 - 32, Машинно полагане и уплътняване на износващ пласт - плътна асфалтобетонова смес с дебелина - 5 см т – 55 Обект: "Ремонт на улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци" Изкоп земни маси за водостоци и отводнителни окопи м3 – 270, Направа на тръбен водосток с бетонови тръби Ф50 см м1 – 8, Направа на облицован окоп с бетонови плочи 55/40/5 см м2 – 180, Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък - два пласта по 20 - 25 см. м3 – 115,Направа на покрит окоп с бетонови тръби Ф40, пред входове на имоти м1 - 36

Прогнозна стойност, без ДДС
121408 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3