00077-2015-0001

BG-Плевен: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за спешна медицинска помощ-Плевен, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: Рени Добрева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: csmp-pleven.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовоот обслужване на служителита от филиалита на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложиетля.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр.Плевен, ул.Г.Кочев №8
Код NUTS: BG314
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовоот обслужване на служителита от филиалита на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с обща номинална стойност 95000 лв.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
95000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 10
Показател: брой търговски обекти на територията ана гр.Плевен и Плевенска област; тежест: 90
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 652311 от 05.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовоот обслужване на служителита от филиалита на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложителя.
V.1) Дата на сключване договора
15.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ВИАБЕЛ ЕООД 131157997, кв.Бизнес Парк Варна,сгр.В1,ет.ІІ,офис 203, БЪЛГАРИЯ 9000, Варна, Тел.: 052 963963, Факс: 052 964964

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 95000 BGN без ДДС
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ВИАБЕЛ ЕООД ЕИК 131157997 ,гр.Варна,кв.Бизнес Парк,сгр.В1,ет.ІІ,офис 203;СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК 131085380,гр.София,ж.к.Младост 4,ул.Бизнес Парк София,бл.12,вх.А,ет.3


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор