00113-2015-0002

BG-Кюстендил: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 109080582

МБАЛ д-р Н. Василиев АД, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл. счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетовдство - Бойко Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: www.mbalkn.com.

Електронен достъп до информация: www.mbalkn.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

«Ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя, като храната се приготвя на територията на възложителя”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
територията на болничната кухня на възложителя
Код NUTS: BG415
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на поръчката е ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, приготвяна на територията на болничната кухня на възложителя на адрес: гр.Кюстендил, пл.”17-ти януари №1, при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата на отделните менюта,, посочени в документацията, са само за нуждите на оценяването и не ангажират възложителя при изпълнението на договора

Стойност, без да се включва ДДС
466595 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 4600,00 лв. Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: 1.Парична сума, вносима по ГАРАНЦИОННАТА сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА, BIC: SOMBBGSF; 2.Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от прогнозната стойност на договора, изчислена на база предходните 3 години

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Условия за плащане – в левове, по банков път, отложено в срок от 60 календарни дни, съгласно офертата на изпълнителя и след представяне на следните документи: доставна фактура-оригинал; требвателен лист за месеца по дати, подподписан от възложителя и от изпълнителя и месечен отчет за разходите за храна по отделения, подписан от служител на възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

да приготвя храната в болничната кухня на територията на болницата;да наеме болнична кухня от 362,31 кв.м. и прилежащите й помещения, които са газифицирани, както и заведение за бързо хранене от 54,85 кв.м., находящо се на приземен и първи надземен етаж в основния корпус на болницата за осъществяване хранене на персонала; Ползването на болничната кухня и прилежащите й помещения, и заведение за бързо хранене, както и условията по наемане, са предмет на отделен договор, като наемните цени са определени на база оценка от лицензиран оценител. Участник в процедурата, който заяви, че не е съгласен да наеме болничната кухня при условията на договора за наем, се отстранява от участие в процедурата; да заплаща стойността на изразходваните консумативи /електроенергия, вода, газ и отопление/ на база на изразходваните количества и по силата на сключения договор за наем; да поддържа болничната кухня съгласно нормативните изискванията на Агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Кандидатът следва да има регистриран в Търговсия регистър предмет на дейност отговарящ на предмета на поръчката. Предлаганите от кандидата ястия следва да бъдат съобразени със Сборник рецепти за диетични ястия от 1984 и отговарящи на изискванията на Наредба №16/12.07.1994г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението и на менютата на възложителя. При осигуряване на доставката следва да се спазват изискванията на Наредба №7/08.04.2002г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи по чл.50 от ЗОП и документацията за участие. Заверено от участника копие на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на ново регистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Документи по чл.50 от ЗОП и документацията за участие

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, извършени през последните три години, включително стойностите и получателите; Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството или за сертификация на продукти; Справка за техническото оборудване и мерките за осигуряване на количеството; Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или на ръководните му служители; Данни за средния годишен брой работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години; Възложителят приема и други доказателства за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно документацията за участие

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.07.2015 г.  Час: 14:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния официален интернет адрес на МБАЛ „д-р МБАЛ д-р Никола Василиев” АД - Профил на купувача: http://www.mbalkn.com. Всяко лице може да поиска да му бъде предоставена документация за участие, която му се изпраща за негова сметка. В този случай документацията се заплаща, като цената й е 10 лева, платими в брой в счетоводството на МБАЛ „д-р Никола Василиев” АД всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа или по банков път по РАЗПЛАЩАТЕЛНА сметка на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА IBAN: BG25 SOMB 9130 1048 5701 01, BIC:SOMBBGSF. В документа за внасяне на сумата да се посочи предмета на поръчката. Копие на документа за закупена документация се прилага към документацията за участие.;

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.07.2015 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.07.2015 г.  Час: 08:00
Място

Сградата на МБАЛ"Д-р Н.Василиев"АД в гр.Кюстендил,пл."17-ти януари" №1, в кабинета на изп.директор

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите - Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

- Ценовите предложения ще бъдат отворени на 08.07.2015 г от 09.00 часа в кабинета на изпълнителния директор. В случай, че е налице процесуална пречка за отваряне на ценовите предложения на 08.07.2015 г от 09.00 часа комисията ще уведоми писменно участниците за другата дата за отваряне на ценовите предложения.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.05.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ