Версия за печат

01860-2015-0001

BG-с.Узунджово, общ.Хасково:

РЕШЕНИЕ

Номер: 300 от 15.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Основно училище Любен Каравелов, ул.Любен Каравелов №1, За: Валя Йорданова Димитрова - директор, Р.България 6350, с.Узунджово, общ.Хасково, Тел.: 03710 2270, E-mail: karavelov_uz@abv.bg, Факс: 03710 2345

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.karavelov-uz.com.

Адрес на профила на купувача: www.karavelov-uz.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на 8 000 литра дизел за отопление на ОУ "Любен Каравелов" с.Узунджово за отоплителен сезон 2015г./2016г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Със Заповед №1115/04.09.2008г. на Кмета на Община Хасково на основание чл.8, ал.2 от Закона за обществените поръчки във връзка с пар.71 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Р.България за 2008г. като директор на ОУ "Любен Каравелов" с.Узунджово, общ.Хасково - прилагащо системата на делегирани бюджети, съм упълномощена да организирам и провеждам процедури за възлагане на обществени поръчки, да изготвям всички документи по реда на ЗОП и да сключвам договорите за тях. Предмет на процедурата на договаряне без обявление е периодична доставка на стока - дизел за отопление на ОУ "Любен Каравелов" с.Узунджово за отоплителен сезон 2015г./2016г., която е определена по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Р.България 1000, гр.София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Валя Йорданова Димитрова
Длъжност: Директор на Основно училище "Любен Каравелов" с.Узунджово, общ.Хасково - упълномощено длъжностно лице със Заповед №1115/04.09.2008г. на кмета на община Хасково съгласно чл.8, ал.2 ЗОП