Версия за печат

00140-2015-0003

BG-Ихтиман: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ихтиман, ул. Цар Освободител №123, За: инж. Тони Кацаров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр.Ихтиман, ул. Цар Освободител №123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: www.ihtiman-obshtina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Ихтиман, МБАЛ-Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и повишаване на енергийната ефективност на сграда и съоръжения на корпус на МБАЛ Ихтиман ЕООД, в съответствие с извършеното обследване за енергийна ефективност и изработен инвестиционен проект по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД Обхватът на работите включва доставка на необходимите персонал, механизация, оборудване, материали и инструменти за изпълнение на дейностите определени в настоящата документация и техническата документация с която Възложителят разполага.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45215120

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на обществената поръчка е извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и повишаване на енергийната ефективност на сграда и съоръжения на корпус на МБАЛ Ихтиман ЕООД, в съответствие с извършеното обследване за енергийна ефективност и изработен инвестиционен проект по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД Основната сграда е Стационара към лечебното заведение, която е разположена в източната част на терена. Решена е с три надземни етажа и един полувкопан необитаем подземен етаж. Предвидени са следните мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата, в съответствие с извършеното обследване и разработения инвестиционен проект: Топлоизолиране на външни стени; Топлоизолиране на покрив; Топлоизолиране на под; Подмяна на дограма; Ремонт отоплителна инсталация. Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД Рентгеново и Детско отделение към лечебното заведение е построена през 1959г. Решена е с два надземни етажа и един полувкопан частично използваем подземен етаж. Предвидени са следните мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата, в съответствие с извършеното обследване и разработения инвестиционен проект: Топлоизолиране на външни стени;• Топлоизолиране на покрив; Топлоизолиране на под; Подмяна на дограма; Ремонт отоплителна инсталация. Обхватът на работите включва доставка на необходимите персонал, механизация, оборудване, материали и инструменти за изпълнение на дейностите определени в настоящата документация и техническата документация с която Възложителят разполага.

Прогнозна стойност без ДДС
237460.59 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на: - за Обособена позиция 1 - Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД 1260 лева; - за Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД 1100 лева; Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция,тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка, включително да е изписано за коя позиция се отнася. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: IBAN: BG98CECB97903347378500; BIC: CECBBGSF; банка: ЦКБ АД; град/клон/офис: офис Ихтиман; титуляр на сметката : Община Ихтиман; Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график.; Междинните плащания се извършват на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.; Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване по реда на т. 12.2 от/ проекто договора/ без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите съгласно т.3.4. от/проекто договора/.; Плащанията по т. 3.1 от/проекто договора/ се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В описателната част следва да се впише следният текст: ”Разходите по тази фактура се финансират със средства по договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции №.............”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 1.1. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 1. 2. Който е обявен в несъстоятелност.;1.3. Който се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.;1.4. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.;1.5. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 1.6. Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.; 1.7. Който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.8. Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.9. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 1.10. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 1.11. Изискванията на т. 1.1, т. 1.5., т. 1.9., т. 1.10., се прилагат, както следва: а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; з) в случаите по т. 1.11. от б. а ) до б. ж) - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: І. Общи изисквания към участниците в процедурата: В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения.; Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.; Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Възложителят няма да сключи договор с избрания изпълнител, ако преди подписване на договора той не представи Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум: За обособена позиция 1 - първа група, четвърта категория; За обособена позиция 2 - първа група, четвърта категория; ІІ. Участниците представят следните документи и информация: 2.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец 1.1);2.2. Представяне на участника (Образец 1.2);2.3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2);2.4. Ценово предложение (Образец №3); 2.5.Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец №4) 2.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС (Образец №5); 2.7.Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (Образец №6); 2.8. Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец №7); 2.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №8); 2.10.Декларация за запознаване с условията на строителната площадка (Образец № 9); 2.11.Декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки (Образец №10); 2.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Образец №11); 2.13. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП (Образец №12); 2.14 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП (Образец №13).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите които са на чужд език, се представят и в превод. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта.
Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс, който е определен в размер до 50 % от прогнозната стойност за конкретната обособена позиция, а именно: Обособена позиция 1 - Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД - минимум 63000 (шестдесет и три хиляди) лева Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД - минимум 55000 (петдесет и пет хиляди) лева
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказва се с представяне от участника на Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - Образец № 12 към настоящата документация. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка за конкретната обособена позиция, участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство; Доказва се с представяне от участника на копие на посочените в документацията т. 12.2.1. и 12.2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 12.1., т. 12.2.1. и 12.2.2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за технически възможности. Съответствието с посочените минимални изисквания, в случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум три изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): За обособена позиция № 1. Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД ; [тополизолиране на външни стени] За обособена позиция № 2. Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД [тополизолиране на външни стени].; За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност за конкретната обособена позиция да е изпълнена на поне три обекта.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123 в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, както и други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансиране от Националния доверителен екофонд

VI.3) Допълнителна информация

Настоящото обявление се изпраща по електронен път, а от датата на публикуването му в електронен вид до изтичането на срока за получаване на документацията се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалната интернет страница на Възложителя http://www.ihtiman-obshtina.com/, от където участниците могат да я изтеглят. В срока за получаване на документацията участниците могат да получат същата и на хартиен носител от деловодството на Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на открита процедура са посочени в чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП. Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10-дневен и започва да тече след изтичане на 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД. Основната сграда е Стационара към лечебното заведение, която е разположена в източната част на терена. Решена е с три надземни етажа и един полувкопан необитаем подземен етаж. Предвидени са следните мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата, в съответствие с извършеното обследване и разработения инвестиционен проект: Топлоизолиране на външни стени; Топлоизолиране на покрив; Топлоизолиране на под; Подмяна на дограма; Ремонт отоплителна инсталация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45215120

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения

3) Количество или обем

Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД.;Основната сграда е Стационара към лечебното заведение, която е разположена в източната част на терена. Решена е с три надземни етажа и един полувкопан необитаем подземен етаж. Предвидени са следните мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата, в съответствие с извършеното обследване и разработения инвестиционен проект: Топлоизолиране на външни стени; Топлоизолиране на покрив; Топлоизолиране на под; Подмяна на дограма; Ремонт отоплителна инсталация.

Прогнозна стойност, без ДДС
126750.59 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД
1) Кратко описание

Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД Рентгеново и Детско отделение към лечебното заведение е построена през 1959г. Решена е с два надземни етажа и един полувкопан частично използваем подземен етаж.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45215120

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения

3) Количество или обем

Предвидени са следните мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата, в съответствие с извършеното обследване и разработения инвестиционен проект: Топлоизолиране на външни стени; Топлоизолиране на покрив; Топлоизолиране на под; Подмяна на дограма; Ремонт отоплителна инсталация

Прогнозна стойност, без ДДС
110710 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90