01271-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-0903-5 от 08.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, район Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза 88, За: Райна Сотирова, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: Райна Сотирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=255:-0903-508052015-q-i-vii-qq-20152016-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от I - VII клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2015/2016г."

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Издателства: “ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД, СД “ВТ-КОМС - ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ И СИЕ", ИК“АНУБИС" ООД, "БУЛВЕСТ 2000"ООД, “АРХИМЕД 2” ЕООД, ИЗДАТЕЛСТВО “ИЗКУСТВА” ЕООД, ИЗДАТЕЛСТВО “БИТ И ТЕХНИКА” ООД, ЕТ “ДАНИЕЛА УБЕНОВА-ДАНИЕЛА БИЛАНСКА”, “ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛОНГМАН”, представлявано от "С.А.Н.-ПРО” ООД И СД "ПЕДАГОГ 6-ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И СИЕ".

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcacadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Тодор Славов Кръстев
Длъжност: Кмет на Столична община-район "Сердика"