Версия за печат

00265-2015-0056

BG-Раднево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Мини Марица - Изток ЕАД, ул.Георги Димитров - №13, За: По техническите въпроси: Динко Динчев - ръководител сектор ОК-С, отдел ЕСР; Мирослав Киров - експерт търговия ДО, отдел Инвестиции; Въпроси по процедурата: Георги Николов - експерт търговия, отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3060/; 0417 83305/3026/; 0417 83305/3107/, E-mail: gnikolov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел ЕСР; отдел Инвестиции; отдел Търговски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Мини Марица - Изток ЕАД, ул.Георги Димитров - №13, За: Ивелина Проданова - завеждащ регистратура отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3323/

Място/места за контакт: стая № 609, етаж 6, регистратура на отдел Търговски

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV, силови разединители 110 kV и комбинирани измервателни трансформатори 110 kV”– реф.№39/2015г. - ЗОП.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя –/склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора/, съгласно Инкотермс 2010. Транспорта на доставените изделия от склад на Възложителя до местата за монтаж се извършва и е за сметка на Изпълнителя. Място за изпълнение на дейностите (демонтаж и монтаж) по предмета на процедурата: подстанции в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, рудник „Трояново-север”, с. Ковачево и рудник "Трояново-3", с. Медникарово, обл. Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV, силови разединители 110 kV и комбинирани измервателни трансформатори 110 kV, съгласно технически спецификации и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие. Предмета на процедурата е разделен на три обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV. Втора обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV. Трета обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31214100, 31214110, 31173000

Описание:

Прекъсвачи
Секционни разединители
Измервателен трансформатор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
385000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е: за първа обособена позиция – 1 000 лева или равностойността в евро; за втора обособена позиция – 1 500 лева или равностойността в евро; за трета обособена позиция – 400 лева или равностойността в евро. Представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността му. Представя се преди подписване на договора и се връща в срок до 30 дни след изпълнението му. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева – „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: BG10FINV915010BGN05J05, BIC: FINVBGSF или по банкова сметка в евро - „БНП ПАРИБА С.А." - клон София, IBAN: BG40BNPA94401420015010, BIC: BNPABGSX. Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва до 30 /тридесет/ календарни дни след цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците да извършат задължителен оглед на съществуващото положение /местата за монтаж на изделията/ - /доказва се с двустранно подписан протокол между представители на Възложителя и Участника – представя се в техническата оферта/ - изискването се отнася за всяка обособена позиция. Предвидени са две дати за извършване на огледа: 14 /четиринадесетия/ и 6 /шестия/ ден преди датата за подаване на оферти. Лица за контакт и отговорни за огледа от страна на Възложителя: г-н Динко Динчев – ръководител „ОК-С”, тел. за връзка: 0417/ 8 33 05-центр., вътр. 30 60, 0889/ 862 666 и г-н Мирослав Киров - експерт търговия ДО, тел. за връзка: 0417/ 8 33 05-центр., вътр. 30 26. За осъществяване на огледа моля да уведомите някое от посочените лица за контакт минимум 1 /един/ ден преди посочените дати за оглед.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника. 2. Представяне на участника, което включва - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 3. Декларация по чл.47, ал.9 - по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие. 4. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7. 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 8. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. За последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са монтирали не по-малко от 1 /един/ брой силов прекъсвач 110 kV /доказва се със списък на услугите с предмет монтаж на силов прекъсвач 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП/ - по образец на Възложителя - изискването се отнася за първа обособена позиция. 2. За последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са монтирали не по-малко от 1 /един/ брой силов разединител 110 kV /доказва се със списък на услугите с предмет монтаж на силов разединител 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП/ - по образец на Възложителя - изискването се отнася за втора обособена позиция. 3. За последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са монтирали не по-малко от 1 /един/ брой комбиниран измервателен трансформатор 110 kV /доказва се със списък на услугите с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП/ - по образец на Възложителя - изискването се отнася за трета обособена позиция. 4. Производителя на предлаганите изделия да е сертифициран по ISO 9001:2008 или еквивалент /доказва се с копие на валиден сертификат, придружен с превод на български език/ - изискването се отнася за всяка обособена позиция. 5. Участниците да декларират производител и страна на произход на предлаганите изделия - по образец на Възложителя - изискването се отнася за всяка обособена позиция. 6. В техническата оферта участниците да представят каталог/зи (извадка/и от каталог) на предлаганите изделия; в каталога/зите (извадката/ите от каталог) да са посочени всички технически параметри на предлаганите изделия и изисквани от Възложителя - изискването се отнася за всяка обособена позиция. При липса на даден параметър в каталога/зите (извадката/ите от каталог) офертата се отстранява. Допуска се каталога/зите (извадката/ите от каталог) да бъде на хартиен или на електронен носител /CD/.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

реф.№ 39/2015 г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.06.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.06.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.06.2015 г.  Час: 09:00
Място

Управление на дружеството, етаж 1, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" на http://www.marica-iztok.com/aop. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта всеки участник писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. Съгласно чл.58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и всички следващи от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV
1) Кратко описание

Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31214100

Описание:

Прекъсвачи

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
150000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV.
1) Кратко описание

Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31214200

Описание:

Разединител

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
185000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV.
1) Кратко описание

Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31173000

Описание:

Измервателен трансформатор

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9