00396-2015-0002

BG-Борово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставката чрез покупка на течни горива – дизел/газьол/ за отопление за заведения на бюджетна издръжка на територията на Община Борово за отоплителни сезони 2015/2019г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Франко съответната организация на бюджетна издръжка на територията на Община Борово
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обект на обществената поръчка е доставката чрез покупка на течни горива – дизел за отопление с код по CPV (2007) 09135100-5 и с код по КН 27101943, за отопление на заведения на бюджетна издръжка на територията на Община Борово за отоплителни сезони 2015/2019г. с прогнозно количество до 288 000 литра ±20%. Количеството е прогнозно и незадължава Възложителя да го закупи в пълен обем. Доставките зависят от климатичните условия.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00396-2015-0002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 651087 от 26.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1925 / Обособена позиция №: / Заглавие:Борсов договор №1925/21.04.2015г. за доставка на гориво за отопление на заведения на бюджетна издръжка на територията на Община Борово за отоплителни сезони 2015/2019г.
V.1) Дата на сключване договора
21.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДМВ ЕООД - гр.Русе, ЕИК: 117 679 603, представлявано от Десислава Савова - управител., ул. Воден № 14, вх.1, ет.2, ап.3, България 7020, Русе, Тел.: 08117 2200; 088 9990881, E-mail: dmv.eood@gmail.com, Факс: 08117 2204

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

”ДМВ” ЕООД, ЕИК 117679603, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул. ”Воден” №14, вх.1, ет.2, ап.3, представлявано от Десислава Савова - управител.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Предмет на настоящата поръчка е доставката на гориво за отопление, който е включен в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса, съгласно Приложение към чл.38, ал.1 от ППЗОП.