Версия за печат

00016-2015-0003

BG-Априлци: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, обл. Ловеч, ул. Васил Левски ч№ 109, За: Станислава Нанкова - Директор на дирекция УТОСЕ; Марко Пенов - гл. експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: 06958 2222

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-apriltsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-539-00016_2015_0003.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2015 – 2016 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Цел на поръчката е зареждане с качествени храни и хранителни прдукти на детски и социални заведения на територията на община Априлци.Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ преди всяко зареждане. Количеството на доставените хранителни продукти посочени в съответната спецификация са променлива величина – в зависимост от броя на посещаващите социални и детски заведенията и сезона. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя количествата с оглед реалните нужди.Качеството на стоките следва да отговаря на изискванията на БДС и Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (отнася се само за доставките за детските заведения), Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (отнася се само за доставките за детските заведения), Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните, Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара; Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, както и на други приложими към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, което се удостоверява със сертификат за произход и качество, за всяка отделна доставка.Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15810000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и характеристиките на стоките са подробно описани в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка по съответните обособени позиции: Обособени позиции: 1. „Хляб и хлебни продукти“; 2. „Мляко, млечни продукти и яйца“; 3. „Месо, местни продукти и колбаси“; 4. „Плодове и зеленчуци“; 5. „Варива, подправки и други хранителни продукти“

Прогнозна стойност без ДДС
164694.45 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност както следва: • Обособена позиция № 1: 227 лв. /двеста двадесет и седем лева/; • Обособена позиция № 2: 387 /триста осемдесет и седем лева/; • Обособена позиция № 3: 465 /четиристотин шестдесет и пет лева/; • Обособена позиция № 4: 239 /двеста тридесет и девет лева/; • Обособена позиция № 5: 327 /триста двадесет и седем лева/ Гаранцията участие се представят от участника в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: „Обединена българска банка” АД, клон Априлци IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10 BIC: UBBSBGSF • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него, на: • отстранените участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител; • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка; • останалите участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител. В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят освобождава гаранциите за участие на всички участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: • оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; • е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: „Обединена българска банка” АД, клон Априлци, IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10 BIC: UBBSBGSF • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За финансиране на доставките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва средства от общинския бюджет, от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 "Осигуряване на топъл обяд" и от фонд „Социална закрила” към МТСП по проект „Безплатна обществена трапезария”. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да достави заявените стоки по цена с включен ДДС франко посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, в размера посочен в ценовото му предложение към офертата, която е неразделна част от настоящия договор. Цената остава непроменена до нейната промяна по реда уговорен в този договора. Всяка от страните може да направи до другата писмено предложение за промяна на цената, само ако същата е променена в посока увеличение или намаление с повече от 5 % от договорената. Всяко направено писмено предложение следва да бъде придружено от информация за цените на едро от Системата за агро – пазарна информация (САПИ) или чрез друга обективна информация (НСИ, стокови борси). Не се допуска при никакви обстоятелства едностранна промяна на цените отдоговора, като при не прилагане на същото независимо от представените платежни документи, стоките се разплащат по досегашните цени. Заплащането на доставената стока се извършва до два месеца след датата на фактурата. Плащанията се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възложителят има право да откаже плащането на фактура, която не е оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводство или в случай, че доставката е извършена без необходимите придружаващи документи за произход или друг аналогични документи, съгласно изискванията на Закона за храните и оторизираните органи за контрол на храненето.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 трябва да съдържа следното: 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата (ОБРАЗЕЦ 1); 2 Представяне на участника (ОБРАЗЕЦ 2); 3 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако е приложимо); 4 Споразумение за създаване на обединение за участие в обществена поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (ако е приложимо); 5 Декларации по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 3); 6 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7, както и липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 4); 7 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ОБРАЗЕЦ 5); 8 Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под формата на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка № 00016-2015-0003 по ОП № ….. (изписва се номера на съответната обособена позиция, за която участника подава оферта). Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел „Изисквания и условия към гаранциите“. 9 Доказателства за техническите възможности и/или квалификация – отнася за всяка една обособена позиция: В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 9 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: Документите по т. 2, 5, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Документите по т. 9. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЯМА
Минимални изисквания: НЯМА
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: А) Списък на доставките, които са сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка (Образец № 6), заедно с доказателства за извършените доставки (приемо – предавателни протоколи и др. документи) Б) Заверено копие на Сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на безопасността на храните съгласно стандарт ISO 22000:2005 или еквивалентна; В) Удостоверения за регистрация на обект за производство или за търговия с храни, обхващащи групите храни, за които подават оферта; Г) Списък - декларация на специализираните транспортни средства (Образец № 7), придружен от Удостоверение за регистрация на специализираните транспортни средства с посочени марка, модел и регистрационен №, с които участника разполага за изпълнение на поръчката. Това обстоятелство се доказва със заверени копия на удостоверението за регистрация в ОДБХ и талон за регистрация в КАТ-МВР.
Минимални изисквания: Изискванията се отнасят за всяка една обособена позиция: а.) Участникът следва за последните 3 години (2012, 2013 и 2014) да е изпълнил най – малко две доставки на храни и/или хранителни продукти. Представя се Списък на доставките, които са сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка по образец на Възложителя, заедно с доказателства за извършените доставки (приемо – предавателни протоколи и др. документи). б.) Участниците да представят сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на безопасността на храните съгласно стандарт ISO 22000:2005 или еквивалентна, с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката. Представят се заверени копия от сертификатите. в.) Участниците следва да притежават валидни удостоверения за регистрация на обект за производство или за търговия с храни, обхващащи групите храни, за които подават оферта, , съгласно нормативните изисквания към момента на издаването им, издадени от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, съгласно разпоредбите на чл.12 от Закона за храните или от регионалната здравна инспекция (РЗИ). При участник обединение на физически и/или юридически лица всяко физическо/юридическо лице включено в обединението следва да представи удостоверения за регистрация по чл.12 от Закона за храните, за търговия на едро с храни, обхващащо групите храни, за които обединението е подало оферта. г.) Участникът да разполага с минимум 1 (един) брой собствени или наети, регистрирани в ОДБХ, транспортни средства. В случай, че участника няма налични собствени транспортни средства, това обстоятелство следва да се докаже с нотариално заверени копия на договор за отдаване под наем, договор за право на ползване, договор за лизинг или друг вид правоотношение за МПС-ва, които ще се ползват. Обхвата на договорните отношения следва да покриват целия период на действие на договора за доставка сключен с Възложителя. За доказване на изискването се представя Списък - декларация на специализираните транспортни средства (Образец № 7), придружен от Удостоверение за регистрация на специализираните транспортни средства с посочени марка, модел и регистрационен №, с които участника разполага за изпълнение на поръчката. Това обстоятелство се доказва със заверени копия на удостоверението за регистрация в ОДБХ и талон за регистрация в КАТ-МВР.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най-ниска предложена цена; тежест: 60
Показател: Срок за подмяна на продукти в случай на рекламация; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 652198 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие може да се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 84 UBBS 80 02 84 41 10 48 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Код за вид плащане: 44 70 00 Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.05.2015 г.  Час: 16:40
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.05.2015 г.  Час: 10:30
Място

гр. Априлци, сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 отварянето на офетите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомянване и други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

При одобрение на проект на Община Априлци за финансиране на извършените доставки ще се използват средства от Оперативна програма за хрании/или основно материално подпомагане по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 "Осигуряване на топъл обяд".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни продукти
1) Кратко описание

Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ в еднодневен срок преди всяко зареждане по определената позиция, франко складовете на съответните заведения.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Необходимото количеството е както следва: Обект: ДСХ „Ганка и Георги Събчеви“, Трапезария и ДЦВХУ Хляб "Резина" - 0.650 кг. Бр. 19000 Хляб "Типов" - 0.500 кг. Бр. 2500 Закуски Бр. 3000 Козунак Бр. 60 Обект: ЦДГ „Априлче“ Хляб "Резина" - 0.650 кг. Бр. 6000 Хляб "Пълнозърнест" - 0.700 кг. Бр. 1000 Закуски Бр. 200

Прогнозна стойност, без ДДС
22708.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко, млечни продукти и яйца
1) Кратко описание

Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ в еднодневен срок преди всяко зареждане по определената позиция, франко складовете на съответните заведения.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Необходимите количества са както следва: Обект: ДСХ „Ганка и Георги Събчеви“, Трапезария и ДЦВХУ Кисело краве мляко-3.6 % масленост, 100 % мляко, оп. от 400 гр., без растителни мазнини, консерванти ,емулгатори. Бр. 4500 Яйца - размер М Бр. 12400 Сирене-краве Кг. 420 Кондензирано прясно краве мляко- 100 % натурално, 2 % масленост, без растителни мазнини и сухо мляко Бр. 200 Маргарин Бр. 750 Сухо мляко Кг. 60 Кашкавал от краве мляко - без растителни мазнини Кг. 80 Масло -блок, от краве мляко Кг. 900 Кисело краве мляко-2 % масленост, натурално, без добавки на хранителни мазнини,400гр., по БДС Бр. 6200 Обект: ЦДГ „Априлче“ Кисело краве мляко-3.6 % масленост, 100 % мляко, оп. от 400 гр., без растителни мазнини, консерванти, емулгатори. Бр. 5300 Яйца - размер л Бр. 7000 Сирене-краве, 100 % натурално, без растителни мазнини, да отговаря на БДС Кг. 200 Кондензирано прясно краве мляко- 100 % натурално, 2 % масленост, без растителни мазнини и сухо мляко Бр. 500 Сухо мляко Кг. 50 Кашкавал от краве мляко - без растителни мазнини, да отговаря на БДС Кг. 100 Масло -блок, от краве мляко, 100 % натурално, без растителни мазнини, българско, по БДС, първо качество, без оцветители и консерванти,растителни мазнини, 125гр. Кг. 700 Кисело краве мляко-2 % масленост, натурално, без добавки на хранителни мазнини,400гр., по БДС Бр. 5000 Кондензирано прясно краве мляко- 100 % натурално, 3,6 % масленост, без растителни мазнини и сухо мляко Л. 1000 Краве кис. Мляко - 3 % масленост,400гр.,100% краве мляко, по БДС Бр. 5000

Прогнозна стойност, без ДДС
38760.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Месо, местни продукти и колбаси
1) Кратко описание

Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ в еднодневен срок преди всяко зареждане по определената позиция, франко складовете на съответните заведения.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Необходимото количество е както следва: Обект: ДСХ „Ганка и Георги Събчеви“, Трапезария и ДЦВХУ Кайма-мляно месо в съотношение 60 % телешка и 40 % свинска, цвят- бледокафяв до червен Кг. 1150 Салам сух шпек Кг. 150 Месо свинско - 1-во качество Кг. 460 Агнешко месо Кг. 20 Пилешки бутчета замразени Кг. 680 Пилешки крила замразени Кг. 200 Пилешко парти бутче Кг. 300 Воденички- пилешки, замразени Кг. 140 Пилешки дробчета, замразени 140 Охладен свински бут-1-во качество Кг. 1460 Риба хек - Филе-замразена, почистена Кг. 340 Риба пангасиос Филе-замразена, почистена Кг. 240 Кренвирш, пилешки Кг. 280 Кренвирш, телешки Кг. 240 Наденица, варена Кг. 340 Салам, пресен Кг. 140 Кърначе Кг. 100 Кебапче Бр. 1625 Кюфте Бр. 1725 Агнешки набор Кг. 10 Пастет Бр. 500 Телешко месо Кг. 100 Свинско рагу Кг. 280 Обект: ЦДГ „Априлче“ Кайма-мляно месо в съотношение 60 % телешка и 40 % свинска, цвят- бледокафяв до червен, без соев протеин,съдържание на мазнини- не повече от 12,5 % от общата маса, сол - не повече от 2 % Кг. 300 Салам сух шпек - по БДС, не повече от 26% мазнини от общата маса Кг. 100 Месо свинско - 1-во качество Кг. 200 Пиле замразено- 1-во качество Бр. 150 Месо телешко- 1-во качество Кг. 100 Свински бут1-во качество, замразен Кг. 200 Пилешки бутчета Бр. 100 Охладен свински бут-1-во качество Кг. 200 Пилешко филе1-во качество Кг. 100 Риба хек - Филе-замразена, почистена, без кости Кг. 200

Прогнозна стойност, без ДДС
46534.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ в еднодневен срок преди всяко зареждане по определената позиция, франко складовете на съответните заведения.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Необходимото количество е както следва: Обект: ДСХ „Ганка и Георги Събчеви“, Трапезария и ДЦВХУ Лук кромит Кг. 1570 Банани- 1-ви клас Кг. 400 Зеле -1-ви клас Кг. 800 Картофи1-ви клас Кг. 3620 Ябълки1-ви клас Кг. 400 Морков1-ви клас Кг. 449 Краставици-оранжерийни- 1 ви клас Кг. 520 Домати-оранжерийни, 1-ви клас Кг. 100 Чушки- 1-ви клас Кг. 720 Пъпеши1-ви клас Кг. 250 Праскови1-ви клас Кг. 50 Тиквички пресни1-ви клас Кг. 110 Чесън Кг. 1 Кайсии Кг. 50 Диня Кг. 500 Обект: ЦДГ „Априлче“ Лук кромит Кг. 300 Банани- 1-ви клас Кг. 1500 Зеле -1-ви клас Кг. 400 Картофи1-ви клас Кг. 1000 Мандарини1-ви клас Кг. 500 Портокали1-ви клас Кг. 1000 Ябълки1-ви клас Кг. 2000 Морков1-ви клас Кг. 250 Краставици-оранжерийни- 1 ви клас Кг. 250 Домати-оранжерийни, 1-ви клас Кг. 300 Чушки- 1-ви клас Кг. 150 Пъпеши1-ви клас Кг. 500 Праскови1-ви клас Кг. 500 Грозде- 1-во качество Кг. 200 Картофи пресни1-ви клас Кг. 100 Патладжани1-ви клас Кг. 50 Краставици полски1-ви клас Кг. 300 Домати полски1-ви клас Кг. 300 Тиквички пресни1-ви клас Кг. 150 Лимони1-ви клас Кг. 10 Череши1-ви клас Кг. 100 Диня Кг. 500 Чесън Кг. 10

Прогнозна стойност, без ДДС
23920.49 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Варива, подправки и други хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ в еднодневен срок преди всяко зареждане по определената позиция, франко складовете на съответните заведения.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Обект: ДСХ „Ганка и Георги Събчеви“, Трапезария и ДЦВХУ 1 Брашно - пшенично тип 500- 1 кг. Кг. 440 2 Захар - кристална Кг. 350 3 Кори за баница-оп. от 500 гр. Бр. 150 4 Макарони- 500гр. Бр. 180 5 Нишесте- 60 гр. Бр. 300 6 Червен пипер-опаковка от 500 гр. Бр. 38 7 Олио Л. 1230 8 Гювеч замразен-680гр. Бр. 100 9 Кимион-опаковка от 10 гр. Бр. 35 10 Мая за хляб Бр. 60 11 Чубрица-опаковка от 500 гр. Бр. 45 12 Домат консерва-680гр. Бр. 2850 13 Сол Кг. 170 14 Чай кутия Бр. 200 15 Черен пипер-опаковка от 500 гр. Бр. 7 16 Боб зрял Кг. 385 17 Леща-опаковка от 1 кг., 5 - 7 мм. Кг. 323 18 Ориз- екстра качество Кг. 570 19 Лютеница - оп. от 1 кг. Бр. 350 20 Бисквити-обикновени, оп. от 120 гр. Бр. 180 21 Гювеч консерва-680гр. Бр. 290 22 Жито Кг. 10 23 Дафинов лист-опаковка от 10 гр. Бр. 23 24 Грах замразен Бр. 115 25 Брашно царевичо Кг. 50 26 Оцет-винен Л. 15 27 Ванилия-оп. от 0.2 гр. Бр. 50 28 Сода за хляб- опаковка от 100 гр. Бр. 20 29 Грис, пшеничен Кг. 20 30 Царевичен грис за качамак Кг. 50 31 Конфитюр/мармалад Бр. 50 32 Канела-опаковка от 10 гр. Бр. 30 33 Фиде-опаковка от 400 гр. Бр. 425 34 Зелен боб консерва-680гр. Бр. 1400 35 Юфка-опаковка от 200 гр. Бр. 200 36 Копър-сух, опаковка от 10 гр. Бр. 100 37 Девисил-сух, опаковка от 10 гр. Бр. 223 38 Гъби консерва - опаковка от 0.580 кг. Бр. 300 39 Боза Л. 10 40 Гъби консерва - опаковка от 2.700 кг. Бр. 80 41 Компот Бр. 320 42 Бюльон - кубче Бр. 220 43 Вафли обикновени Бр. 200 44 Маслини Кг. 30 45 Универсална подправка-микс от сушени зеленчуци и подправки, за овкусяване на супи и основния ястия Бр. 100 Обект: ЦДГ „Априлче“ 1 Брашно - пшенично тип 500- 1 кг. Кг. 700 2 Захар - кристална Кг. 200 3 Кори за баница-оп. от 500 гр. Бр. 280 4 Макарони- 500гр.- 100 % пшеничен грис, вода и яйца Бр. 150 5 Нишесте-натурално бяло, 60 гр. Бр. 360 6 Червен пипер-опаковка от 100 гр. Бр. 150 7 Олио - 1 л., по БДС Бр. 1000 8 Гювеч замразен-680гр. Бр. 170 9 Кимион-опаковка от 10 гр. Бр. 70 10 Мая за хляб Бр. 100 11 Чубрица-опаковка от 10 гр. Бр. 200 12 Шарена сол-оп. от 40 гр. Бр. 100 13 Корнфлейкс-натурален, оп. от 375 гр. Бр. 500 14 Локум -140гр. Бр. 100 15 Домат консерва-680гр. Бр. 300 16 Сол Кг. 50 17 Спагети-опаковка от 400 гр. Бр. 60 18 Чай кутия Бр. 150 19 Черен пипер-опаковка от 10 гр. Бр. 200 20 Боб зрял Кг. 150 21 Леща-опаковка от 1 кг., 5 - 7 мм. Кг. 100 22 Ориз- екстра качество Кг. 200 23 Мед-натурален, без глюкозо-фруктозен сироп, оп. от 230 гр. Бр. 100 24 Лютеница-без оцветители и консерванти, оп. от 260 гр. Бр. 140 25 Бисквити-обикновени, оп. от 120 гр. Бр. 500 26 Грах консерва-680гр Бр. 80 27 Гювеч консерва-680гр. Бр. 60 28 Жито Кг. 50 29 Дафинов лист-опаковка от 10 гр. Бр. 10 31 Грах замразен Бр. 150 32 Брашно царевичо Кг. 25 33 Оцет-винен, 700 мл. Бр. 35 34 Ванилия-оп. от 0.2 гр. Бр. 200 35 Сода за хляб- опаковка от 100 гр. Бр. 40 36 Мюсли с плод-оп. От 500 гр. Бр. 200 37 Грис-оп. от 500 гр. Бр. 50 38 Овесени ядки-оп. от 500 гр. Бр. 100 39 Кус кус-оп. от 400 гр. Бр. 50 40 Конфитюр/мармалад-над 60 % плодово съдържание, съдържание на добавена захар до 50% Бр. 100 41 Канела-опаковка от 10 гр. Бр. 20 42 Галета-опаковка от 100 гр. Бр. 20 43 Макарони пълнозърнести-оп. от 400 гр. Бр. 100 44 Фиде-опаковка от 400 гр.,100 % пшеничен грис, вода и яйца Бр. 100 45 Детско гранулирано какао-оп. от 0.500 гр. Бр. 50 46 Зелен боб консерва-680гр. Бр. 100 47 Корнфлейкс шоколадови топчета Бр. 300 48 Юфка-опаковка от 200 гр. Бр. 100 49 Бисквити Закуска-оп. от 330 гр. Бр. 500 50 Пудра захар Бр. 10 51 Булгур-оп. от 400 гр. Бр. 20 52 Кус кус - пълнозърнест-оп. от 400 гр. Бр. 80 53 Копър-сух, опаковка от 10 гр. Бр. 100 54 Девисил-сух, опаковка от 10 гр. Бр. 100

Прогнозна стойност, без ДДС
32770.63 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение